مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن انگلیسی - شماره 07
درجه: آسان
تاریخ: 28 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 450
درجه: متوسط
تاریخ: 27 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 449
درجه: آسان
تاریخ: 26 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن ویژه روز بزرگداشت فردوسی
درجه: متوسط
تاریخ: 25 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن معادل فارسی
درجه: متوسط
تاریخ: 24 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 448
درجه: سخت
تاریخ: 23 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 447
درجه: آسان
تاریخ: 22 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 446
درجه: سخت
تاریخ: 21 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 445
درجه: متوسط
تاریخ: 20 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 444
درجه: آسان
تاریخ: 19 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 443
درجه: سخت
تاریخ: 18 اردیبهشت 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 442
درجه: متوسط
تاریخ: 17 اردیبهشت 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: