معنی زادگاه

زادگاه
معادل ابجد

زادگاه در معادل ابجد

زادگاه
  • 38
حل جدول

زادگاه در حل جدول

  • زادبوم، میهن، وطن
مترادف و متضاد زبان فارسی

زادگاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • زادبوم، مسقطالراس، مولد، میهن، وطن
فرهنگ معین

زادگاه در فرهنگ معین

  • (اِمر.) محل تولد، وطن، میهن.
لغت نامه دهخدا

زادگاه در لغت نامه دهخدا

  • زادگاه. (اِ مرکب) مولد. وطن. محل تولد. رجوع به زاد شود.

فرهنگ عمید

زادگاه در فرهنگ عمید

  • جای زاییده شدن، محل تولد، مولد، وطن، میهن، زادنگاه،
فارسی به انگلیسی

زادگاه در فارسی به انگلیسی

  • Birthplace, Country, Home, Hometown, Matrix, Source
فارسی به عربی

زادگاه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

زادگاه در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

زادگاه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید