معنی ریحان

ریحان
معادل ابجد

ریحان در معادل ابجد

ریحان
 • 269
حل جدول

ریحان در حل جدول

فرهنگ معین

ریحان در فرهنگ معین

 • هر گیاه خوشبو، اسپرغم، از سبزی های خوردنی با ساقه نازک و برگ های پهن. [خوانش: (رَ یا رِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ریحان در لغت نامه دهخدا

 • ریحان. [رَ] (ع اِ) شاهسپرم که سپرغم نیز گویند. (ناظم الاطباء). ریحان الملک هم گویند و در فارسی شاه سفرغم خوانند. (از اختیارات بدیعی). سپرغم. (شرفنامه ٔ منیری) (دهار) (از مجمل اللغه) (مهذب الاسماء) (ترجمان القرآن جرجانی). شاه سپرغم که آن را به هندی نازبو گویند و بوی آن دافع وبا و مانع دردسر محرورین است. (آنندراج) (از غیاث اللغات) (از منتهی الارب). ریحان نعنع. حماحم. حبق نبطی اسفرم. شاه اسفرغم. اسپرم. سپرغم. توضیح بیشتر ...
 • ریحان. [رَ] (اِخ) دهی از بخش مرکزی شهرستان اهر. دارای 416 تن است. آب آن از رودخانه ٔ اهرچای و چشمه است ومحصول عمده ٔ آنجا غلات و حبوب و صنایع دستی زنان فرش و گلیم بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
 • ریحان. [رَ] (اِخ) دهی از بخش زرند شهرستان کرمان. دارای 280 تن سکنه و آب آن از قنات تأمین می شود و محصول عمده ٔ آنجا غلات و حبوب و پسته و پنبه وراه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • ریحان. [رَ] (اِخ) دهی از بخش راور شهرستان کرمان. دارای 150 تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
 • ریحان. [رَ] (اِخ) دهی از بخش حومه ٔ شهرستان مشهد. دارای 149 تن سکنه و آب آن از قنات تأمین می شود و محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • ریحان. [رَ] (اِخ) دهی از بخش مرکزی شهرستان زنجان. دارای 383 تن سکنه و آب آن از چشمه و قنات تأمین می شود و محصول عمده ٔ آنجا غلات و انگور و سیب زمینی و صنایع دستی آنجا قالی و گلیم و جاجیم بافی است. راه ماشین رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ریحان در فرهنگ عمید

 • از سبزی‌های خوردنی خوش‌بو با ساقۀ نازک و برگ‌های درشت بیضی که به‌صورت خام خورده می‌شود، اسپرغم، اسپرم، شاه‌اسپرغم،
  [قدیمی] هر گیاه سبز و خوشبو،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

ریحان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ریحان در فارسی به عربی

نام های ایرانی

ریحان در نام های ایرانی

 • دخترانه، گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گیاه خوشبو. توضیح بیشتر ...
تعبیر خواب

ریحان در تعبیر خواب

 • اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوی بود، دلیل که او را فرزندی بود و کندن وی از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهای نیکو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند ریاحین خوشبو همی فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهای خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وی موجود بود و مردمان از وی منفعت گیرند و ثنای او گویند. - حضرت دانیال. توضیح بیشتر ...
 • دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو. - امام جعفر صادق علیه السلام. توضیح بیشتر ...
خواص گیاهان دارویی

ریحان در خواص گیاهان دارویی

 • از ریحان اسانسی تهیه می شود بنام اسانس بازیلیک یا روغن ریحان که معروف است و مصارف درمانی مختلفی درد. اسانس ریحان شامل موادی مانند استراگول واوس من درد. دانه ریحان دارای ماده ر وغنی است که حالتی روان درد. چون ریحان بسیار معطر است بنبراین برای معطر ساختن غذاها از آن استفاده می شود ریحان از لحاظ قدیم ایران کمی گرم و خشک است. برگ ریحان اثر زیا کننده شیر دردو مادران شیر ده حتما باید از این گیاه استفاده کنند. توضیح بیشتر ...
 • دم کرده آن ضد تشنج، نیرو دهنده ومقوی معده است. مصرف آن برای میگرن، سردردهای عصبی، از بین بردن نفخ، سرگیجه، دلپیچه توصیه می شود. اثر زیاد کنندگی شیر را دارد. تخم آن را تخم شربتی نامندکه ضد همه سموم استو در رفع ورم کلیه و ترشحات زنانگی توصیه می شود. نر نیش زده کژ دم مالند خوب است. تخم آن برای سر گیجه و اسهال صفراوی خوب است. خوردن آن قبل از غذا توصیه می شود. اشتها آور است ودهان را خوشبو می سازد. و سنگینی غذا را از بین می برد. توضیح بیشتر ...
کالری خوراکی ها

ریحان در کالری خوراکی ها

عربی به فارسی

ریحان در عربی به فارسی

 • ریحان , شاهسپرم از خانواده نعناعیان
فرهنگ فارسی هوشیار

ریحان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ شیوه ای در نوشتن، فرزند، آسایش، فراوانی، ونجنک ونجنک را همی نمونه کند در گلستان به زلف ونجنکی (ناصرخسرو) شاد اسپرم سپرغم پارنبوی نازبویه، روزی (رزق) (اسم) هر گیاه خوشبو اسپرغم اسپرم، گیاهی است علفی است از تیره نعنایان که یکساله و معطر است و دارای ساقه ای منشعب از قاعده میباشد. ارتفاعش 25 تا 30 سانتیمتر است برگهایش متقابل سبز شفاف و بیضوی و کمی دندانه دار و گلهایش معطر و به رنگهای سفید و گلی و گاهی بنفش و مجتمع بطور فراهم در کنار برگهای انتهایی ساقه قرار دارند صعتر هندی حبق ریحانی نازبویه، رزق روزی، رحمت، یکی از خطوط اسلامی، (تصوف) اثر ریاضت که در سالک پیدا شود نوری که به سبب تصفیه و ریاضت حاصل شده باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

ریحان در فرهنگ فارسی آزاد

 • رَیحان، سبزه رِیحان- هر گیاه سبز و خوشبو- رحمت- رَوح- رزق (جمع: رَیاحِین). توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

ریحان در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

ریحان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید