مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 570
درجه: متوسط
تاریخ: 17 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 569
درجه: آسان
تاریخ: 16 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 568
درجه: سخت
تاریخ: 15 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 567
درجه: متوسط
تاریخ: 14 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 566
درجه: آسان
تاریخ: 13 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 565
درجه: سخت
تاریخ: 12 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 564
درجه: متوسط
تاریخ: 11 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 563
درجه: آسان
تاریخ: 10 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 562
درجه: سخت
تاریخ: 09 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 561
درجه: متوسط
تاریخ: 08 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 560
درجه: آسان
تاریخ: 07 آذر 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 559
درجه: سخت
تاریخ: 06 آذر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: