معنی فضله

فضله
معادل ابجد

فضله در معادل ابجد

فضله
 • 915
حل جدول

فضله در حل جدول

 • جعل، سرگین، مدفوع، چرک، شوخ، بازمانده، بقیه، پس‌مانده
مترادف و متضاد زبان فارسی

فضله در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جعل، سرگین، مدفوع، چرک، شوخ، بازمانده، بقیه، پس‌مانده
فرهنگ معین

فضله در فرهنگ معین

 • باقی مانده و بقیه چیزی، در فارسی به معنی مدفوع، سرگین. [خوانش: (فَ ضْ لِ) [ع. فضله] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

فضله در لغت نامه دهخدا

 • فضله. [ف َ ل ِ] (اِخ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان اهواز، دارای 200 تن سکنه. آب آن از چاه و محصول عمده اش غله است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

فضله در فرهنگ عمید

 • سرگین جانوران،
  (اسم، صفت) [قدیمی] زیادی، اضافی،
  [قدیمی] باقی‌مانده از هرچیز، بازمانده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

فضله در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

فضله در تعبیر خواب

 • مشاهده فضله پرندگان و ریختن آن بر سر برای بسیاری از ما رخ داده است. اما دیدن این فضله‌ها و مشاهده شدن آن بر سر در خواب چه تعبیر و مفهومی دارد؟
  تعبیر خواب فضله
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می‌نامند و تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب ببینیم سرگرم پاک کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می‌بینیم خواب ما می‌گوید زنی به ما زیان می‌رساند.
  تعبیر خواب فضله پرندگان بر سر
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  فضله گنجشک لطمه ای است که از دروغ گوئی و وراجی دیگران وارد می‌شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

فضله در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بقیه و زائد، مانده چیزی، بازمانده
فارسی به ایتالیایی

فضله در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید