معنی ترسیدن

ترسیدن
معادل ابجد

ترسیدن در معادل ابجد

ترسیدن
 • 724
حل جدول

ترسیدن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ترسیدن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اندیشناک بودن، براندیشیدن، متوهم شدن، وحشت کردن، هراسیدن، بیمناک شدن، جا زدن، جاخالی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ترسیدن در فرهنگ معین

 • (تَ دَ) (مص ل.) بیم داشتن، ترس داشتن.
لغت نامه دهخدا

ترسیدن در لغت نامه دهخدا

 • ترسیدن. [ت َ دَ] (مص) خوف داشتن و خوف کردن و بیم داشتن و بیم کردن و جرئت نکردن و جبن کردن. (ناظم الاطباء). وجل. تهیّب. بیم کردن. هراسیدن. اندیشیدن. باک داشتن:
  بتا، نگارا، از چشم بد بترس و مکن
  چرا نداری با خود همیشه چشم پنام ؟
  شهید.
  یشک نهنگ دارد، دل را همی شخاید
  ترسم که ناگوارد، کایدون نه خرد خاید.
  رودکی.
  کسی کاندر آبست و آب آشناست
  از آب ار چو آتش بترسد سزاست.
  ابوشکور.
  فاش شد نام من بگیتی فاش
  من نترسم ز جنگ و از پرخاش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترسیدن در فرهنگ عمید

 • بیم داشتن، دچار ترس شدن، ترس داشتن، بیمناک شدن،
فارسی به انگلیسی

ترسیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ترسیدن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ترسیدن در فارسی به عربی

 • امقت، خوف، سمن، لطمه
تعبیر خواب

ترسیدن در تعبیر خواب

 • ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند مضرت رسد. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ترسیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بیم داشتن، دچار ترس شدن
فارسی به ایتالیایی

ترسیدن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

ترسیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید