مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 825
درجه: سخت
تاریخ: 14 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 824
درجه: متوسط
تاریخ: 13 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 823
درجه: آسان
تاریخ: 12 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 822
درجه: سخت
تاریخ: 11 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 821
درجه: متوسط
تاریخ: 10 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 820
درجه: آسان
تاریخ: 09 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 819
درجه: سخت
تاریخ: 08 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 818
درجه: متوسط
تاریخ: 07 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 817
درجه: آسان
تاریخ: 06 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 816
درجه: سخت
تاریخ: 05 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 815
درجه: متوسط
تاریخ: 04 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 814
درجه: آسان
تاریخ: 03 تیر 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: