مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن انگلیسی- شماره 1
درجه: آسان
تاریخ: 26 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 675
درجه: سخت
تاریخ: 26 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 674
درجه: متوسط
تاریخ: 25 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 673
درجه: آسان
تاریخ: 24 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 672
درجه: سخت
تاریخ: 23 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 671
درجه: متوسط
تاریخ: 22 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 670
درجه: آسان
تاریخ: 21 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 669
درجه: سخت
تاریخ: 20 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 668
درجه: متوسط
تاریخ: 19 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 667
درجه: آسان
تاریخ: 18 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 666
درجه: سخت
تاریخ: 17 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 665
درجه: آسان
تاریخ: 16 دی 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: