معنی گریه

گریه
معادل ابجد

گریه در معادل ابجد

گریه
 • 235
حل جدول

گریه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گریه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اشکریزی، تضرع، زاری، مویه، ناله، ندبه،
  (متضاد) تبسم، خنده، لبخند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

گریه در فرهنگ معین

 • (گِ یِ) (اِمص.) اشک ریختن، سرشک.
لغت نامه دهخدا

گریه در لغت نامه دهخدا

 • گریه. [گ ِرْ ی َ / ی ِ] (اِمص) اسم مصدر گریستن. اشک ریختن. گریستن. اشک. سرشک. (حاشیه ٔ برهان چ معین). آب از چشم ریختن. (آنندراج). بُکاء: خم، گریه ٔ سخت. حَنین، گریه در بینی. (منتهی الارب):
  بمیرد چون بگرید سیر تا هشیار پندارد
  که چیزی جز که گریه نیست ترکیب تن و جانش.
  ناصرخسرو.
  با پسر این چنین مثل زد سام
  گریه بهتر ز خنده بی هنگام.
  سنایی.
  هیچ شک نیست اندرین گفتار
  گریه آید ز خنده ٔ بسیار.
  سنایی.
  غمزه ٔ اختر ببست خنده ٔ رخسار صبح
  سرمه ٔ گیتی بشست گریه ٔ چشم سحاب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گریه در فرهنگ عمید

 • فرو‌ریختن اشک از چشم از شدت اندوه و تٲثر،
فارسی به انگلیسی

گریه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

گریه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گریه در فارسی به عربی

تعبیر خواب

گریه در تعبیر خواب

 • گریه: دلداری، تسکین - لوک اویتنهاو
 • دیدن گریه کردن زن باشد - یوسف نبی علیه السلام
 • دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی. اگر دید بر گناه می گریست یا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالی از فضل خود بر وی رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس از آن خندید، اجلش فرارسیده است. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
 • گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. توضیح بیشتر ...
 • ۱ـ گریستن در خواب، علامت آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد.
  ۲ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.
  ۳ـ اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.
  ۴ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گریه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • اشک ریختن، گریستن، سرشک
فارسی به ایتالیایی

گریه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

گریه در فارسی به آلمانی

 • Heulen, Schrei (m), Schreien, Weinen
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید