معنی کوار

کوار
معادل ابجد

کوار در معادل ابجد

کوار
 • 227
حل جدول

کوار در حل جدول

فرهنگ معین

کوار در فرهنگ معین

 • (~.) (اِ.) سبزی خوردنی، تره.
لغت نامه دهخدا

کوار در لغت نامه دهخدا

 • کوار. [ک َ / ک ُ] (اِ) سبدی بود بزرگ که باغبانان دارند. (لغت فرس اسدی). سبدی که میوه و انگور و چیزهای دیگر در آن کنند و بر پشت گیرند و از جایی به جایی برند و دو عدد آن را بر یک خر الاغ بار کنند و آن را به عربی دوخله خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). کواره:
  کوارت بیارم که ورزدشیار [کذا]
  نگویم که خاک آور اندر کوار.
  اسدی (از لغت فرس).
  آن چنان بادی که کمتر چاکرت
  زر به دامن بخشد و لعل از کوار.
  شمس فخری.
  و رجوع به کواره شود. توضیح بیشتر ...
 • کوار. [ک َ] (اِ) گندنا و آن سبزیی باشد خوردنی. (برهان). گندنا و کراث. (ناظم الاطباء). گندنا. (آنندراج). کراث. (فهرست مخزن الادویه). کردی، کور. گیلکی، کوار. (حاشیه ٔ برهان چ معین). تره. سبزی خوردنی. (فرهنگ فارسی معین). || ابری که در شبهای تابستان کله بندد. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • کوار. [ک َ / ک ُ] (اِخ) شهرکی است خوش و خرم و نواحی بسیار دارد و درختستانی عظیم است چنانکه میوه ها را قیمتی نباشد و همه ٔ میوه ها آنجا بغایت نیکوست خاصه انار که مانند انار طهرانی است و آبی نیکو و بادام بسیار، و بیشترین حوایج شیراز و آن حدود از آنجا آورندو غله ٔ بسیار خیزد و کرباس و حصیر، و هوای آن سرد ومعتدل است و آب آنجا از رود ثکان است و در آن حدود نخجیر بسیار باشد. (فارسنامه ابن البلخی). نام قصبه ای از مضافات شیراز. توضیح بیشتر ...
 • کوار. [ک َ] (اِخ) مرکز دهستان کوار بخش سروستان شهرستان شیراز است و 542 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
 • کوار. [ک َ] (اِخ) دهی از دهستان مهران رود است که در بخش بستان آباد شهرستان تبریز واقع است و در حدود 122 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
 • کوار. [ک ُوْ وا] (اِخ) شهری است در سودان. (ابن البیطار ذیل کلمه ٔ بشمه). سرزمینی است از کشور سودان واقع در جنوب فزان، عقبهبن عامر آنجا را فتح کرد. (از معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

کوار در فرهنگ عمید

 • سبد بزرگ برای حمل میوه، کندو، کباره،
فارسی به انگلیسی

کوار در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

کوار در گویش مازندرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید