معنی مستدیر

مستدیر
معادل ابجد

مستدیر در معادل ابجد

مستدیر
 • 714
حل جدول

مستدیر در حل جدول

 • هر چیز گرد و دایره مانند
مترادف و متضاد زبان فارسی

مستدیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اسم حلقه، دایره، گرد، مدور،

  (متضاد) مسطح
فرهنگ معین

مستدیر در فرهنگ معین

 • (مُ تَ) [ع.] (اِفا.) هرچیز گرد و دایره مانند.
لغت نامه دهخدا

مستدیر در لغت نامه دهخدا

 • مستدیر. [م ُ ت َ](ع ص) نعت فاعلی از استداره. گردنده. (آنندراج)(اقرب الموارد). دور زننده. || هر چه گرد باشد و مدور. (غیاث)(آنندراج)(اقرب الموارد). مدور. دایره ای. گرد:
  گردنده و رونده به فرمان حکم اوست
  گردون مستدیر و مه و مهر مستنیر.
  سوزنی.
  هر جسم حرکت کند حرکتی مستقیم یا حرکتی مستدیر. (مصنفات بابا افضل ص 396 ج 2). و رجوع به استداره شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مستدیر در فرهنگ عمید

 • گرد و دایره‌مانند، مدور،
فارسی به انگلیسی

مستدیر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

مستدیر در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مستدیر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

مستدیر در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُستَدِیر، دور زننده، احاطه کننده و دربرگیرنده، گرد و دایره ای، باز گردنده به موضوعِ شروع،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید