معنی ظلمات

ظلمات
معادل ابجد

ظلمات در معادل ابجد

ظلمات
 • 1371
حل جدول

ظلمات در حل جدول

 • تاریکی ها، گمراهی ها
مترادف و متضاد زبان فارسی

ظلمات در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تاریکی‌ها، تیرگی‌ها،

  (متضاد) روشنایی
فرهنگ معین

ظلمات در فرهنگ معین

 • (ظُ لَ یا لُ) [ع.] (اِ.) جِ ظلمت، تاریکی ها.
لغت نامه دهخدا

ظلمات در لغت نامه دهخدا

 • ظلمات. [ظُ ل ُ / ظُ ل َ] (ع اِ) ج ِ ظلمت. || قسمتی از زمین به شمال که به عقیده ٔ قدما بدانجا دائماً شب باشد و آب حیوان بدانجاست و به زمین آن گوهرها پراکنده است و اسکندر و خضر به طلب آب حیات بدانجا شدند و خضر آب زندگی بخورد و زنده ٔ جاوید ماند: هر گوهر که ذوالقرنین قلم او از ظلمات دوات بیرون کشید درّی بود در واسطه ٔ قلاده ٔ روزگار. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی).
  شنیده ای که سکندر برفت تا ظلمات
  به چند محنت و خورد آنکه خورد آب حیات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ظلمات در فرهنگ عمید

 • ظلمت
  [قدیمی] در باور قدما، جایی در انتهای زمین که محل چشمۀ آب حیات است: شنیده‌ای که سکندر برفت تا ظلمات / به‌ چند محنت و خورد آن‌که خورد آب حیات (سعدی: ۱۸۳)، قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن / ظلمات است بترس از خطر گمراهی (حافظ: ۹۷۴)،
  * ظلمات ثلاث:
  [مجاز] سه تاریکی که حضرت یونس به آن مبتلا شد: تاریکی شب، تاریکی شکم ماهی، و تاریکی قعر دریا،
  (تصوف) کدورت طبعی، هوای نفسانی، و خاصیت حیوانی،
  [قدیمی، مجاز] سه تاریکی که جنین در آن قرار دارد: تاریکی مشیمه، تاریکی رحم، و تاریکی شکم مادر،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ظلمات در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ظلمات در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

ظلمات در تعبیر خواب

 • اگر به خواب بیند که در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل که راه دین بر وی گشاده شود. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر به خواب بیند که از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • ظلمات، دلیل غم است اگر بیند در دیاری ظلمات ظاهر شد، دلیل که در آن دیار اندوه ظاهر گردد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ظلمات در خواب بر پنج وجه است. اول: فکر. دوم: تحیر. سوم: فروبستن کارها. چهارم: بدعت. پنجم: ظلالت. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ظلمات در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

ظلمات در فرهنگ فارسی آزاد

 • ظُلُمات-ظُلَمات-ظُلْمات، تاریکی ها (مفرد:ظُلْمَه (ظُلْمَت)،
واژه پیشنهادی

ظلمات در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید