معنی ستارگان

ستارگان
معادل ابجد

ستارگان در معادل ابجد

ستارگان
 • 732
حل جدول

ستارگان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

ستارگان در لغت نامه دهخدا

 • ستارگان. [س ِ رَ / رِ] (اِ) ج ِ ستاره:
  امروز که آفتاب دارم در جنگ
  نشگفت گر از ستارگان دارم ننگ.
  فرخی.
  - ستارگان ایستاده، آنانند که بر همه ٔ آسمان پراکنده اند و دوری ایشان همیشه یکسان است و بپارسی ایشان را بیابانی خوانند. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ستارگان در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

ستارگان در تعبیر خواب

 • ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران. اگر کسی زحل را در خواب بیند، دلیل کند که وی را با دهقانان شغلی افتد که ایشان رامال و نعمت بود، سفله و بخیل است و مکار و فریبنده بود. توضیح بیشتر ...
 • از ستارگان ثانیه چون شعریی و عیوق و سهیل و اکلیل و بعضی از مشرکان آنان را می پرستند، اگر یکی را به خواب بیند، دلیل است که او را با اهل ذمه و مشرکان صحبت افتد. اگر بیند که ستاره را نشان نبود توبه باید کرد. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که ستارگان متفرق و آشفته شدند، دلیل که پادشاهان متفرق شوند و کارشان بد گردد. اگر بیند که ستارگان سعد بهم جمع شدند و حالشان نیک بود، دلیل است احوال پادشاهان نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که ستارگان را همی خورد، دلیل که از پادشاه وی را منفعت رسد. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است. اول: فقیهان. دوم: عالم. سوم: قاضیان. چهارم: خلفا. پنجم: وزرا. ششم: دبیران. هفتم: خزانه داران. هشتم: مردمان جنگجوی. نهم: شاگردان. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ستارگان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جمع ستاره، عبارتند از زحل، مریخ، زهره، عطارد، مشتری و غیره
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید