معنی نویسنده

نویسنده
معادل ابجد

نویسنده در معادل ابجد

نویسنده
 • 185
حل جدول

نویسنده در حل جدول

 • اهل قلم

  صاحب‌قلم

  ناثر، نگارنده، کاتب، راقم

  محرر
  نویسنده به کسی گفته می‌شود که به نوشتن می‌پردازد. واژهٔ نگارنده نیز گاه هم‌معنی با نویسنده به کار می‌رود.
  امروزه این لفظ عمومیت یافته و علاوه بر داستان نویسان به افرادی که در زمینه‌های دیگر نیز می‌نویسند اطلاق می‌شود. مانند نویسندگان نمایش‌نامه که به آن‌ها نمایش‌نامه‌نویس یا تئاتر نویس یا نویسندهٔ متن فیلم که به آن‌ها فیلم‌نامه‌نویس می‌گویند. توضیح بیشتر ...
 • ناشر
 • راقم
مترادف و متضاد زبان فارسی

نویسنده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ادیب، مصنف، دبیر، راقم، کاتب، محرر، منشی، نگارنده، وراق،
  (متضاد) خواننده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نویسنده در فرهنگ معین

 • آن که می نویسد، کاتب، منشی. [خوانش: (نِ سَ دِ) (ص فا.)]
لغت نامه دهخدا

نویسنده در لغت نامه دهخدا

 • نویسنده. [ن ِ س َ دَ / دِ] (نف) آنکه نوشتن تواند. (یادداشت مؤلف). که سواد نوشتن دارد:
  سدیگر هر آن کس که داننده بود
  نویسنده و چیزخواننده بود.
  فردوسی.
  نویسنده را دست گویا بود
  گل دانش از دلش بویا بود.
  اسدی.
  || منشی. مترسل. دبیر. (یادداشت مؤلف). که پیشه ٔ او ترسل و انشاء مکاتیب است:
  نویسنده ای خواست از بارگاه
  به قیصر یکی نامه فرمود شاه.
  فردوسی.
  سوم روز بزم روان ساختند
  نویسنده را پیش بنشاختند.
  فردوسی.
  نویسنده را پیش بنشاندند
  ز هر در فراوان سخن راندند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نویسنده در فرهنگ عمید

 • (ادبی) کسی که کتاب، مقاله، یا داستان می‌نویسد،
  [قدیمی] دبیر،
  [قدیمی] باسواد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نویسنده در فارسی به انگلیسی

 • Author, Contributor, Eer _, Scribe, Speller, Writer
فارسی به ترکی

نویسنده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

نویسنده در فارسی به عربی

تعبیر خواب

نویسنده در تعبیر خواب

 • اگر چیزی نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • اگر عالمی بیند که نویسندگی می کرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه می نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهتری نوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخی نوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردی نوشت، دلیل بیماری است. اگر بیند که به سبزی نوشت دلیل که نیک نام شود. توضیح بیشتر ...
 • دیدن نویسندگی به خواب چهاروجه است.
  اول: خیرو نیکی. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزی که به مکر حاصل کند. چهارم: معزولی از عمل. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نویسنده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کسی که سواد نوشتن دارد، آنکه نوشتن تواند
فارسی به ایتالیایی

نویسنده در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

نویسنده در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

نویسنده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید