معنی مداهنه

مداهنه
معادل ابجد

مداهنه در معادل ابجد

مداهنه
 • 105
حل جدول

مداهنه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مداهنه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تملق، چاپلوسی، چرب‌زبانی، زبان‌به‌مزدی، چرب‌زبانی کردن، تملق گفتن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

مداهنه در فرهنگ معین

 • خدعه کردن، دورویی کردن، چاپلوسی. [خوانش: (مُ هِ نَ یا نِ) [ع. مداهنه] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مداهنه در لغت نامه دهخدا

 • مداهنه. [م ُ هََ / هَِ ن َ / ن ِ] (از ع اِمص) مداهنه. چاپلوسی. ماست مالی. روغن مالی. (از یادداشتهای مؤلف). مزاج گوئی. خوشامدگوئی: معروض می دارم این سخن را به خوشی دل و مداهنه و حیله نیست. (تاریخ بیهقی ص 317). || حق پوشی. ریا. نفاق. دوروئی: اگر آن تقیه و مداهنه است این نیز تقیه و مداهنه است. (کتاب النقض ص 365). || نرمی. (از زمخشری از یادداشت مؤلف). سهل انگاری. آسان گیری. سستی: میل او به جانب ایشان شناخته و مداهنه ٔ او در کار ایشان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مداهنه در فرهنگ عمید

 • خدعه کردن، فریب دادن،

  دورویی کردن،

  چرب‌زبانی، چاپلوسی،
فارسی به انگلیسی

مداهنه در فارسی به انگلیسی

 • Adulation, Compliment, Flattery, Sycophancy
فارسی به عربی

مداهنه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مداهنه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مداهنه و مداهنت در فارسی: دروغسازی، چربزبانی لابه دم لابه نکنم دم لابه بر در کس ‎- پیش تو کنم اگر کنم بس (خاقانی تحفه العراقین)، دو رویی، سستی کردن ‎ (مصدر) اظهار کردن چیزی بر خلاف باطن، چرب زبانی کردن، (اسم) دو رویی، چرب زبانی تملق: ناچار بابطلمیوس از در مداهنه و مهادنه بیرون شده. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

مداهنه در فارسی به آلمانی

 • Fett (n), Fetten, Schmiere (f), Schmieren
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید