معنی طمانینه

طمانینه
معادل ابجد

طمانینه در معادل ابجد

طمانینه
  • 165
حل جدول

طمانینه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طمانینه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • مکث، آهستگی، کندی، تانی، سکون، سکینه، قرار، آرامش، وقار، متانت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طمانینه در فرهنگ عمید

  • آرام گرفتن، قرار گرفتن، آرامش، قرار، سکون،

    سنگینی، وقار،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

طمانینه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

طمانینه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

طمانینه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آرام گرفتن و سکون ‎ آرامش، آسایش، گرانسنگی، آرامش دل آسود گی ‎ (مصدر) آرامیدن قرار گرفتن، (اسم) آرامش قرار سکون قلب، آسایش استراحت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید