معنی مؤید

مؤید
معادل ابجد

مؤید در معادل ابجد

مؤید
  • 54
حل جدول

مؤید در حل جدول

  • تأیید شده، مورد تأیید
فرهنگ معین

مؤید در فرهنگ معین

  • (مُ ءَ یَّ) [ع.] (اِمف.) تأیید کرده شده.
  • تایید کننده، محکم کننده، استوار دارنده،
فرهنگ عمید

مؤید در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی آزاد

مؤید در فرهنگ فارسی آزاد

  • مُؤیِد، تقویت کننده، مصیبت، امر عظیم (جمع: مَآوِد، مَوائِد)،
  • مُؤَیِِّد، تائید کننده، تقویت کننده، کمک کننده،
  • مُؤَیَّد، تائید شده، تقویت شده، کمک شده، مورد تائید،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید