معنی ماهی

ماهی
معادل ابجد

ماهی در معادل ابجد

ماهی
 • 56
حل جدول

ماهی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ماهی در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

ماهی در فرهنگ معین

 • (اِ. ) جانوری است آبزی و خونسرد با بدن پوشیده از فلس و چشمان مسطح که انواع گوناگون دارد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ماهی در لغت نامه دهخدا

 • ماهی. (اِ) ترجمه ٔ سمک و حوت. (آنندراج). حیوانی که در آب زیست دارد و دارای ستون فقری می باشد و به تازی حوت نامند. (ناظم الاطباء). در اوستا، «مسیه » (ماهی). پهلوی، «ماهیک ». هندی باستان، «مستیه » (ماهی). کردی، «ماسی ». بلوچی، «ماهی »، «ماهیگ »، «ماهیغ». افغانی، «ماهئی ». لری، «موسی ». زازا، «ماسی ». گیلکی، «موهی ». مازندرانی و طالشی، «مویی ». گبری، «موسو». اورامانی، «ماس (آوی) ». جانورانی ذی فقار که در آب زیست کنند. توضیح بیشتر ...
 • ماهی. (ص نسبی) منسوب به ماه یعنی قمری. || منسوب به ماه یعنی شهری. (ناظم الاطباء). || منسوب به ولایت ماه. مادی. و از آن است تفاح ماهی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || سودایی و دیوانه. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • ماهی. (ع ص) ریزنده ٔ آب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون).

 • ماهی. [هی ی] (ع ص نسبی) نسبت است به ماء. مائی. ماوی. (از اقرب الموارد). آبی. (ناظم الاطباء). || هو ماهی الفؤاد؛ او ترسو و کندذهن است. (از اقرب الموارد). رجل ماهی الفؤاد؛ مرد بددل و ترسو و کندخاطر. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • ماهی. [ی َ] (ع جمله ٔ اسمیه) کلمه ٔ عربی از «ما» و «هی » یعنی چه چیز است آن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ماهی در فرهنگ عمید

 • جانوری آبزی، مهره‌دار، خونسرد، و دارای آبشش و باله که بعضی از انواع آن بدنی پوشیده از فلس دارند،
  * ماهی خاویار: (زیست‌شناسی) هریک از ماهی‌های خوراکی غضروفی، شامل اوزن‌برون، تاس‌ماهی، و فیل‌ماهی که تخم آن‌ها به‌صورت خاویار مصرف می‌شود،
  * ماهی آزاد: (زیست‌شناسی) نوعی ماهی خوراکی دریازی با بدن کشیده که در رودخانه تخم‌ریزی می‌کند، آزادماهی،
  * ماهی برقی: (زیست‌شناسی) نوعی ماهی با بدنی پهن و پوستی صاف که به‌وسیلۀ دستگاه مخصوصی که در بدن خود دارد نیروی برق تولید می‌کند، ماهی اژدر، سفره ماهی،
  * ماهی پرنده: (زیست‌شناسی) نوعی ماهی با باله‌های پهن که در آب‌های گرم زیست می‌کند و می‌تواند تا ۵ متر از سطح آب بالا بجهد،
  * ماهی دودی: نوعی ماهی سفید که آن را از دریا صید می‌کنند و پس از خالی کردن شکم او گوشتش را مدتی در نمک می‌گذارند و بعد دود می‌دهند و نگه می‌دارند،
  * ماهی سفید: (زیست‌شناسی) نوعی ماهی خوراکی با گوشتی سفید که در دریای خزر زیست می‌کند،
  * ماهی شیم: (زیست‌شناسی) = شیم
  * ماهی قزل‌آلا: (زیست‌شناسی) نوعی ماهی خوراکی از خانوادۀ ماهی‌ آزاد، با پوستی پوشیده از خال‌های تیره که معمولاً در رودخانه‌ها زندگی می‌کند،
  * ماهی کولی: (زیست‌شناسی) نوعی ماهی کوچک با قدی در حدود ۳۰ سانتی‌متر. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

ماهی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ماهی در فارسی به عربی

نام های ایرانی

ماهی در نام های ایرانی

 • دخترانه، جانوری مهره دار، آبزی معروف
تعبیر خواب

ماهی در تعبیر خواب

 • دیدن ماهی بر شش و جه است.
  اول: وزیر.
  دوم: لشگر.
  سوم: دختر دوشیزه.
  چهارم: غنیمت.
  پنجم: غم و اندوه.
  ششم: کنیزکی هندوی - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت مییابد. - خالد بن علی بن محد العنبری. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. توضیح بیشتر ...
 • ماهی
  ماهیگیری: سود زیاد
  ماهیهای بزرگ: رضایت
  ماهیهای کوچک: شکست
  ماهیهای مرده: ناراحتی
  پختن آنها: داشتن خانه با سامان
  خریدن آن: اطلاعات غلط
  ماهیهای فرمز: ازدواج با یک فرد ثروتمند
  یوسف نبی علیه السلام می فرماید:
  دیدن ماهی روزی است - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند.
  ۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید.
  ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.
  ۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید. توضیح بیشتر ...
 • خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند: شانس
  یک ماهی می گیرید: شما را به نهایت دوست خواهند داشت
  یک ماهی روی پیشخوان: منتظر دردسر باشید.
  یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق: خوشنامی خود را از دست خواهید داد.
  بازار ماهی فروشان: به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید
  یک زن خواب ماهیها رنگی ببیند: بیماری او را تهدید می کند.
  یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند: مشاجره و عذاب
  شما ماهی دارید: لذتهای متعددی نصیبتان میشود
  ماهی می پزید یا سرخ می کنید: یک ازدو ج
  ماهی آب پز می خورید: شادی
  ماهی سرخ کرده می خورید: نگرانی و اضطراب شدید
  یک ماهی مرده در یک جویبار: تمامی امیدهایتان را از دست می دهید. توضیح بیشتر ...
 • تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند که:
  ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد.
  برای مثال، شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

ماهی در خواص گیاهان دارویی

 • بسیار بزرگ وسخت گوشت مناسب نیست. بهترین ماهی به ترتیب شبوط، مارماهی، ماهی دریایی و ماهی که بر خلاف جریان آب حرکت می کند مفید تر از سایرین است. آب پز ماهی تازه اعصاب را آرام می کند. بهترین روش پختن ماهی آن است که آب را بجوشانند وسپس ماهی را در آن بیندازند. ماهی در وغن سرخ شده برای افرادی که معده ضعیف دارند مضر است. گوشت ماهی شور برای سرد مزاجها و پیران بهتر است. خوردن ماهی که از جوی سید شود مکروه است. توضیح بیشتر ...
کالری خوراکی ها

ماهی در کالری خوراکی ها

فرهنگ فارسی هوشیار

ماهی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) جانوریست ذی فقار و آب زی از رده ماهیان که دارای اقسام متعدد است. برای دانستن شرح بیشتر این جانور به شرح ماهیان (در همین ماده) رجوع شود حوت، یا ترکیبات اسمی: اردک ماهی. گونه ای ماهی استخوانی از دسته فیزوستوم ها که فکینش شباهت به منقار اردک دارند (علت وجه تسمیه) . طول این ماهی تا یک متر هم میرسد و بسیار پرخور است وانواع و اقسام ماهیهای کوچکتر از خود را با حرص وولع زیاد میخورد. شبها از دریا برودخانه میاید و بنقاطی که ماهیها استراحت کرده اند میرود و آنها را مورد طعمه قرار میدهد. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ماهی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ماهی در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید