معنی مروارید

مروارید
معادل ابجد

مروارید در معادل ابجد

مروارید
 • 461
حل جدول

مروارید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مروارید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جمان، در، دریتیم، گوهر، لولو
فرهنگ معین

مروارید در فرهنگ معین

 • (مُ) [په. ] (اِ. ) گوهری است سفید و درخشان که درون صدف مروارید به وجود می آید و در جواهرسازی مصرف می شود. به رنگ سیاه و زرد نیز یافت می شود و نوع سفید آن مرغوب تر است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مروارید در لغت نامه دهخدا

 • مروارید. [م ُرْ](اِ) یک نوع ماده ٔ صلب و سخت و سپید و تابان که در درون بعضی صدفها متشکل می گردد و یکی از گوهرها می باشد. (ناظم الاطباء). مروارید افخر سایر جواهر است و بعضی برآنند که از جنس استخوان است و او بحسب آب و رنگ منقسم می شود به شاهوار و شکر و تبنی و آسمان گون و رصاصی و سرخ آب و سیاه آب و شمعی و رخامی و جصی و خشکاب. (جواهر نامه). جسم جامد و کروی شکل و براق و نسبهً سختی که از انجماد ترشحات مخاط بدن انواعی از نرم تنان دوکفه ای به نام صدف مروارید حول اجسام خارجی بوجود می آید. توضیح بیشتر ...
 • مروارید. [م ُرْ](اِخ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان زنجان، در 33هزارگزی شرق زنجان و 9هزارگزی راه طهران به زنجان و در دامنه ٔ سردسیری واقع و دارای 412 تن سکنه است. آب آن از چشمه، محصولش غلات و شغل مردمش زراعت و مکاری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
 • مروارید. [م ُرْ](اِخ) دهی است ازدهستان کزاز بالا بخش سربند شهرستان اراک، در 15هزارگزی شمال غربی آستانه و 8 هزارگزی راه همدان به اراک و در دامنه ٔ سردسیری واقع و دارای 656 تن سکنه است. آب آن از قنات، محصولش میوه جات و شغل مردمش زراعت وقالیچه بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
 • مروارید. [م ُرْ](اِخ) دهی است از دهستان سور سور بخش کامیاران شهرستان سنندج، در 12هزارگزی شمال کامیاران کنار راه کرمانشاه به سنندج، در منطقه کوهستانی معتدل واقع و دارای 524 تن سکنه است. آبش از چشمه، محصولش غلات و لبنیات و شغل مردمش زراعت و گله داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5). توضیح بیشتر ...
 • مروارید. [م ُرْ](اِخ) دهی است از دهستان کوهستان بخش داراب شهرستان فسا، در 24هزارگزی شمال داراب و در منطقه ٔ کوهستانی معتدل واقع و دارای 694 تن سکنه است. آبش از چشمه، محصولش بادام، مویز، گردو، انجیر و شغل مردمش زراعت، باغبانی، قالی بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مروارید در فرهنگ عمید

 • جسمی سخت، درخشان، گرد، و سفید یا خاکستری که در بعضی صدف‌های دریایی پیدا می‌شود،
  * مروارید غلتان: مروارید که کاملاً گرد باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مروارید در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

مروارید در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

مروارید در فارسی به عربی

نام های ایرانی

مروارید در نام های ایرانی

 • دخترانه، مروارید، نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی صدفهای دریایی یافت می شود، در، لؤلؤ. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

مروارید در تعبیر خواب

 • دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است.
  اول: قرآن.
  دوم: حکمت.
  سوم: مال.
  چهارم: زنی خوبروی.
  پنجم: کنیزک صاحب جمال.
  ششم: فرزند نیک. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • دیدن مروارید، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • مروارید در خواب به دانش، پول یا سخن نیک تعبیر میشود. - خالد بن علی بن محد العنبری. توضیح بیشتر ...
 • دیدن مروارید، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا کنیزک خوبروی. اگر بیند مروارید بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضی گویند چون مروارید را پراکنده بیند، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز می گویند عدد پسران و دختران بود. اگر بیند از دهان وی عقد مروارید بیرون آمد، دلیل که سخن علم و حکمت گوید. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند مروارید می خورد، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند یا قرآن را فراموش کند. اگر بیند به جای هیزم مروارید می سوخت، دلیل که علم و حکمت به کسی آموزد که سزاوار آن نباشد. اگر دید مروارید داشت، دلیل علم او است. اگر مروارید دید، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید. اگر مرواریدی در دهان نهاد و فروبرد، دلیل که حق تعالی قران روزی او گرداند. اگر دید مروارید را بفروخت، دلیل که قران فراموش کند. اگر دید عقد از مروارید بر دست بسته بود، دلیل که او را دختری آید خوبروی. توضیح بیشتر ...
 • اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست، دلیل گریستن است. اگر مروارید در جائی پلید انداخت، دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
 • مروارید زن خوب است، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری. چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید. اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید و چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد. اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ دیدن مروارید در خواب، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است.
  ۲ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش به او هدیه می دهد، علامت آن است که در زندگی خوشبخت می گردد، و فرصتهای بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار می گیرد.
  ۳ـ اگر زنی خواب ببیند مرواریدهای خود را می شکند یا آنها را گم می کند، علامت آن است که در اثر عدم تفاهم با فردی، دچار غم و اندوه می گردد.
  ۴ـ اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف می کند، نشانه آن است که با خلوص نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تلاش می کند. توضیح بیشتر ...
 • مرواریدها را نخ می کنید: یک شخص ثروتمند به شما کمک مالی می کند.
  مروارید می خرید: دوستان بد به دور شما می آیند
  مرواریدها را می پاشید و پراکنده می کنید: خوشنامی خود را ازدست می دهید.
  مرواریدها را می شمارید: شادی بسیار بزرگی در انتظار شماست.
  مروارید پیدا می کنید: بی پولی و غمگینی
  مروارید می فروشید: مراقب دوستان دروغگو باشید.
  صدفهای مرواریددار: محرومیت - کتاب سرزمین رویاها. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مروارید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گوهری است سفید و درخشان که در اندرون صدف بوجود میاید و آن را از ته دریا بدست می آورند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

مروارید در فرهنگ پهلوی

فارسی به ایتالیایی

مروارید در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

مروارید در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

مروارید در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید