معنی آشکار کردن

آشکار کردن
معادل ابجد

آشکار کردن در معادل ابجد

آشکار کردن
  • 796
حل جدول

آشکار کردن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

آشکار کردن در فارسی به انگلیسی

  • Clear, Demonstrate, Demystify, Disclose, Display, Exhume, Expose, Illuminate, Impart, Manifest, Reflect, Reveal, Speak, Tease, Tell, Unbosom, Uncloak, Uncover, Unearth, Unlock. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آشکار کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) ظاهر کردن هویدا کردن، فاش کردن افشا مقابل پوشیدن نهان کردن نهفتن، نمودن نشان دادن. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

آشکار کردن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

آشکار کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید