مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 919
درجه: آسان
تاریخ: 15 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 918
درجه: سخت
تاریخ: 14 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 917
درجه: متوسط
تاریخ: 13 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 916
درجه: آسان
تاریخ: 12 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 915
درجه: سخت
تاریخ: 11 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 914
درجه: متوسط
تاریخ: 10 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 913
درجه: آسان
تاریخ: 09 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 912
درجه: سخت
تاریخ: 08 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 911
درجه: متوسط
تاریخ: 07 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 910
درجه: آسان
تاریخ: 06 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 909
درجه: سخت
تاریخ: 05 مهر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 908
درجه: متوسط
تاریخ: 04 مهر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: