معنی شهرستان

شهرستان
معادل ابجد

شهرستان در معادل ابجد

شهرستان
 • 1016
حل جدول

شهرستان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شهرستان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بلد، شهر، کوره، مدینه، ولایت،

  (متضاد) دهستان
فرهنگ معین

شهرستان در فرهنگ معین

 • شهر بزرگ با توابع آن، هر یک از تقسیمات اداری استان که خود به چند بخش تقسیم می شود و زیر نظر فرماندار اداره می شود. [خوانش: (شَ رِ) [په. ] (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شهرستان در لغت نامه دهخدا

 • شهرستان. [ش َ س ِ] (نف مرکب) ستاننده ٔ شهر. مظفر و فاتح شهرها و از القاب پادشاهان است. (ناظم الاطباء). شهرگشا. فاتح:
  خدایگان جهان بادو پادشاه زمین
  بعون ایزد کشورگشا و شهرستان.
  فرخی.
  بمجلس ملک جنگجوی رزم آرای
  بمجلس ملک شیرگیر شهرستان.
  فرخی.
  عقل که اقطاع اوست شهرستان وجود
  شهره تر از تیغ تو شهرستان دیده نیست.
  خاقانی. توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رِ] (اِ مرکب) شارستان. مرکب از شهر به اضافه ٔ «ستان » پسوند مکان بمعنی کرسی ولایت. (حاشیه ٔ برهان چ معین). کرسی ولایت. (ایران در زمان ساسانیان ص 307، 979 و 78). || حصاری که بر دور شهر بزرگ بکشند. (برهان) (انجمن آرا) (جهانگیری): هری، شهری بزرگ است و شهرستان وی سخت استوار است و او را قهندز است و ربض است. (حدود العالم). || مدینه. (دستور اللغه). قسمت درونی شهر که آن را شارستان و شارسان هم گویند. آن قسمت از یک شهر که در درون حصار باشد و بیرون حصار را ربض خوانند: قتیبه. توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش ِ رِ / رَ] (اِخ) مقدسی نویسد: کرسی بلاددیلم بروان است و حاکم نشین آن ناحیه را شهرستان میگفتند. (ترجمه ٔ سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص 186). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) شهری است در زمین فارس، و گفته اند قصبه ٔ شاپور است. (از معجم البلدان). قصبه ٔ ناحیه ٔ شاپور از اقلیم فارس. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) قریه ای است سه فرسنگی کمتر مشرق خنج به فارس. (از فارسنامه ٔ ناصری). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) اسم یکی از دو قسمت شهر قدیمی گرگان بوده است. (یادداشت مؤلف). نام نیمی از شهر گرگان بوده است و نام نیمی دیگر بکرآباد. (حدود العالم). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) نام شهری است در خراسان بفاصله ٔ سه روز از نسا. (از دایرهالمعارف اسلامی). شهر کوچکی است از شهرهای مرزی خراسان و خوارزم در نزدیکی نسا که آنرا امیر خراسان عبداﷲبن طاهر در زمان خلافت مأمون بنا نهاد. (از انساب سمعانی). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) نام شهری به خراسان میان نیشابور و خوارزم، و از آنجا است محمد شهرستانی صاحب ملل و نحل. (یادداشت مؤلف). نام شهری در آخر مرز خراسان و اول ریگزار منتهی به خوارزم میان نیشابور و خوارزم. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) نام دیگر شهر کاث یا کات مرکز ناحیه ٔ خوارزم در ساحل راست جیحون برابر اورگنج یا جرجانیه یا گرگانج. (تاریخ عمومی اقبال چ خیام ص 259). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) دهی است جزء دهستان بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین با 166 تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) نام محلی کنار راه قزوین به رشت میان دهنه و شاه آغاجی در سیصدوبیست هزارگزی تهران. (از یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) از طسوج ناحیه ٔ رودآبان به قم. (تاریخ قم ص 113). توضیح بیشتر ...
 • شهرستان. [ش َ رَ / رِ] (اِخ) نام ناحیه ای است دراصفهان. (از معجم البلدان). اسم شهر جی (گابه) مرکزناحیه ٔ انزان بعد از دوره ٔ اسلامی و قسمتی از آن یهودیه (721 هَ. ق. ) نامیده میشده. نام دیگر شهر جی اصفهان است. (از یادداشت مؤلف). رجوع به ترجمه ٔ سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص 220، 221 و شهرستانه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شهرستان در فرهنگ عمید

 • بخشی از یک استان، شامل شهر و توابع آن،
  ‹شارستان، شارسان› [قدیمی] = شارستان. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شهرستان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

شهرستان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

شهرستان در فارسی به عربی

 • ابرشیه، قسم اداری، مقاطعه
گویش مازندرانی

شهرستان در گویش مازندرانی

 • از توابع سه هزارمنطقه ی تنکابن، از توابع بیرون بشم نوشهر...
فرهنگ فارسی هوشیار

شهرستان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

شهرستان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید