معنی سنگین شدن

سنگین شدن
معادل ابجد

سنگین شدن در معادل ابجد

سنگین شدن
  • 544
حل جدول

سنگین شدن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

سنگین شدن در لغت نامه دهخدا

  • سنگین شدن. [س َ ش ُ دَ] (مص مرکب) سخت و شدید شدن. گران شدن:
    سنگین نمیشد اینهمه خواب ستمگران
    میشد گر از شکستن دلها صدا بلند.
    صائب. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سنگین شدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سنگین شدن در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

سنگین شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) احساس گرانی در خود کردن کرخ شدن اعصاب شخص.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید