معنی آسان شدن

آسان شدن
معادل ابجد

آسان شدن در معادل ابجد

آسان شدن
  • 466
حل جدول

آسان شدن در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

آسان شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) سهل شدن آسان گردیدن تیسر.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید