معنی ترجمان

ترجمان
معادل ابجد

ترجمان در معادل ابجد

ترجمان
  • 694
حل جدول

ترجمان در حل جدول

  • معادل فارسی ارگان
مترادف و متضاد زبان فارسی

ترجمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تعبیر، تفسیر، شرح، گزارش، نقل، گزارنده، مترجم، بیوگرافی، زندگی‌نامه، شرح‌حال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ترجمان در فرهنگ معین

  • مترجم، گزارنده، بازگو کننده، بیان کننده. [خوانش: (تَ جُ) [ع. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ترجمان در لغت نامه دهخدا

  • ترجمان. [ت َ ج ُ / ت َ ج َ / ت ُ ج َ / ت ُ ج ُ] (ع ص، اِ) شخصی را گویند که لغتی را بزبان دیگر تقریر نماید. (فرهنگ جهانگیری) (برهان). بیان کننده ٔ زبانی بزبانی، بفتح و ضم یکم و بضم و فتح سوم، پس دو در دو چهار بود و این محقق است از دیوان ادب، و پارسیان پچواک و ترزفان نیز گویندش. توضیح بیشتر ...
  • ترجمان. [ت َ ج ُ] (اِخ) المیورقی. رجوع به ترجمان تونسی شود.

  • ترجمان. [ت َ ج ُ] (اِخ) محمدبن ینال. از امرای دولت عباسی بودو چندی شحنگی بغداد را داشت. رجوع به الاوراق شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترجمان در فرهنگ عمید

  • کسی که دو زبان بداند و مطلبی را از زبانی به زبان دیگر بیان کند، مترجم،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ترجمان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ترجمان در فارسی به انگلیسی

ترکی به فارسی

ترجمان در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ترجمان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شخصی را گویند که لغتی را بزبان دیگر تقریر نماید، مترجم
فرهنگ فارسی آزاد

ترجمان در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَرْجُمان و تُرْجَمان، تَرْجَمَه کننده، مترجم، شرح دهنده (جمع: تَراجِمَه)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید