معنی ترکیب کردن

ترکیب کردن
معادل ابجد

ترکیب کردن در معادل ابجد

ترکیب کردن
  • 906
حل جدول

ترکیب کردن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

ترکیب کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ترکیب کردن در فارسی به عربی

  • اتحد، ادمج، اعدد، حاصده، شکل، مرکب، مساهم
فرهنگ فارسی هوشیار

ترکیب کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

ترکیب کردن در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید