مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 363
درجه: متوسط
تاریخ: 28 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 362
درجه: آسان
تاریخ: 25 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 361
درجه: سخت
تاریخ: 24 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 360
درجه: متوسط
تاریخ: 23 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 359
درجه: آسان
تاریخ: 22 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 358
درجه: سخت
تاریخ: 18 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 357
درجه: متوسط
تاریخ: 17 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 356
درجه: آسان
تاریخ: 16 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 355
درجه: سخت
تاریخ: 15 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 354
درجه: متوسط
تاریخ: 14 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 353
درجه: آسان
تاریخ: 11 دی 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 352
درجه: سخت
تاریخ: 09 دی 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: