مجموعه جدول شرح در متن | جدول یاب

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 317
درجه: آسان
تاریخ: 22 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 316
درجه: سخت
تاریخ: 20 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 315
درجه: متوسط
تاریخ: 18 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 314
درجه: آسان
تاریخ: 15 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 313
درجه: سخت
تاریخ: 13 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 312
درجه: متوسط
تاریخ: 12 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 311
درجه: آسان
تاریخ: 11 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 310
درجه: سخت
تاریخ: 09 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 308
درجه: متوسط
تاریخ: 08 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 307
درجه: آسان
تاریخ: 07 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 306
درجه: سخت
تاریخ: 06 آبان 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 305
درجه: متوسط
تاریخ: 05 آبان 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: