معنی جمشید

جمشید
معادل ابجد

جمشید در معادل ابجد

جمشید
  • 357
حل جدول

جمشید در حل جدول

نام های ایرانی

جمشید در نام های ایرانی

  • پسرانه، پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی، جامشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

جمشید در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید