مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 764
درجه: سخت
تاریخ: 14 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 763
درجه: متوسط
تاریخ: 13 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 762
درجه: آسان
تاریخ: 12 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 761
درجه: سخت
تاریخ: 11 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 760
درجه: متوسط
تاریخ: 10 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 759
درجه: آسان
تاریخ: 09 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 758
درجه: سخت
تاریخ: 08 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 757 سینمایی
درجه: متوسط
تاریخ: 07 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 756
درجه: آسان
تاریخ: 06 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 755
درجه: سخت
تاریخ: 05 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 754
درجه: متوسط
تاریخ: 04 تیر 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 753
درجه: آسان
تاریخ: 03 تیر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: