معنی مالاریا

مالاریا
معادل ابجد

مالاریا در معادل ابجد

مالاریا
 • 283
حل جدول

مالاریا در حل جدول

 • انگل این بیماری توسط آنوفل منتقل می‌شود
 • انگل این بیماری توسط آنوفل منتقل می شود
 • بیماری تب نوبه
 • تب لرزه
 • تب نوبه
 • تب‌لرزه
 • نوبه
مترادف و متضاد زبان فارسی

مالاریا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • نوبه، تب‌لرز، تب‌لرزه، تب‌نوبه
فرهنگ معین

مالاریا در فرهنگ معین

 • (اِ. ) تب نوبه، بیماری گرمسیری که بر اثر گزش پشه آنوفل در بدن انسان پدید می آید و با تب و لرز و عرق شدید و متناوب همراه است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مالاریا در لغت نامه دهخدا

 • مالاریا. (فرانسوی، اِ) تب لرز. تب لرزه. نوبه. تب آجامی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مرضی عفونی که حاملش نوعی میکرب از راسته ٔ جانوران یک سلولی و جزو هاگ داران است. میکرب این مرض بوسیله ٔ نیش پشه ٔمخصوصی بنام آنوفل که دراماکن باتلاقی و مردابها بفراوانی موجود است وارد خون بدن انسان می شود. میکربهای مالاریا مستقیماً گلبولهای قرمز خون را مورد حمله قرار می دهند و از بین می برند و ایجاد کم خونی شدید در مریض می نمایند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مالاریا در فرهنگ عمید

 • بیماری واگیردار عفونی که از طریق پشۀ آنوفل به انسان منتقل می‌شود و با تب‌ولرزهای شدید و متناوب همراه است،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مالاریا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ایتالیایی تب لرز از بیماری ها (اسم) مرضی عفونی که حاملش نوعی میکرب از راسته جانوران یک سلولی و جزو هاگ داران است. میکرب این مرض بوسیله نیش پشه مخصوصی بنام آنوفل - که در اماکن باتلاقی و مردابها بفراوانی موجود است - وارد خون بدن انسان میشود. میکربهای مالاریا مستقیما گلبولهای قرمز خون را مورد حمله قرار میدهند و از بین میبرند و ایجاد کم خونی شدید در مریض مینمایند. از این رو مالاریا مرضی است خطرناک که باید مبارزه پی گیرو شدید باپشه ناقل میکرب آن بعمل آید. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

مالاریا در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید