معنی پیمان

پیمان
معادل ابجد

پیمان در معادل ابجد

پیمان
 • 103
حل جدول

پیمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تعهد، شرط، ضمان، عهد، قرارداد، قول، معاهده، مقاطعه، مقاوله، میثاق، وعده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

پیمان در فرهنگ معین

 • عهد، قرارداد، شرط،
لغت نامه دهخدا

پیمان در لغت نامه دهخدا

 • پیمان. [پ َ / پ ِ] (اِ) از پهلوی پَتْمان و اوستائی پَتی مان َ بمعنی پیمودن و اندازه گرفتن. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). عهد. (منتهی الارب) (برهان). قرارداد و معاهده و عهد. (فرهنگ نظام). ال [اِ ل ل]؛ حلف. میثاق. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیمان در فرهنگ عمید

 • قول‌وقراری که کسی با کس دیگر بگذارد که بر طبق آن عمل کند، شرط،
  قرارداد،
  [قدیمی] عهد، بیعت،
  * پیمان بستن: (مصدر لازم) عهد بستن و قول‌وقرار گذاشتن برای انجام دادن کاری،
  * پیمان ساختن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * پیمان بستن
  * پیمان کردن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * پیمان بستن
  * پیمان گرفتن: (مصدر لازم) [قدیمی] عهد گرفتن، قول گرفتن،
  * پیمان نهادن: (مصدر لازم) [قدیمی] = * پیمان بستن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پیمان در فارسی به انگلیسی

 • Alliance, Bonds, Compact, Concordat, Contract, Convention, Covenant, Pact, Pledge, Promise, Seal, Treaty, Vow, Word. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

پیمان در فارسی به عربی

 • اتحاد، اتفاقیه، اقرر، ایمان، فعل، قسم، معاهده، وصیه، وعد، ید
نام های ایرانی

پیمان در نام های ایرانی

 • پسرانه، عهد، قول وقرار، عنوان اسامی مردان در فارسی دری، عهد، قرار. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

پیمان در تعبیر خواب


 • ۱ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان می بندید، نشانه آن است که دیگران از بی وفایی شما شکایت خواهند کرد و نامزدتان از شکستن عهدی که با او بسته اید.

  ۲ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی که با دیگری بسته اید، می شکنید، نشانه آن است که با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پیمان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • میثاق، عهد، سوگند، الزام، ودیع، قرار داد، معاهده وعهد
فارسی به ایتالیایی

پیمان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

پیمان در فارسی به آلمانی

 • Arbeitskraft (f), Geloben, Gelübde (n), Hand (f), Hand, Handlung [noun], Langen, Liga, Reichen, Schwur (m), Übereinstimmung (f), Uebereinstimmung, Uebereinstimmung, Vereinbarung (f), Zeiger (m), Schwur. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید