صد و یک نام زیبای خداوند با معنی ، اسامی خداوند به همراه عدد ابجد هر یک

اسماء الحُسنی یا صد و یک نام زیبای خداوند  ، «اسماء الحُسنی» یا نام‌های نیکوی خداوند نام‌هایی هستند که در اسلام برای «الله» به کار رفته‌ است. غالبا شمار این نام‌ها را ۱۰۰ نام دانسته‌اند که بیشتر آن در قرآن آمده است، ولی برخی دیگر بر این باورند شمار…

صد و یک نام زیبای خداوند
صد و یک نام زیبای خداوند

صد و یک نام زیبای خداوند به همراه عدد ابجد

نام‌های خدا در قرآن مجموعه‌ای از بیش از ۲۰۰ نام خداوند است که در قرآن ذکر شده‌اند و اصطلاحاً، ۱۰۰ تای آن «(به عربی: اسماء الحسنی)» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان ۹۹ عدد است.

از میان این ۱۰۰ نام، ۸۵ تای آن مستقیماً در قرآن ذکر شده‌است. اما تعدادی از این نام‌ها مستقیماً در قرآن وجود ندارد یا مصدری از آن به کار گرفته شده باشد یا به شکل غیر مستقیم به صفتی اشاره شده باشد. بعضی از محققان با رجوع به احادیث تا ۲۰۰ مورد از این نام‌ها را یافته‌اند.

اسم های خداوند به زبان فارسی و عربی

شمارهعربیفارسیابجد
۱الرحمنبخشاینده۲۹۸
۲الرحیممهربان۲۵۸
۳الملکپادشاه۹۰
۴القدوسمقدس۱۷۰
۵السلامپاک و سلامتی بخش عالم۱۳۱
۶المؤمناطمینان دهنده۱۳۶
۷المهیمننگهدارنده۱۴۵
۸العزیزباشکوه۹۴
۹الجبارتوانگر۲۰۶
۱۰المتکبربسیار بزرگ۶۶۲
۱۱الخالقآفریننده۷۳۱
۱۲البارئدرست۲۱۳
۱۳المصورنگارگر، صورتگر۳۳۶
۱۴الغفارهمیشه بخشاینده۱۲۸۱
۱۵القهارفروکاهنده۳۰۶
۱۶الوهابنیک بخشاینده۱۴
۱۷الرزاقهمیشه روزی دهنده۳۰۸
۱۸الفتاحگشاینده (پیروزکننده)۴۸۹
۱۹العلیمداناترین۱۵۰
۲۰القابضمی‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها۹۰۳
۲۱الباسطگستراننده، فراخ‌کننده روزی۷۲
۲۲الخافضپست‌کننده، خوارکننده۱۴۸۱
۲۳الرافع(به سوی خود) بالا برنده۳۵۱
۲۴المعزعزیزکننده۱۱۷
۲۵المذلخوارکننده۷۷۰
۲۶السمیعشنواترین۱۸۰
۲۷البصیربیناترین۳۰۲
۲۸الحکمدادگر۶۸
۲۹العدلبینهایت عادل۱۱۴
۳۰اللطیفآن‌که بر بندگانش لطف دارد۱۲۹
۳۱الخبیرآگاه‌ترین۸۱۲
۳۲الحلیمبسیار بردبار۸۸
۳۳العظیمبی‌انتها۱۰۲۰
۳۴الغفوربسیار بخشاینده۱۲۸۶
۳۵الشکوربسیار سپاس‌گزار (پاداش دهنده بزرگ است مر عمل کوچک را)۵۲۶
۳۶العلیبلند مرتبه۱۱۰
۳۷الکبیربزرگ‌ترین۲۳۲
۳۸الحفیظنگهدارنده۹۹۸
۳۹المقیتخوراک دهنده۵۵۰
۴۰الحسیبشمارنده۸۰
۴۱الجلیلبسیار گرانقدر۷۳
۴۲الکریمبسیار بخشنده۲۷۰
۴۳الرقیبنگهبان، بیننده و آماده۳۱۲
۴۴المجیبپاسخگو۵۵
۴۵الواسعگسترده، پهناور۱۳۷
۴۶الحکیمفرزانه، بسیار خردمند۷۸
۴۷الودوددوست۲۰
۴۸المجیدبسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)۵۷
۴۹الباعثبرانگیزنده مردگان۵۷۳
۵۰الشهیدبیننده۳۱۹
۵۱الحقراست، درست۱۰۸
۵۲الوکیلعهده‌دار همه امور بندگان و موجودات۶۶
۵۳القویپرزور۱۱۶
۵۴المتینسخت (و نیز پاینده)۵۰۰
۵۵الولیدوست، یار و نگهبان۴۶
۵۶الحمیدستوده۶۲
۵۷المحصیشمارنده۱۴۸
۵۸المبدئنخستین آفریننده۵۶
۵۹المعیدبازگرداننده، دوباره زنده‌کننده۱۲۴
۶۰المحییزندگی بخش، هستی بخش۶۸
۶۱الممیتمی‌راننده، نابودکننده۴۹۰
۶۲الحیزنده۱۸
۶۳القیومقائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده۱۵۶
۶۴الواجدیابنده۱۴
۶۵الماجدبزرگوار۴۸
۶۶الواحدیکتای بی‌همتا۱۹
۶۷الاحدیگانه (خدایی جز او نیست)۱۳
۶۸الصمدبی‌نیاز۱۳۴
۶۹القادرتوانا۳۰۵
۷۰المقتدرتعیین‌کننده (قضا و قدر)، فراتر۷۴۴
۷۱المقدمفراپیش کشنده۱۸۴
۷۲المؤخرفراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها به جای آن‌ها۸۴۶
۷۳الأولنخستین، اول پدیدارکننده وجود۳۷
۷۴الأخرواپسین، آخر فناکننده موجود۸۰۱
۷۵الظاهرآشکار (پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز۱۱۰۶
۷۶الباطنپنهان، همه دربرگیرنده۶۲
۷۷الوالییگانه سرپرستی که همه ولایتها از اوست۴۷
۷۸المتعالیخود ستوده۵۵۱
۷۹البرنیکوترین۲۰۲
۸۰التوابهمیشه توبه پذیر۴۰۹
۸۱المنتقمانتقام گیر۶۳۰
۸۲العفودرگذرنده (آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان۱۵۶
۸۳الرؤوفبسیار دلسوز و مهربان۲۸۶
۸۴مالک الملکفرمانروای جهان۲۱۲
۸۵ذوالجلال و الاکرامدارای شکوه و بخشش۱۱۰۰
۸۶المقسطعادل۲۰۹
۸۷الجامعگردآورنده۱۱۴
۸۸الغنیتوانگر۱۰۶۰
۸۹المغنیبی‌نیاز‌کننده، بسنده۱۱۰۰
۹۰المانعبازدارنده۱۶۱
۹۱الضارآزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود)۱۰۰۱
۹۲النافعسودمند۲۰۱
۹۳النورروشنی۲۵۶
۹۴الهادیرهنما۲۰
۹۵البدیعسنجش ناپذیر، آفریننده۸۶
۹۶الباقیماندگار و واگردان نشدنی (تغییرناپذیر)۱۱۳
۹۷الوارثمالک نهایی تمام مخلوقات۷۰۷
۹۸الرشیدراهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا۵۱۴
۹۹الصبورشکیبا۲۹۸
۱۰۰الحبیبدوست۲۲

نامهای زیبای خداوند در قرآن

لیست زیر شامل نام‌هایی است که در لیست آن ۱۰۰ نام قرار ندارند.

شمارهعربیفارسیبرخی آیات ذکر شده
۱المالکصاحب یا دارندهٔ هر چیز
۲الملیکمالک همیشگی
۳ذوالفضل العظیمدارای لطف و شان بیکران۲:۱۰۵، ۳:۷۴، ۸:۲۹، ۵۷:۲۱، ۵۷:۲۹، ۶۲:۴
۴ذو انتقامصاحب انتقام (منسوب به انتقام گیرنده)سوره آل‌عمران آیه ۴، سوره مائده آیه ۹۵، سوره ابراهیم آیه ۴۷
۵شدید العقابسخت کیفر (مجازات‌کنندهٔ شدید)سوره غافر آیه ۲۲
۰ ۰ رای
Article Rating
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]
برچسب ها

حوا ابراهیم نژاد

به نام دادار حق هم او اول و آخر است و هم او ظاهر و باطن. خبرنگاری حرفه‌اي است كه شب و روز ندارد. حرفه ای که قلم را در دست می گیرد و قسم به آن که باید از آن سخن صدق ببارد. یک نویسنده و خبرنگار موفق واقعیت ها را در غالب حقیقت شرح می دهد نه در قاب شرحیات و شایعات. این حقیر تلاش دارد که نویسنده ای صادق باشد.ارادتمند شما
ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن