مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 451
درجه: آسان
تاریخ: 16 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 450
درجه: سخت
تاریخ: 15 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 449
درجه: متوسط
تاریخ: 14 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 448
درجه: آسان
تاریخ: 13 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 447
درجه: سخت
تاریخ: 12 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 446
درجه: متوسط
تاریخ: 11 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 445
درجه: آسان
تاریخ: 10 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 444
درجه: سخت
تاریخ: 09 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 443
درجه: متوسط
تاریخ: 08 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 442
درجه: آسان
تاریخ: 07 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 441
درجه: سخت
تاریخ: 06 مرداد 1399
حل جدول
کلاسیک - شماره 440
درجه: متوسط
تاریخ: 05 مرداد 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: