معنی مناخ

مناخ
معادل ابجد

مناخ در معادل ابجد

مناخ
  • 691
حل جدول

مناخ در حل جدول

  • محل زانو زدن شتر
فرهنگ معین

مناخ در فرهنگ معین

  • محل اقامت، محل زانو زدن شتر. [خوانش: (مُ) [ع.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

مناخ در لغت نامه دهخدا

  • مناخ. [م ُ / م َ] (ع اِ) (از «ن و خ ») خواب جای شتر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جای خوابانیدن شتر. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). آنجا که شتران را بخوابانند. محل فرودآوردن و خوابانیدن شتر. مَبرَک. شترخان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || محل اقامت: هذا مناخ سوء؛ یعنی اینجا اقامتگاه بدی است. (از اقرب الموارد). محل خواب و جای آسودگی. (غیاث) (آنندراج):
    می رهم زین چارمیخ چارشاخ
    می جهم در مسرح جان زین مناخ. توضیح بیشتر ...
  • مناخ. [م َ] (ص) بر وزن و معنی فراخ است که گشاده باشد. (برهان) (آنندراج). فراخ و گشاد. (ناظم الاطباء). ظاهراً قرائتی است از هزوارش «منا». (حاشیه ٔ برهان چ معین). رجوع به «منا» شود. || به معنی تنگ هم آمده است و این لغت از اضداد است. (برهان) (آنندراج). تنگ. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

مناخ در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

مناخ در فرهنگ فارسی هوشیار

  • خوابگاه آسود گاه خوابجای شتر (اسم) محل زانو زدن شتر جای خوابیدن شتر، محل اقامت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید