معنی مدل

مدل
معادل ابجد

مدل در معادل ابجد

مدل
 • 74
حل جدول

مدل در حل جدول

 • نمونه والگو
مترادف و متضاد زبان فارسی

مدل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • الگو، طرح، سرمشق، نمونه، اسوه، سرمشق، قدوه
فرهنگ معین

مدل در فرهنگ معین

 • (مُ دِ لّ) [ع.] (اِفا.) دلالت کننده، راهنما.
 • نمونه، سرمشق، الگو، هر چیز و هر کس اعم از مجسمه و انسان و غیره که در برابر هنرمند قرار گیرد تا از روی آن نقاشی کند یا مجسمه بسازد. [خوانش: (مُ دِ) [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مدل در لغت نامه دهخدا

 • مدل. [م ُ دِ] (فرانسوی، اِ) الگو. نمونه. (یادداشت مؤلف). سرمشق. (فرهنگ فارسی معین). || کتاب نقاشی که در مدارس دانش آموزان از روی آن طراحی و نقاشی کنند. || هر چیز و هرکس اعم از مجسمه و انسان و غیره که در برابر هنرمند قرار گیرد تا از روی آن نقاشی کند و یا مجسمه بسازد. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
 • مدل. [م َ] (ع ص) مرد فرومایه. (منتهی الارب). خسیس. (اقرب الموارد) (از متن اللغه). || شیر (لبن) خفته. (منتهی الارب). اللبن الخاثر؛ شیر غلیظشده. (از اقرب الموارد) (از متن اللغه). مِدل. (متن اللغه). توضیح بیشتر ...
 • مدل. [م ِ] (ع ص) مرد باریک اندام کم گوشت. (منتهی الارب). خفی الشخص قلیل اللحم. (متن اللغه). || مَدل. رجوع به مدل شود. توضیح بیشتر ...
 • مدل. [م ُ دِل ل] (ع ص) هادی. راهنما. (ناظم الاطباء). راهنمون. دلیل. (یادداشت مؤلف). دلالت کننده. هدایت کننده. (از متن اللغه). نعت فاعلی است از ادلال. رجوع به ادلال شود:
  مثنوی او چو قرآن مدل
  هادی بعضی و بعضی را مضل.
  شیخ بهائی.
  || توفیق راست کرداری دهنده. (ناظم الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. || از حد درگذرنده در محبت و مهربانی با دوست. (ناظم الاطباء). رجوع به ادلال شود. || جری: المدل بالشجاعه؛ الجری ٔ. (متن اللغه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مدل در فرهنگ عمید

 • سبک یا شیوۀ ساختن چیزی: مدل ماشین، مدل خانه،
  طرح یا نمونه‌ای که چیزی را از روی آن می‌سازند، الگو،
  فرد یا شخصی که در تهیۀ یک اثر هنری، به عنوان الگو به کار گرفته شود،
  شخصی که از چهره یا اندام او، در کارهای هنری، آموزشی، و تبلیغاتی استفاده شود،. توضیح بیشتر ...
 • دلالت‌کننده، راهنما،

  کسی که به ‌خود اعتماد و اطمینان دارد،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

مدل در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

مدل در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مدل در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مدل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • الگو، نمونه، سرمشق
فرهنگ فارسی آزاد

مدل در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُدِلّ، دلالت کننده، راهنما، مرشد،
فارسی به آلمانی

مدل در فارسی به آلمانی

 • Formen, Modell (n), Muster (n), Müstergültig, Vorbild (n)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب