معنی متلک

متلک
معادل ابجد

متلک در معادل ابجد

متلک
 • 490
حل جدول

متلک در حل جدول

 • حرف های خوشمزه و نیشدار.
 • حرف های خوشمزه و نیشدار
مترادف و متضاد زبان فارسی

متلک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جوک، شوخی، طعنه، هزل، سخن طعنه‌آمیز، سخن‌ریشخندآمیز، کلام نیشدار، گوشه‌وکنایه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

متلک در فرهنگ معین

 • (مَ تَ لَ) (اِ. ) (عا. ) سخنی که از روی شوخی و طعنه به کسی گفته می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

متلک در لغت نامه دهخدا

 • متلک. [م َ ت َ ل َ] (اِ مصغر) متل خرد. متل کوچک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || حرف مفت. دری وری. کلفت. حرف برخورنده. شوخی و مزاح. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده). لغز. لغاز. عیب جویی. طعن. بیغاره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  - متلک گفتن، قصه های کوتاه گفتن کودکان را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).
  - || کلفت بار کسی کردن، عیبهای کسی رابه رخش کشیدن و به زبان شوخی یا جدی او را آزردن. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

متلک در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

متلک در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

متلک در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

متلک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • حرف مفت، دری وری، شوخی و مزاح (اسم) سخن طعنه آمیز ونیش دار.
فرهنگ عوامانه

متلک در فرهنگ عوامانه

 • حرفهای خوشمزه و نیشدار را گویند.
فارسی به ایتالیایی

متلک در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

متلک در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب