معنی زیب

زیب
معادل ابجد

زیب در معادل ابجد

زیب
  • 19
حل جدول

زیب در حل جدول

  • زینت وزیور، آرایش وزینت
  • زینت و زیور
  • آرایش و زینت
  • زینت و زیور، آرایش، زینت
مترادف و متضاد زبان فارسی

زیب در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آذین، آرایش، تزیین، حلیه، زینت، زیور
فرهنگ معین

زیب در فرهنگ معین

  • (اِ.) آرایش، زینت.
لغت نامه دهخدا

زیب در لغت نامه دهخدا

  • زیب. (اِ) زیبایی و خوبی بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 27). زینت و نیکویی و آرایش باشد. (برهان). خوبی و زینت و آرایش و آنرا زیبا و زیبان نیز گفته اند. (انجمن آرا) (آنندراج). آرایش. (فرهنگ رشیدی) (شرفنامه ٔ منیری). نیکویی و زینت. (اوبهی). نیکویی. (شرفنامه ٔ منیری). زینت و نیکویی و آرایش و زیبایی و حسن و جمال. (ناظم الاطباء). زینت و آرایش و زیور. (فرهنگ فارسی معین). زینت. جمال. حلیه. نیکویی و ملاحت و خوبی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا):
    خود ترا جوید همه خوبی و زیب
    همچنان چون نوجبه جوید نشیب. توضیح بیشتر ...
  • زیب. [زَ] (اِخ) دهی است به کنار دریای روم. (منتهی الارب). نام قریه ای نزدیک عکا. (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). روستای بزرگی است بر ساحل دریای شام، نزدیک عکا و ابوسعید گوید. قریه ٔ بزرگی است بر ساحل دریای روم نزدیک عکا و به شارستان عکا معروف است. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
  • زیب. (اِخ) در لغت فرس اسدی چ اقبال این کلمه بدین صورت معنی شده: خسرو نوشادست در روم نوشیروان شاهش کرد. فردوسی گوید:
    شد از زیب خسرو چو خرم بهار (کذا)
    بهشتی پر از رنگ و روی بهار (کذا).
    (لغت فرس ص 33).
    این معنی نه تنها در لغت فرس اسدی چ پاول هرن وچ دبیرسیاقی نیامده است بلکه تردیدی نیست که «زیب خسرو» یک کلمه و آن شهری است که بدستور انوشیروان ساخته شده و در اینجا نادرست خوانده و معنی شده است. رجوع به زیب خسرو شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زیب در فرهنگ عمید

  • زینت، زیور، آرایش،
فارسی به انگلیسی

زیب در فارسی به انگلیسی

  • Cordon, Embellishment, Frill, Ornament, Trimming
گویش مازندرانی

زیب در گویش مازندرانی

  • موج بلند دریا، نوعی تله
فرهنگ فارسی هوشیار

زیب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • زیبائی و خوبی، خوبی و زینت و آرایش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب