مجموعه جدول خط زدنی و واژه یابی

جدول واژه یابی از نوع جدول های فانتزی است که علاقه مندان خاص خودش را دارد. ما این نوع جداول را در سایت با روش ویژه ای طراحی کرده ایم. برای حل این جداول باید به رنگ خانه ها توجه کرد.


واژه یابی آثار جرج برنارد شاو
درجه: آسان
تاریخ: 22 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار ویلیام فاکنر
درجه: آسان
تاریخ: 21 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار ارنست همینگوی
درجه: آسان
تاریخ: 20 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار فریده گلبو
درجه: آسان
تاریخ: 19 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار بنفشه حجازی
درجه: آسان
تاریخ: 18 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار تکین حمزه‌لو
درجه: آسان
تاریخ: 17 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار رضا امیرخانی
درجه: آسان
تاریخ: 16 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار محمود دولت‌آبادی
درجه: آسان
تاریخ: 15 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار احمد محمود
درجه: آسان
تاریخ: 14 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار حسینقلی مستعان
درجه: آسان
تاریخ: 13 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار اسماعیل فصیح
درجه: آسان
تاریخ: 12 خرداد 1399
حل جدول
واژه یابی آثار ر. اعتمادی
درجه: آسان
تاریخ: 11 خرداد 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: