معنی انگبین

انگبین
معادل ابجد

انگبین در معادل ابجد

انگبین
 • 133
حل جدول

انگبین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

انگبین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شهد، شیرینی، عسل،

  (متضاد) شرنگ
فرهنگ معین

انگبین در فرهنگ معین

 • عسل، هر چیز شیرین، آهنگی است از موسیقی قدیم. [خوانش: (اَ گُ یا گَ) (معر. ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

انگبین در لغت نامه دهخدا

 • انگبین. [اَ گ َ / گ ُ] (اِ) عسل. شهد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (دهار). ختم. خو. دبس. ضحک. طریم. عسل. لئم. لعاب النحل. مزج. مجاج. مجاج النحل نسیله. (از منتهی الارب). نوش. شهد. ثواب. ابلیم. ظی ّ. ظیّان. سلوی. محلب. محران. ابومیمون. (یادداشت مؤلف):
  همچنان گبتی که دارد انگبین
  چون بماند داستان من بدین.
  رودکی.
  [صقلابیان را] انگورنیست لکن انگبین، سخت بسیار است، نبید و آنچه بدو ماند از انگبین کنند. (حدود العالم). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

انگبین در فرهنگ عمید

 • عسل،
  هر چیز شیرین،
  شیره، شهد (در ترکیب با کلمۀ دیگر): ترانگبین، سرکنگبین،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

انگبین در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

انگبین در فارسی به عربی

تعبیر خواب

انگبین در تعبیر خواب

 • : انگبین در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • خوردن انگبین درخواب بر سه وجه است. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: کام دل یافتن. و ترانگبین روزی بود که بی منت بدو رسد - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. - منوچهر مطیعی تهرانی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن انگبین میراث بود دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد - یوسف نبی علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

انگبین در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

انگبین در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید