فهرست کلمات سه حرفی در حل جدول | کلمات ۳ حرفی در جدول

در این مطلب از پایگاه خبری جدول یاب کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول را مشاهده می کنید:

کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول
کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول

آبک : جیوه ، سیماب

آبی : از رنگهای اصلی ، رنگ آسمان ، رنگ دریا

آتا : پدرآذری

آتش : از عناصر اربعه قدما

آتی : آینده

آجر : خشت پخته ، پاداش خوبی ، مزد کار

آخر : پایان و انتها

آخن : شهری در آلمان

آدخ : خجسته ، خوب و نیکو

آدم : همسر حوا ، نخستین پیامبر ، ابوالبشر

آذر : پدرحضرت ابراهیم(ع) ، ماه آتشین ، ماه پاییزی ، آتش

آرا : نظرات وعقاید ، عقاید انتخاباتی ، جمع رای

آرت : هنرفرنگی ، سیم زمین در اصطلاح برقکاران

آرد : گندم سوده ، محصول آسیاب ، دستور و فرمان

آرش : کمانگیر اساطیری ، خون بها و دیه

آرل : از لقبهای اشرافی انگلستان

آرن : گیاه فیلگوش ، آرنج

آرو : نوعه یقه

آره : کلام تصدیق ، ابزار نجاری

آری : پاسخ مثبت ، بلی

آزخ : زگیل

آسا : خمیازه ، پسوند شباهت ، دهاندره

آسم : تنگی نفس ، نام

آسه : زردی روی گیاه ، مهره دوم گردن

آصف : دبیرسلیمان نبی

آغل : طویله

آفت : آسیب ، نقصان

آفل : غروب کننده

آقا : سرور و بزرگ ، همراه خانم

آکب : گرداگرد درون دهان

کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول
کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول

آگه : مخفف آگاه

آلب : جزیره ایتالیایی

آلپ : رشته کوه اروپا

آلت : ابزار و وسیله

آلغ : عقاب

آلن : گونه ای آچار

آلی : شیمی کربنی

آمد : خوش یمنی

آمل : شهری در مازندران ، کهنه پرست

آمو : رودی جاری درترکمنستان

آنا : مادرآذری ، ظرف

آند : رشته کوه آمریکا ، خدای بابلی ، قطب مثبت

آنه : پول خردهندوستان ، یک شانزدهم قیراط

آنی : زود ، فوری

آوا : بانگ و صدا

آوخ : افسوس

آهک : کلس ، از مصالح ساختمانی

آهن : فلز حدادی ، حدید ، فلز پرمصرف ، فلز ساختمانی

آهو : غزال ، جیران

آیا : کلام پرسش

آیت : معجزه الهی

آیش : زمین آماده کشت

آیه : جمله قرآنی

ابا : سرباز زدن ، اجداد و پدران ، خودداری

ابد : مقابل ازل ، زمان بی نهایت ، زمان بی انتها

ابر : سحاب ، توده بخار متراکم ، مادر باران ، اثری از فریدون مشیری

ابل : ابر حامل باران ، شتر عرب

ابن : فرزند پسر

ابو : پدرعرب ، نیلوفرآبی

ابه : ایلی از ترک

اپل : نوعی ماشین ، سردوشی افسری ، اصطلاحی در شمشیربازی ، برجستگی زیر شانه کت

اپه : از رشته های شمشیربازی

اتر : ماده بیهوشی قدیمی

اتم : کوچکترین ذره ، ذره بنیادین

اتو : جامه صاف کن ، برگ برنده ، از لوازم خانگی

اثر : علامت و نشان ، نشانه ، محصول کار هنرمند

اثم : گناه و بزه

اجل : زمان مرگ ، هنگام مرگ

احد : یگانه ، یکتا ، از جنگهای صدر اسلام ، از کوههای مدینه

احق : شایسته تر

اخت : مانوس

اخذ : گرفتن

اخش : قیمت و ارزش

اخص : ویژه

اخم : چین پیشانی ، ترشرویی

اخو : برادر عرب

ادا : بجا آوردن ، شکلک ، همراه اصول

ادب : آموختنی لقمان ، نزاکت ، حسن معاشرت

ادر : نیشتر رگزن

ادک : اسب پشت پهن

ادن : گوژپشت ، مرد خمیده کوتاه دست

اده : چوب بلند کبوترپرانی

اذل : خوارتر

اذن : اجازه ، رخصت دادن

ارب : حاجت ، قصد

ارث : مرده ریگ

ارج : ارزش و بها ، قدر و مرتبه

ارز : پول خارجی

ارس : سرو کوهی ، رود مرزی ایران

ارض : زمین

ارغ : کپک روی نان

ارگ : قلعه حکومتی ، ساز کلیسا

ارم : بهشت شداد ، باغ شیراز ، نشان ویژه

ازت : نیتروژن

ازل : زمان بی آغاز

اژه : نام دریایی بین ترکیه ویونان ، دریای غرب ترکیه

اسب : مهره شطرنجی ، حیوان نجیب ، حیوان مسابقه ای

است : فعل ربطی

اسد : از صور فلکی ، شیرعرب

اسر : بند کردن ، دربند واسارت

اسف : دریغ

اسک : اسب تیزتاز پیک

اسو : ربودن

اشد : سخت تر

اشک : آب دیده ، جزیره ای دردریاچه ارومیه ، محصول گریه

اشل : پایه کارمندی

اشم : مرد خودپسند

اصل : مقابل بدل ، ریشه و بنیاد

اصم : ناشنوا ، عددگنگ

اعز : عزیزتر

اعم : عمومی تر

افد : شگفت آور

افق : کرانه آسمان

اقل : کمتر

اکل : خوردن عرب

اکو : انعکاس صدا ، بازگشت صدا ، پژواک صدا

اگر : حرف شرط

اگو : فاضلاب

الا : حرف استثنا

الخ : مخفف الی آخر

الد : دشمن سرسخت

الر : از حروف مقطعه قرآن

الف : هزار عرب ، نخستین حرف الفبای فارسی

الک : غربال ، سنبل الطیب

الم : درد و رنج

الو : زبانه آتش ، میوه تلفنی

اله : ایزد

اما : قید تاکید ، ولیکن

امت : پیروان

امج : تشنه شدن

امر : فرمان ، دستور ، مقابل نهی

امس : دیروز عرب

امم : امتها       ، جمع امت

امن : جای بی خطر ، مکان بی خطر

امه : کنیزک

امی : بی سواد

انب : بادمجان

انت : ضمیر مخاطب عربی

اند : عدد مجهول

انر : زشت تر ، بد وزشت ، مهیب و پلید

انس : الفت ، خوگرفتن

انگ : تهمت ، زنبور عسل ، مارک تجاری

اوت : خارج ورزشی ، ماه فوتبالی ، از ماههای فرنگی

اوج : بلندی ، بالاترین نقطه ، گردنه ای در راه همدان

اور : زادگاه حضرت ابراهیم

اوز : مرغابی

اوس : از قبایل اعراب جاهلیت

اول : مقام قهرمان ، نخست

اهر : شهر آذری

اهل : فامیل و خاندان ، شایسته و سزاوار

اهم : واحد مقاومت الکتریکی

ایز : رد پا

ایل : طایفه ، عشیره

ایم : مرد بی زن

این : اشاره به نزدیک ، اسم اشاره

باب : هر فصل کتاب، در ، واحد شمارش مغازه ، موضوع و مقوله ، مرسوم

بات : واحد پول تایلند ، برنده و تیز،تیز و برا

باج : مالیات سرانه ، پول زورکی ، خراج

باخ : آهنگساز معروف آلمانی

باد : غرور ، جابجایی هوا ، از عناصر اربعه ، هوای متحرک

بار : رخصت ، محموله ، دفعه و مرتبه ، کالای حمل شدنی

باز : پرنده شکاری ، مقابل اسید ، مفتوح ، مقابل بسته ، بار دیگر

باژ : باج وخراج

باس : اتوبوس فرنگی ، صدای کلفت

باع : واحد طول دستی

باغ : بوستان

باک : ترس خودرو ، بیم و ترس ، مخزن بنزین اتومبیل

بال : اندام پرواز ، دست پرنده ، وسیله پرواز ، از خوشحالی در می آورند

بام : آن سوی سقف

بان : پسوند محافظت ، پسوند نگهداری

بای : ثروتمند ، غنی

ببر : از درندگان جنگل

بپا : مراقب

بتا : از حروف الفبای یونانی

بجا : درخور و سزاوار

بچه : کودک

بحث : گفتگو

بحر : دریای عرب ، وزن شعر

بخت : اقبال و طالع

بخش : قسمت و بهره

بخل : حسودی ، رشک

بدر : از جنگهای صدر اسلام ، ماه کامل ، ماه شب چهارده

بدع : جمع بدعت

بدل : تقلبی ، غیر اصل ، مسئول انجام کارهای خطرناک در فیلم

بدن : کالبد ، جسم و پیکر

بدو : ابتدا و آغاز ، بیابانگرد

بدی : نقیض خوبی

بذر : دانه

بذل : بخشش

برج : ماه کارمندی ، آسمانخراش

برد : تیررس ، پیروزی ، پارچه یمانی

برس : شانه سر

برش : سوپ روسی ، عمل بریدن ، اثر قیچی

برص : بیماری سپیدک

برف : بارش زمستانی ، پنبه آسمانی ، از نزولات جوی

برق : آذرخش

برک : پارچه ای از پشم شتر

برگ : نوعی کباب ، واحد شمارش کاغذ ، ورق درخت ، تحفه سبز درویش

برم : هالوژن مایع

برن : پایتخت کشور سوئیس

بره : برج حمل ، بچه گوسفند ، میش زاده

بری : دوراز گناه ، بی گناه ، پاک از گناه

بزک : آرایش ، زینت

بزم : مجلس عیش و نوش ، مجلس مهمانی

بزه : گناه و خطا

بسا : بسیار است

بسر : خرمای نارس

بسط : گستردن

بسل : مرد ترشروی

بسی : بسیار و فراوان ، چه بسیار

بشر : انسان ، آدمی

بصر : بینایی و چشم

بطن : از حفره های قلب ، درون چیزی

بعث : برانگیختن و فرستادن

بعد : فاصله ، دوری

بعض : گروهی از مردم

بغض : کینه و دشمنی ، فیلمی از رضا درمیشیان

بغل : آغوش

بقا : زندگی و دوام ، موجودیت

بقر : گاو عرب

بکا : اشکباری ، بسیار گریه کننده

بکر : دست نخورده

بکم : گنگ شدن

بلا : مصیبت ، رنج وسختی ، آفت و گزند

بلخ : شهری در افغانستان ، شهری در خراسان قدیم

بلد : سوره نودم قرآن ، راهنما

بلع : فروبردن غذا

بلم : قایق ، کرجی

بله : کلام تصدیق

بمب : سلاح ویرانگر ، سلاح ترکاندنی

بمی : نوعی پرتقال

بنا : ساختمان ، عمارت

بنت : دختر عرب

بند : ریسمان ، مفصل استخوان

بنز : خودروی آلمانی

بنگ : شاهدانه

بنه : بار و اسباب ، درخت پسته وحشی ، توشه سفر

بنی : فرزندان

بوآ : ماربزرگ

بوب : فرش و بساط

بود : از افعال ربطی

بور : موطلایی ، طلایی رنگ ، دماغ سوخته

بوس : مخفف بوسه

بوف : جغد

بوق : شیپور کوچک

بوم : جغد ، تابلوی نقاشی

بها : قیمت ، ارزش و نرخ

بهت : متحیر ماندن ، حیرت

بهو : ایوان

بیت : دومصراع از شعر ، خانه شعرا ، کوچکترین واحد اطلاعاتی در کامپیوتر

بیخ : ریشه

بید : درخت لرزان ، درخت مجنون

بیر : چاه آب ، یک آذری ، واحد پول اتیوپی

بیش : زیاد و فراوان

بیص : تنگی وسختی

بیع : خریداری ، خرید و فروش

بیگ : سرکرده ، امیر قوم

بیل : یارکلنگ

بیم : ترس

بین : وسط و میان

پاپ : رهبرکاتولیک ها ، رئیس کلیسای کاتولیک روم

پات : تساوی شطرنج

پار : سال قبل ، سال گذشته

پاژ : زادگاه فردوسی

پاس : اصطلاحی در فوتبال ، نگهبانی و مراقبت

پاک : تمیز ، از اعیاد مسیحیان ، طاهر و طیب

پال : از سیستمهای تلویزیونی

پان : اثری از کنوت هامسون

پتک : چکش بزرگ

پتو : روانداز زمستانی ، نوعی روانداز

پته : پروانه و جواز، رسید گمرکی

پخت : طبخ

پدر : سرپرست خانواده ، فیلمی از مجید مجیدی

پرت : مکان دورافتاده ، دور از دسترس

پرز : موی نرم

پرس : دفاعی در بسکتبال ، واحد رستورانی ، فشار و منگنه ، دستگاه فشار ، واحد شمارش غذا

پرش : جهیدن

پرو : آزمایش اندازه لباس ، کشور اینکاها ، کشوری در آمریکای جنوبی

پری : زن زیباروی ، فیلمی از مهرجویی

پزش : پختن

پزو : واحد پول شیلی ، واحد پول کوبا

پست : فرومایه ، اداره نامه رسانی

پسر : پور

پشم : موی گوسفند

پشه : حشره موذی

پکر : گرفته و غمگین

پکن : پایتخت کشور چین

پلک : محافظ چشم

پلو : برنج پخته

پمپ : تلمبه

پند : نصیحت ، سخن حکمت آموز

پنس : گیره پزشکی ، انبر طبی

پوپ : کاکل مرغ

پوت : واحد وزن روسیه

پوچ : میان تهی ، واهی

پود : نخهای پهنای پارچه

پور : پسر

پوز : ساقه درخت ، گرداگرد دهان جانور

پوک : پوچ ، هرچیز میان تهی

پول : وجه ، وسیله داد و ستد

پهن : عریض ، فراخ و گشاد

پیا : مردکامل

پیپ : چپق فرنگی ، قهرمان داستان آرزوهای بزرگ

پیچ : خم و تاب ، مکمل مهره

پیر : سالخورده ، کهنسال

پیک : اصطلاحی در بسکتبال ، قاصد ، چاپار ، نامه بر

پیل : یکی از منابع تولید برق

پین : خار

پیه : چربی

تاب : خم زلف ، طاقت ، روشنایی و فروغ ، پیچ و شکن

تات : فارسی زبان

تاج : دیهیم ، کلاه جواهرنشان ، کلاه شاهان

تاچ : ضربه فنی در کشتی

تار : رشته خوش نوا ، ساز کدر ، تیره ، رشته مو

تاس : خبرگزاری شوروی سابق ، ظرف مسی حمام ، سر بی مو

تاش : ازالقاب امرای ترک ، ماه گرفتگی

تاک : درخت انگور

تال : ظرف فلزی ، طبق مسین

تام : کامل

تان : از ضمایرملکی

تاو : توانایی ، طاقت

تبت : نام دیگر سوره مسد ، بام دنیا ، مرتفع ترین فلات آسیا ، مهمترین مرکز بودائیان

تبر : درخت انداز ، دشمن درخت ، وسیله هیزم شکنی

تبع : پیروی کردن

تپش : پیاپی زدن

تپق : گرفتگی زبان ، لکنت زبان

تپل : فربه

تپه : پشته بلند

تتا : از حروف یونانی

تتق : سراپرده

تجر : کاخ زمستانی داریوش هخامنشی

تجن : از رودهای حوضه دریای خزر

تحت : پایین و زیر

تحف : جمع تحفه ، هدیه ها

تخت : کرسی و چهارپایه ، اورنگ سلطنت ، کف زیر کفش

تخس : بچه شرور ، کودک لجباز

تخم : بذر و دانه گیاه

ترا : دیوار بلند ، بارو ، مخفف تو را

ترب : سبزی نقلی ، سبزی غده ای

ترح : غم واندوه

ترد : شننده

ترس : برادر مرگ ، بیم و هراس

ترش : طعم سرکه ، مزه اسیدی ، روی درهم کشیدن

ترغ : اسب کهر

ترف : کشک سیاه

ترک : شکاف باریک ، ول کردن ، شکاف ، عزیمت از جایی ، از اقوام ایرانی

ترگ : کلاهخود

ترم : واحد تحصیلی

ترن : قطار

تره : از سبزیجات ، سبزی خرد کردنی

تزه : از قهرمانان یونان قدیم ، کچل ، اثری از آندره ژید

تست : آزمون ، نان برشته ، آزمایش و امتحان ، سوال چهارجوابی

تسو : هریک ازقسمت شبانه روز ، یک ساعت

تشت : ظرف لباس شویی

تشر : پرخاش ، همراه توپ ! ، نهیب و عتاب

تشک : زیرانداز خواب

تفت : شهری دراستان یزد ، حرارت و گرمی

تفس : گرمی و حرارت

تقی : خداترس

تکل : گوسفند جنگلی ، اصطلاحی در فوتبال

تکو : نان روغنی ، موی مجعد

تکه : پاره و قطعه

تلا: سائل وگدا

تلخ : مزه ناگوار ، مزه حقیقت  ، از طعم ها ، ضدشیرین

تلف : هلاک

تلو : دنباله

تله : دام صیاد ، فیلمی از سیروس الوند

تمر : سوغات گجرات ، خرمای هندی

تنب : درخت صنوبر ، جزایر بزرگ و کوچک جنوبی

تند : طعم فلفل ، مزه فلفل

تنک : کم پشت

تنگ : متضاد گشاد ، پارچ آب

تنه : تار عنکبوت

تنی : هم خون ، نوعی خواهر و برادر

توپ : از وسایل ورزشی

توت : میوه ریز بهاری ، میوه خشکبار

تور : دام ماهیگیر ، دروازه فوتبال دارد ، پارچه مشبک ، پسر بزرگ فریدون

توس : آرامگاه فردوسی

تون : آتشدان حمام

تهی : خالی

تیب : سرگشته و مدهوش

تیپ : چند گردان نظامی

تیت : مخترع آمریکایی بمب

تیج : پنبه ریزه های حلاج ، ابریشم خام

تیر : ماه پرتابی ، سیاره عطارد

تیز : مقابل کند ، برنده

تیس : آهوی نر

تیغ : شمشیر

تیک : حرکت غیرارادی عصبی

تیم : گروه ورزشی

تین : انجیر عرب ، سوره نود و پنجم قرآن

تیه : گمراهی ، صحرا و بیابان

ثار : کینه کشی و انتقام ، خونخواهی

ثبت : درج کردن ، نوشته شده ، مرقوم

ثری : خاک و زمین

ثقب : سوراخ و رخنه

ثقف : استاد در جنگ

ثقل : وزن و سنگینی

ثقه : مرد امین مورد اعتماد

ثلث : قسمی از خط ، یک سوم چیزی

ثلج : برف

ثمر : میوه و نتیجه

ثمن : بها و قیمت

ثنا : مدح و ستایش

ثوب : جامه و رخت ، لباس

ثور : گاونر ، کوهی در مکه ، از صورفلکی

جار : همسایه ، چلچراغ

جاز : موسیقی سیاهان ، موسیقی غربی

جاش : غله پاک کرده

جام : واحد شمارش شیشه ، پیاله آبخوری ، کاپ

جان : نیروی حیات ، نیروی زندگی

جاه : منزلت و مقام

جبر : درس زورکی ، زور

جبل : کوه عرب

جبن : هراس

جبه : جامه گشاد ، لایه میانی زمین

جثه : کالبد و پیکر

جدا : سوا ، دورازهم

جدل : ستیزه ، کشمکش ، نزاع

جده : شهری در عربستان ، مادربزرگ

جدی : بزغاله ، ستاره قطبی ، شوخی نیست

جذب : به سوی خود کشیدن

جذر : ریشه دوم یک کمیت

جرا : نفقه

جرب : بیماری پوستی

جرح : زخم زدن

جرز : دیار پایه بنا

جرس : زنگ

جرم : گناه و بزه ، فیلمی از کیمیایی

جری : رقیب تام ، گستاخ

جزا : پاداش

جزر : مقابل مد ، پایین رفتن آب دریا

جزع : ناشکیبایی

جزم : عزم انجام کاری ، استوار

جسد : پیکر مرده

جسم : هیکل و بدن

جشن : مجلس بزم ، شادی و خوشی

جعد : موی پیچیده ، پیچش گیسو

جعل : ساختن اسناد غیر واقعی

جغد : بوف

جفا : بی وفایی کردن ، جور و ستم کردن

جفت : همسر ، زن و شوهر ، زوج

جفن : پلک چشم

جگر : کبد ، مهمترین غده گوارشی بدن

جگن : گیاهان باتلاقی

جلا : صیقل دادن

جلب : حقه باز ، بازداشت ، آدم بدذات

جلد : واحد شمارش کتاب ، روکش ، چست و چالاک

جلف : سبکسر ، سفیه و احمق

جلو : روبه رو

جلی : آشکار

جمع : از اعمال ریاضی

جمل : جنگ حضرت علی (ع) با طلحه و زبیر

جنب : پهلو

جنت : بهشت

جند : لشکر

جنر : کاشف واکسن آبله

جنس : متاع ، کالا

جنگ : ستیز ، نبرد و کارزار

جنم : ذات وسرشت

جنی : جن زده

جود : بخشش ، جوانمردی

جور : ظلم و ستم

جوز : گردو

جوع : گرسنگی

جوف : شکم وداخل چیزی

جوک : لطیفه

جوی : نهر

جهت : سمت و طرف ، جانب

جهد : کوشش و سعی

جهش : موتاسیون ، جستن ، جهیدن ، خیز

جهل : نادانی

جیب : گریبان ، یقه پیراهن

جیر : گونه ای چرم ، چرم پرزدار

جیغ : فریاد

جیک : صدای گنجشک

جیم : حب فرار ، حرف فراری

جین : شش بازاری ، نوعی شلوار

چاپ : طبع

چاد : کشورآفریقایی کشور دریاچه

چاق : فربه

چاک : شکاف

چال : گودال

چای : محصول لاهیجان

چپر : کلبه علفی ، خانه ای از چوب وعلف ، پرچین ، مخفف چاپار

چپق : پیپ خودمانی

چپو : غارت ، چپاول

چپه : وارونه

چتر : سایبان کوچک

چدن : آلیاژی از آهن

چرا : از ادات استفهام

چرب : روغنی ، صفت روغن ، غذای پر روغن

چرت : خواب کوتاه ، حالت بین خواب و بیداری ، خواب سبک

چرخ : گردش دوران

چرغ : از مرغ های شکاری

چرک : آلوده و کثیف

چرم : پوست دباغی شده

چست : چالاک

چشم : دیده ، عضو بینایی ، عضو اصلی حس باصره

چفت : قلاب پشت در

چکه : قطره

چلو : برنج پخته

چله : زه کمان

چمن : جنس زمین فوتبال ، مرغزار ، زمین سبز و خرم

چنگ : ساز زهی ، هارپ

چور : خروس صحرایی

چوک : پرنده ای شبیه جغد

چول : بیابان بی آب وعلف

چون : زیرا

چیت : پارچه نخی ارزان

چین : سرزمین اژدهای زرد ، شکن و چروک

حاد : تند و تیز ، بیماری سخت

حار : گرم و سوزان

حال : اکنون

حبس : زندانی کردن

حبل : ریسمان و بند

حتم : یقین

حجب : شرم و حیا

حجت : لقب حضرت مهدی (عج) ، لقب ناصرخسرو ، برهان ، دلیل قاطع

حجج : جمع حجت

حجر : از سوره های مکی

حدت : تیزی وتندی ، برندگی

حدس : گمان

حذر : ترسیدن ، اجتناب

حرا : غار رسالت ، غار بعثت ، غار وحی

حرب : جنگ

حرج : گناه و بزه

حرس : نگهبانی

حرص : طمع

حرف : گفتار و سخن

حرق : سوختن

حرم : گرداگرد خانه کعبه به فاصله چهارفرسخ

حزب : از تقسیمات قرآنی ، سازمان سیاسی

حزم : دوراندیشی

حزن : اندوه

حسد : رشک

حسن : امام دوم شیعیان

حشر : قشون غیر منظم ، از سوره های مدنی ، روز قیامت

حشم : گله گوسفند

حشو : مردم فرومایه

حطی : سومین لفظ حروف ابجد

حفر : کندن

حفظ : نگهداری کردن

حقه : نیرنگ ، شعبده

حکم : فیلمی از کیمیایی ، فرمان قاضی ، دستور

حلب : شهری در سوریه ، دومین شهر پرجمعیت سوریه

حلق : از اعمال حج ، گلو

حلم : صبر ، شکیبایی

حله : جامه و عبا

حلی : زیورها

حمد : ستایش کردن ، سوره ای که دو بار نازل شده است

حمر : مومیایی

حمل : برج بره ، از صورفلکی

حنا : یرنا ، رنگ موی طبیعی ، مال بعضی ها رنگ ندارد

حوا : همسرآدم  ، ام البشر

حوت : ماهی فلکی ، ماهی عرب

حور : سیه چشمان

حوض : تالاب و آبگیر

حول : پیرامون

حیا : شرمساری

حیث : جهت و لحاظ

حیف : دریغ و افسوس

خاج : صلیب ، چلیپا

خار : هر گلی دارد ، تیغ گل

خاش : از شهرهای سیستان و بلوچستان

خاص : ویژه

خاک : تربت ، از عناصر اربعه

خال : تیل ، نقطه سیاه روی پوست

خام : ناپخته ، بی تجربه

خان : شیارداخل لوله تفنگ ، رئیس و ارباب

خاو : موی نرم و پرز

خبث : پلیدی

خبر : آگهی ، خوراک جراید

خبز : نان عرب

خبط : اشتباه ، لغزش

خپل : فربه و چاق

ختم : به پایان رساندن کاری

ختن : آهوی مشک آن معروف است

خجل : شرمنده

خدا : پروردگار ، ایزد

خدع : فریب دادن ، ترفند

خدم : جمع خادم

خدو : آب دهان

خرج : هزینه و نفقه

خرد : عقل و اندیشه ، کوچک

خرس : حیوان عسل دوست

خرق : پارگی و شکاف

خرک : وسیله ژیمناستیک

خرم : شاد و خوشحال ، سرسبز و شادان

خزر : دریای کاسپین ، بزرگترین دریاچه جهان

خزف : ظرف سفالی

خست : تنگ چشمی ، تنگ نظری ، ناخن خشکی

خسر : زیانکاری ، زیان

خشب : چوب خشک

خشت : آجرناپخته

خشم : غضب ، عصبانیت

خشن : زبر و ناهموار ، تندخو

خشی : کبود رنگ ، سیاه رنگ

خصم : دشنام ، عدو

کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول
کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول

خضر : پیامبری که آب حیات نوشیده است

خطا : اشتباه

خطه : سرزمین و ناحیه

خطی : کتاب دست نوشته

خفا : پوشیدگی

خفت : خواری

خلا : فضای خالی از هوا

خلج : طایفه ای ازایل قشقایی

خلد : بهشت

خلع : برکنار کردن

خلف : فرزند صالح و شایسته

خلق : آفریدن ، مردم ، خصلت انسانی

خلل : رخنه در کار

خمس : از فروع دین ، یک پنجم

خنج : ناز و عشوه

خنک : سرد مطبوع

خنگ : اسب سفید

خوب : نیک و پسندیده

خود : کلاه جنگی

خور : خورشید

خوض : ژرف اندیشی

خوف : بیم ، ترس

خوک : از نجاسات در اسلام

خون : درون رگ جاری است ، از نجاسات در اسلام

خوی : خصلت ، عادت

خیر : نیکوکار ، پاسخ منفی مودبانه

خیز : جهش ، جهش به جلو

خیس : تر و آبدیده

خیش : ابزار شخم زنی

خیط : ناموفق ، ناکام

خیک : مشک

خیل : گروه سواران ، گروه بزرگ

خیم : جمع خیمه

داج : تاریکی شب

داد : عدل وانصاف ، فریاد وفغان ، فریاد عدالت ، عدل پرصدا ، قسط و عدل ، گوشه ای در دستگاه ماهور

دار : درخت قالی ، چوبه اعدام ، درخت اعدام ، خانه و درخت

داس : وسیله درو ، سیستم عامل قدیمی

داش : کوره آجرپزی

داغ : سوزان ، بسیار گرم

دال : عقاب سیاه ، دلالت کننده

دام : جانوراهلی گیاه خوار ، تله صیاد

دان : امر به دانستن ، خوراک طیور ، درجه کاراته ، پسوند مکان

داو : نوبت بازی

داه : کنیزک

دای : چینه دیوار گلی

دبش : صفت چای مطبوع ، چای تلخ

دبه : ظرف روغن

دخل : درآمد ، کشوی پیشخوان

ددر : گردش کودکانه

درا : زنگ چاپار ، زنگ بزرگ ، زنگ کاروان ، جرس

درب : در بزرگ

درج : صندوقچه جواهر ، نوشتن چیزی در جایی

درد : الم

درز : شکاف باریک

درس : آموختنی مدرسه

درک : قوه فهم ، ته دوزخ

درل : مته

درم : واحد پول عهد ساسانیان

درو : برداشت محصول ، جمع آوری محصول

دره : پرتگاه کوهستانی ، مروارید بزرگ

دری : نوعی کبک ، زبان فارسی امروزه

دزد : سارق ، راهزن

دژم : خشمگین ، عصبانی

دست : عضو پرکار ، واحدی کامل از اجناس ، یکی صدا ندارد

دسر : خوردنی پس از غذا

دسم : چربی و پیه

دشت : هامون ، زمین پهناور

دعا : مناجات

دعب : مزاح و شوخی

دغا : ناسره ، پول تقلبی

دغل : مکار ، حیله گر

دفع : دور کردن

دفن : خاکسپاری

دقت : باریک بینی

دکا : پیشوند عددی ، پیشوند ده تایی

دکل : ستون کشتی ، ستون برق

دکه : مغازه کوچک

دگر : مخفف دیگر

دلا : ای دل

دلب : درخت چنار

دلق : جامه پشمینه درویشان

دلو : سطل چاه ، سطل آبکشی

دله : شکموی ناخنک زن ، هرزه و ولگرد

دما : حرارت

دمر : به روخوابیده

دمس : پنهان کردن درخاک

دمع : اشک چشم

دمق : آزرده ، ناراحت

دمل : جوش چرکین

دمن : دامنه کوه

دمه : کولاک ، باد شدید همراه با برف

دنا : قله زاگرس ، قله ای در استان فارس

دنج : جای خلوت ، مکان خلوت

دند : احمق و کودن

دنس : چرکین

دنگ : دستگاه شالی کوبی

دنن : گوژپشت

دنو : نزدیک شدن

دنی : پست وفرومایه

دوا : چاره درد ، دارو

دود : محصول آتش ، حاصل سوختن کربن

دور : بعید ، فاصله دارد ، مقابل نزدیک

دوش : شب گذشته ، شبی در حمام ، کتف و شانه

دوغ : ماست مخلوط با آب

دوک : لقب اروپایی ، وسیله نخ ریسی

دوم : مقام نقره ای

دون : فرومایه

دها : تیزهوشی ، زیرکی

دهر : روزگار

دهل : طبل بزرگ ، از سازها ، آوازش از دور خوش است

دهن : روغن و چربی

دهه : ده سال ، ده روز از ماه

دید : نظر ، نگاه

دیر : صومعه ، مقابل زود ، معبد راهب

دیس : ازظروف ، بشقاب بزرگ ، ظرف پذیرایی

دیش : آنتن ماهواره

دیک : خروس عرب

دیگ : ازظروف ، روسیاه مطبخ

دیم : کشت به امید باران ، نوعی کشت ، کشت بارانی

دین : آئین ، مذهب و کیش

دیو : موجود خیالی ، مظهر پلیدی ، هیولای داستانی

دیه : خون بها ، سربها

ذات : حقیقت هرچیز ، گوهر ، فطرت

ذال : از حروف الفبا

ذبح : بریدن گلو

ذرت : از غلات ، بلال

ذرع : اندازه گرفتن پارچه ، واحد طول سنتی

ذرق : شبدروحشی

ذره : خرده و ریزه چیزی

ذقن : زنخندان ، چانه وزنخدان

ذکا : تیزهوشی

ذکر : دعا ، ثنا و ستایش

ذکی : تیزطبع ، هوشیار

ذلت : خواری ، حقارت

ذمه : کفالت ، ضمانت

ذوب : گداخته شدن ، تبدیل جسم جامد به مایع

ذوق : سلیقه ، همنشین شوق

ذهن : حافظه ، هوش و خرد

ذیل : ادامه مطلب ، پایین و دنبال

راب : ناپدری

راج : لقب سلاطین غیرمسلمان هند

راح : شادمانی ، شاد شدن

راخ : غم وغصه ، اندوه بسیار

راد : جوانمرد ، سخی

راز : سرنهفته ، کلام مخفی ، مطلب پوشیده ، سخن ناگفتنی

راس : سر و کله

راش : نوعی درخت ، درخت جنگلی

راغ : سبزه زار

راف : مهربانی خدا نسبت به بندگان

راک : قوچ ، گوسفند جنگی

رال : خرناس ، بچه شترمرغ ، خس خس برونشها

رام : اهلی ، دست آموز ، مطیع

ران : سرین ، بالای زانو ، قسمتی از پا

راه : طریق و صراط ، محل عبور ، مسیر ، جاده

رای : عقیده ، همنشین برهمن ، اعتقاد

ربا : سود حرام ، سود نامشروع

ربح : نفع و سود

ربط : اتصال و وابستگی

ربع : یک چهارم

ربن : عالم یهودی ، خاخام

ربو : جماعت ، تنگی نفس

ربی : پروردگارمن

رتب : رتبه ها

رتق : بستن

رتل : شیوایی ورسایی سخن

رته : فندق هندی

رثا : گریستن بر مرده

رجا : امیدواری ، کرانه چاه

رجب : از ماههای قمری

رجز : خودستایی در دعوا

رجس : پلیدی

رجل : مردعرب

رجم : سنگسار کردن ، سنگ اندازی

رجو : امیدواری

رحل : میز قرآن خوانی

رحم : زهدان ، نرم دلی ، لطف و مهربانی

رخت : لباس

رخش : مرکب رستم ، اسب رستم ، برق و صاعقه

ردا : بالاپوش بلند ، یکی از دو تکه جامه احرام مردان

کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول
کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول

ردف : پیرو و تابع ، پیروی کردن

رده : دسته و صف

ردی : رفوزگی

رذل : پست و فرومایه

رزت : گره روبان

رزق : روزی ، قوت روزانه

رزم : نبرد و پیکار ، جنگ

رزن : شهری در استان همدان

رزی : برنج فروش

رژه : عبور سربازان از برابر فرمانده

رسا : بلیغ ، سخن شیوا

رست : نوعی خاک سخت ، آزاد شد

رسخ : انتقال روح

رسد : جوخه ، بهره و قسمت

رسل : جمع رسول

رسم : آئین ، از دروس هنرستان ، درس کشیدنی

رسن : ریسمان

رشا : ریسمان دلو

رشت : شهر باران ، مرکز استان گیلان

رشد : بالندگی ، نمو

رشک : حسادت ، حسد بردن

رصد : چشم دوختن به آسمان ، خانه ستاره شناس ، نظر دوختن به چیزی

رضا : خشنودی ، امام هشتم شیعیان

رضی : خشنود ، گردآوری کننده نهج البلاغه

رطب : خرما

رطل : واحدی در وزن قدیم

رعب : ترس

رعد : تندر ، غرش ابر ، از سوره های قرآن کریم

رعش : لرزه گرفتن

رغد : فراوانی وخوشی

رفا : رفوگر

رفع : دفع کردن

رفق : مداراکردن

رفو : وصله ناپیدا ، اصلاح کردن جامه ، دوختن پارگی جامه

رقت : ترحم و دلسوزی

رقص : پایکوبی

رقم : اعداد ، تحریر و نوشتن

رکب : نارو ، سواران

رکس : سینمای آبادان

رکن : پایه و اساس ، اساسی ترین جز هر عبادت ، هر یک از زوایای چهارگانه کعبه

رکو : جامه فرسوده ، کرباس

رگه : سرنخ معدن ، جوییدنی در معدن ، نژاد و گونه

رله : تقویت امواج

رمح : نیزه

رمد : درد چشم

رمز : رازنهفته

رمس : خاک گور

رمش : رمیدن

رمق : تاب و توان ، باقی جان

رمل : ریگ نرم ، از ابزار فالگیری ، یار اسطرلاب

رمو : فراری ، گریزان

رمه : گله گوسفندان

رمی : تیرانداختن

رنج : درد ، مشقت و زحمت

رند : حیله گر ، زیرک

رنگ : لون ، فام

رنو : شرکت خودروسازی فرانسوی

رنه : اثری از شاتوبریان

روا : شایسته ، جایز

روح : روان و جان

رود : جوی بزرگ ، نوعی ساز ، به دریا می ریزد

روز : مقابل شب

روس : قوم اسلاو ، نژاد سفید

روش : طریقه

روم : از سوره های مکی ، ایتالیای قدیم

رون : آزمایش ، امتحان ، سبب و جهت

روی : چهره وصورت ، فلز چهره ، ازفلزات

رها : آزاد و وارسته ، نجات یافته

رهن : گرو گذاشتن

رهی : غلام و بنده

ریا : تظاهر به نیکی ، زهد دروغین ، تزویر

ریب : شک وشبهه ، شک وگمان ، شک وتردید

ریز : خرد و کوچک ، مقابل درشت

ریس : نخ تابیده

ریش : جراحت ، زخم ، محاسن

ریف : سبزه زار ، زمین پرآب و علف

ریگ : سنگریزه ، سنگ بیابان

ریل : خط آهن ، جاده قطار ، جاده فلزی

ریم : چرک

رین : گناه وکفر

ریو : کامیون ارتشی ، مکر و حیله

ریه : جگرسفید ، عضو تنفسی ، عضو اصلی تنفس

زاج : زنی که تازه زائیده ، قلیا

زاد : توشه سفر

زار : ناتوان و ضعیف ، نحیف

زاغ : کلاغ سیاه

زال : پدر رستم ، پیر سفیدموی

زان : مخفف از آن

زبد : کف روی شیر

زبر : درشت وخشن

زبل : زرنگ و حیله گر

زجر : آزار و اذیت

زخم : جراحت ، ریش

زده : پارچه معیوب ، کهنه و فرسوده

زرد : رنگ تنفر ، رنگ خزان

زرع : کاشتن

زرق : ریا و تزویر

زره : لباس جنگ

زری : زربفت

زشت : بدنما ، نازیبا

زعم : گمان کردن

زغن : پرنده موش ربا ، گنجشک سیاه

زفت : بخیل ولئیم ، درشت و فربه

زکی : پاک ازگناه ، پاکیزه

زلت : لغزش و خطا

زلف : حلقه گیسو ، موی شاعرانه

زمج : زاج سفید ، صمغ

زمر : نی نواختن ، از سوره های مکی

زمن : روزگار

زنا : از گناهان کبیره

زنخ : چانه

زند : استخوان ساعد ، قبیله کریمخان

زنگ : جرس ، تیرگی و گرفتگی

زوج : شوهر ، جفت

زود : متضاد دیر ، بدون درنگ

زور : قوت و توانایی ، جایش در بازوست

زهد : پارسایی

زهر : سم ، شکوفه

زیب : زینت وزیور، آرایش وزینت

زیپ : جانشین دکمه

زیت : روغن زیتون

زیج : قله کوه ، جدول محاسبات نجومی

زیر : مقابل رو ، صدای نازک ، مقابل بم ، تحت

زین : صندلی راکب ، صندلی اسب ، صندلی دوچرخه

ژرف : عمیق ، گود

ژست : طرز حرکت و اعمال شخص ، فیگور

ژفت : لاغر و نحیف

ژله : نوعی دسر

ژند : کهنه و خرقه

ژنو : شهری در سوئیس

ژنی : نابغه

ژول : واحد کار

ژون : بت وصنم

ساب : سودن و بهم مالیدن

ساج : تابه نان پزی

ساد : خوک وحشی ، گراز

سار : پرنده آش سردکن

ساز : آلت نوازندگی

ساس : حشره خونخوار

ساق : بخشی ازپا

ساک : کیف ورزشی ، کیف مسافرتی

سال : دوازده ماه تمام ، یکدوره خورشیدی

سام : پدربزرگ رستم ، باد معروف

سان : آقای ژاپنی ، روزنامه ورزشی انگلیسی ، دیدنی در ارتش

ساو : ریزه های طلا ، خراج

سبا : سرزمین ملکه بلقیس ، شهر بلقیس

سبب : علت

سبت : شنبه یهودیان

سبد : زنبیل ، دروازه بسکتبال ، ظرف حصیری

سبط : فرزند زاده

سبع : هفت

سبق : پیشی گرفتن

سبک : کم وزن ، شخص بی وقار ، استیل ورزشکار

سبو : کوزه

سپر : محافظ خودرو ، وسیله دفاع قدیمی

سپس : پس از آن

سپه : لشکر

ستر : پرده وپوشش ، پوشاندن

ستم : ظلم وجور

ستی : آهن و فولاد

سجع : نثر موزون

سجل : شناسنامه ، ورقه هویت

سجن : زندان

سحر : صبح زود ، جادو ، از دعاهای پرارزش ماه رمضان

سخا : بخشش ، جود

سخت : دشوار ، مشکل

سخن : کلام و نطق

سخی : بخشنده ، جوانمرد

سدر : گیاه سرشور ، شجرالنبق

سدس : یک ششم

سده : قرن

سدی : واحد پول غنا

سرا : خانه بزرگ

سرب : گله آهو ، فلز گلوله ، فلزسنگین ، فلز چاپخانه

سرخ : قرمز رنگ ، رنگ آتشین

سرد : خنک ، مقابل گرم ، هوای زمستان

سرر : تخت پادشاهی

سرس : خواهر ژوپیتر در یونان قدیم

سرغ : شاخه درخت مو

سرف : غلام و برده

سرم : غذای تزریقی

سرن : گل زنبق

سرو : درخت آزاد

سره : خالص ، بی عیب ، بی غل و غش

سری : ردیف ، مخفی و پوشیده ، محرمانه ، مخفیانه

سزا : پاداش نیکی و بدی ، مزد و پاداش

سست : ضعیف و ناتوان

سسک : پرنده ای شبیه قناری

سطر : یک خط نوشته

سطل : دلو

سعد : خجسته و مبارک

سعی : جهد ، کوشیدن

سفت : محکم و استوار

سفج : خربزه نارس

سفر: هر فصل تورات ، قطع مسافت

سفک : ریختن خون

سفه : نادانی و کم عقلی

سقا : آب فروش

سقر : جهنم ، طبقه اول دوزخ

سقز : صمغ درخت ، از شهرهای کردستان

سقط : انداختن جنین

سقم : بیماری

سقی : بدبخت

سکا : آریایی

سکک : جمع سکه

سکو : صندلی سنگی ، تختگاه

سکه : از هفت سین ها ، پول ضربی

سگک : اصطلاحی در کشتی ، بخشی از کمربند

سلب : جدا کردن وکندن ، ربودن

سلخ : پوست کندن

سلف : گذشته ، پیشینیان

سلک : رشته ونخ ، رشته مروارید

سلم : مغز حرام ، نام پسر فریدون

سلو : تکنوازی در موسیقی ، ساز تنها

سله : سبد و زنبیل

سما : آسمان عرب

سمت : مقام ، عنوان شغل ، جهت

سمج : پافشاری کننده ، اصرار کننده

سمر : افسانه

سمط : گردنبند مروارید

سمع : گوش دادن

سمک : ماهی عرب

سمن : چاق وفربه ، چاقی

سمی : زهر آلود

سنا : روشنایی ، مجلس شیوخ

سنت : طریقه و روش ، پول خرد آمریکا

سنج : سازکوبی

سنخ : گونه و اصل هرچیز

سند : مدرک ، مهمترین رود پاکستان

سنگ : حجر

سنن : آیین ها ، آداب و رسوم

سنه : سال

سنی : اهل سنت

سوا : جدا از هم ، منفک

سوپ : غذای ساده ، غذای بیمار

سوت : وسیله داوری

سود : نفع و بهره ، مقابل زیان ، فایده

سور : جشن و مهمانی

سوز : سوختن ، همراه گداز

سوش : ته چک

سوط : تازیانه ، شلاق

سوف : ماهی دریای خزر

سوق : بازار

سوک : خارسیخک خوشه گندم

سوگ : مصیبت ، عزا

سول : واحد پول پرو

سوم : واحد پول قرقیزستان ، مقام برنزی ، ثالث

سون : جهت و طرف

سوی : طرف و جهت

سها : ستاره بنات النعش ، ستاره کوچکی دردب اکبر

سهل : آسان ، ساده

سهم : بهره

سهو : خطا ، اشتباه

سهی : صفت سرو ، راست و درست

سیا : سازمان مخوف آمریکا ، جاسوس خانه آمریکا

سیب : میوه بهشتی

سیخ : ابزار کبابی

سید : آقا ومولا

سیر : بد بوی پرخاصیت ، طعنه زن پیاز ، واحد وزن ، مقابل گرسنه

سیع : آب روان به هرسو

سیف : شمشیر

سیک : شعبه ای از دین بودایی

سیل : آب ویرانگر ، آب بنیان کن

سیم : نقره ، وسیله انتقال برق

سین : از حروف الفبا

سیه : مخفف سیاه ، تاریک ولی شاعرانه

شاب : جوان ، برنا

شاخ : سلاح گاو

شاد : خوشحال ، مسرور

شاذ : منفرد وکمیاب

شاق : سخت و دشوار

شال : بروفه ، دستار کمر ، کمربندپشمی

شام : غذای شب ، سوریه قدیم ، شهر خوردنی

شان : کندو ، مقام و منزلت

شاو : طنزپرداز ایرلندی

شاه : مهره اصلی شطرنج

شبح : سیاهی که از دور به نظر رسد ، سیاهی جسم

شبل : بچه شیر

شبه : مثل و مانند

شتا : زمستان عرب ، موسم سرما

شتر : کشتی صحرا ، حیوان پر طاقت بیابان

شتم : دشنام دادن ، ناسزاگفتن

شته : از آفات زراعتی

شجر : درخت عرب

شخص : آدمی و انسان

شخم : شیارزارعی

شدت : سختی و صلابت

شرا : خرید و فروش ، مالک شدن

شرب : آشامیدن ، نوشیدن

شرح : توضیح ، تفسیر

شرر : جرقه آتش ، پاره آتش

شرط : عهد و پیمان

شرع : دین و مذهب ، قانون دینی

شرف : ناموس

شرق : خاور

شرک : نقطه مقابل توحید ، اعتقاد به تعدد خدایان

شرم : حیا و آزرم

شرو : عسل و شهد

شره : آزمند

شست : از انگشتان دست ، قلاب ماهیگیری

شعب : شاخه ها ، جمع شعبه

شعر : سرواد ، سخن منظوم

شعف : شادمانی

شغل : کار و پیشه

شفا : بهبودی از بیماری

شفق : سرخی افق ، سرخی غروب

شقه : نیمه چیزی

شقی : بدبخت ، تبهکار

شکر : تشکر شیرین ، سپاسگزاری

شکل : چهره و ریخت

شکن : پیچ وتاب ، پیچ و خم زلف

شگر : خارپشت

شله : آش برنج ، آش زرد نذری

شما : ضمیر مودبانه

شمد : روانداز تابستانی

شمر : ملعون

شمس : خورشید ، از سوره های مکی

شمش : طلای قالبی

شمع : محبوب پروانه ، روشنگر محفل شاعران ، همنشینی برای گل

شمه : اندکی ومقدارکم

شنا : ورزش آبی ، آب تنی

شنگ : شوخ و ظریف

شنل : پوشاک گشاد بی آستین ، ردای فرنگی

شنی : نوعی ساعت

شوت : ضربه فوتبالی

شوخ : بذله گو ، اهل مزاح

شور : انگیزه ، مزه نمک ، رایزنی ، هیجان و غوغا ، دستگاهی در موسیقی ایرانی

شوش : میدانی در جنوب تهران ، از پایتختهای هخامنشیان

شوط : هر دور طواف به دور خانه کعبه

شوق : آرزومندی ، رغبت

شوک : ضربه ناگهانی

شوم : نحس و نامبارک

شوی : شوهر

شهد : انگبین

شهر : مدینه

شیب : سرازیری

شیث : پسرسوم آدم به روایت تورات

شیخ : رئیس قبیله ، مرشد

شید : اندودن دیوار با گچ ، آفتاب ، روشنی و نور زیاد

شیر : سلطان جنگل ، از لبنیات پرمصرف ، اصل لبنیات

شیز : آبنوس

شیک : خوش پوش

شیم : نوعی ماهی فلس دار

شین : از حروف الفبا

صاد : از حروف الفبا

صاف : خالص و بی غش ، بدون ناهمواری

صبا : باد شرقی ، بادبرین ، بادی که از مشرق می وزد

صبح : بامداد

صبح : نماز دو رکعتی واجب

صبر : شکیبایی ، بردباری

صبی : پسربچه

صحت : تندرستی

صحف : کتاب ها ، کتاب حضرت ابراهیم

صحن : عرصه و ساحت ، وسط حیاط

صحه : امضا ، سالم بودن ، تصدیق کردن

صدا : پژواک ، بازگشت صوت

صدر : سینه انسان ، بالای هر چیز

صدف : گوشماهی

صدق : راست گفتن ، مقابل کذب

صرع : نوعی بیماری عصبی

صرف : خرج کردن

صرم : چرم عرب

صره : کیسه پول

صعب : دشوار و سخت

صغر : خردسالی

صفا : صمیمیت ، یکدلی ، محل شروع عمل سعی در حج ، کوهی در مکه

صفت : بیان حال و  چگونگی

صفح : پهنای شمشیر

صفر : دومین ماه قمر

صفه : مکانی در مسجدالنبی

صفی : دوست خالص ، برگزیده و منتخب

صقر : پرنده ای شکاری

صقل : جلادادن

صلا : آتش بزرگ

صلب : استخوان های پشت ، سخت و محکم

صلح : سازش و آشتی

صله : جایزه و پاداش

صمد : از نامهای خداوند ، بی نیاز و غنی

صمغ : انگم

صنع : آفرینش ، ساختن

کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول
کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول

صنف : گونه و دسته

صنم : بت

صوب : راست و درست

صوت : نغمه و آواز خوش ، بانگ و آواز

صور : بوق ، اشکال و صورت ها ، جمع صورت ، شیپور

صوف : پشم گوسفند ، جامه پشمین

صوم : روزه گرفتن

صهر : خویشاوندی و قرابت

صید : از محرمات حج ، شکار

صیف : تابستان ، فصل گرما

ضاد : از حروف الفبا

ضار : زیانکار

ضال : گمراه

ضبط : حفظ کردن ، نگاهداشتن ، توقیف اموال

ضبن : زیان و نقصان

ضجر : دلتنگی

ضجه : شیون و ناله ، زاری

ضحک : خندیدن

ضحی : سوره نود و سوم قرآن

ضرب : سکه زدن ، ریتم ، از چهار عمل اصلی ریاضی

ضرر : زیان ، مقابل سود ، خسارت

ضظغ : نام هشتمین گروه حروف ابجد

ضعف : سستی و ناتوانی ، کم بنیگی

ضلع : استخوان پهلو ، دنده ، کنار و جانب

ضمه : یکی از حرکات یا اعراب کلمه

ضیا : نور ، روشنایی

ضیف : مهمان

ضیق : تنگی و سختی

طاس : سر بی مو

طاع : فرمانبردار

طاق : سقف محدب ، مقابل جفت ، انحنای ابرو ، سقف قوسی شکل

طبخ : پختن ، آشپزی کردن

طبس : از شهرهای استان یزد

طبع : قریحه شعری ، چاپ کردن

طبق : مطابق ، سینی ، ظرف چوبی بزرگ و گرد

طبل : دهل

طبن : زیرک و دانا

طرب : شادمانی و نشاط ، نام اسب پیامبر

طرد : راندن و دورکردن

طرز : طریقه و روش

طرف : سوی و جانب

طرق : راهها

طره : موی پیشانی

طعم : مزه

طعن : سرزنش کردن ، کنایه زدن

طفل : کودک وبچه

طلا : زر

طلب : مقابل بدهی ، از مراحل هفت گانه عرفان

طمع : حرص

طنز : سرزنش و طعنه زدن ، ریشخند کردن

طور : کوه محل مناجات حضرت موسی ، سوره پنجاه و دوم قرآن

طوق : گردنبند

طول : درازی ، مقابل عرض

طیب : پاکیزه و پاک

طیر : پرنده

طین : گل

ظبی : آهو و غزال

ظرف : آوند

ظفر : پیروزی ، نصرت

ظلم : ستم و بی داد

ظله : سایبان

ظنی : حدسی و گمانی

ظهر : نیمروز ، میانه روز ، از نمازهای چهار رکعتی ، پشت

عاج : دندان فیل

عاد : قوم هود

عار : عیب و ننگ

عاص : نافرمان

عاق : نافرمان نسبت به والدین ، رانده درگاه پدر و مادر

عام : مقابل خاص ، مردم عادی ، همگان

عان : طناب بلند

عبا : بالاپوش قدیمی

عبث : کاربیهوده

عبد : بنده خدا

عبس : سوره هشتادم قرآن

عجب : در شگفت آمدن

عجز : ناتوانی ، درماندگی

عجم : غیرعرب

عدد : شماره

عدس : از حبوبات

عدل : انصاف و داد ، از اصول دین

عدم : نیستی و نابودی

عدن : بهشت

عدو : دشمن ، بدخواه

عذر : بهانه

عرب : غیرعجم

عرش : بلندای آسمان

عرض : مقابل طول ، پهنا

عرف : رفتاری که مورد قبول جامعه باشد

عزا : سوگ ، مصیبت ، ماتم و اندوه

عزب : مرد بی زن ، مجرد

عزت : ارجمندی ، سرافرازی ، عزیز شدن

عزل : برکنار کردن

عزم : قصد و اراده

عسر : دشواری ، تنگدستی

عسس : نگهبان ، شبگرد ، پاسبان

عسل : فراورده زنبور ، مظهر شیرینی

عشا : از نمازهای چهار رکعتی ، شامگاه

عشر : یک دهم

عشق : دلدادگی ، شیفتگی

عصا : چوبدست

عصر : از نمازهای چهاررکعتی ، سوره صدوسوم قرآن ، زمان و دوره

عضو : اندام

عطا : بخشش و انعام

عطر : بوی خوش

عطش : تشنگی

عفت : پاکدامنی

عفو : بخشودن ، گذشت

عقب : پشت سر

عقد : گردنبند ، پیمان و عهد

عقل : شعور ذاتی ، هوش

عکس : تصویر

علت : سبب و جهت

علف : خوراک بزی

علق : نخستین سوره ای که نازل شد ، از سوره های سجده دار قرآن ، سوره نود وششم قرآن

علم : دانش

علو : بالارفتن و مرتفع شدن

علی : امام اول شیعیان ، امام متقیان

عمر : مدت زندگی ، درازای زندگی

عمق : ژرفا ، گودی

عمو : برادر پدر

عمه : خواهر پدر ، از اقوام پدری

عنب : انگور

عنف : اعمال زور ، خشونت

عنق : گردن

عود : نوعی ساز زهی ، چوب خوشبو

عور : برهنه ، عریان

عوض : بدل چیزی ، بدل و جانشین

عهد : پیمان ، میثاق

عیب : نقیصه و بدی

عیش : خوشگذرانی

عین : چشم ، چشمه

غار : کهف ، سوراخی در کوه

غاز : مرغ همسایه ، نوعی مرغابی بزرگ جثه ، کوچکترین واخد پول دوران قاجار

غاش : خوشه انگور نارسیده

غاغ : پودینه

غبن : زیان و خسران

غرا : سخن شیوا ، سفید و روشن

غرب : باختر

غرس : کاشتن نهال ، نهال کاشتن

غرش : آواز مهیب ، بانگ درندگان

غرض : مقصود و مراد

غرق : در آب خفه شدن

غرن : صدای ناله در گلو

غره : مغرور و متکبر

غزا : جنگ و پیکار

غزل : گونه ای شعر ، فیلمی از محمدرضازهتابی

غژب : حبه انگور

غسر : کار درهم واشتباه

غسل : شستشوی مذهبی

غشا : پوسته بسیار نازک

غصب : چیزی با زورگرفتن

غصه : اندوه ، حزن

غضب : خشم و قهر

غلو : گزافه گویی

غله : دانه های گیاهی

غمز : سخن چینی ، اشاره با گوشه چشم و ابرو

غنا : ثروت و توانگری ، کشور ساحل طلا ، کشور آفریقایی ، سرود و نغمه

غنج : ناز و کرشمه

غنم : گوسفند

غنی : توانگر و بی نیاز ، از صفات خداوند

غوک : قورباغه

غول : ساکن چراغ جادو ، هیولای افسانه ها ، دیو

غیب : پنهان از چشم

غیر : دیگری

غیظ : خشم شدید ، غضب

غین : از حروف الفبا

فار: فانوس دریایی

فاز : برق مثبت

فاش: آشکار کردن خبر ، آشکارشده ، برملا

فاق : شکاف سرقلم

فال : طالع و بخت ، واحد شمارش گردو ، شگون

فام : رنگ

فاو : شهر بندری عراق

فتح : پیروز شدن ، از سوره های مدنی

فتخ : سستی مفاصل

فتن : جمع فتنه

فته : جواز و پرواننه

فتی : جوانمرد

فجر: سپیددم ، از سوره های قرآن

فحش : ناسزا

فحص : جستجوکردن

فخر : بالیدن ، مباهات کردن

فدا : بازخرید ، سربها

فدک : باغ مدینه ، باغ حضرت زهرا (س)

فرا: پیش رو، خروحشی ، گورخر

فرج : گشایش در کار

فرح : شادی و سرور

فرخ : خجسته و میمون ، مبارک

فرد : مقابل زوج ، زوج نیست

فرز : چابک و جلد ، چالاک ، نوعی ماشین تراشکاری

فرس : فارسی زبان ، اسب

فرش : قالی

فرض : حدس و گمان

فرط : اسب تیزرو

فرع : اصل نیست ، متضاد اصل

فرق : تفاوت ، خطی بر سر

فرم : شکل و ریخت

فرو: پوستین  روباه

فره : جلال و شکوه

فزع : بیم و ترس ، ناله و زاری

فسا : شهری در استان فارس

فسخ : باطل کردن معامله

فسق : فساد و تباهی ، ارتکاب عمل زشت

فشم : ییلاق تهران

فصد : رگ زدن

فضا : کیهان

فضح : رسوا کردن

فضل : بخشش و احسان

فضل : بخشش و احسان

کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول
کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول

فضه : کنیز حضرت فاطمه (س)

فطر : عید روزه داران ، از اعیاد مسلمانان

فعل : کار و عمل

فقر : تنگدستی

فقه : علم به احکام شرع

فکر : اندیشه

فکل : کراوات ، پاپیون

فلز : متال

فلس : پولک  ، پول خرد امارات ، پول سیاه

فلش : پیکان جهت نما ، پیکانه

فلق : سپیده دم ، از سوره های قرآن

فله : آغوز ، شیراول گاو ، کالای بدون بسته بندی

فنا : نیستی و نابودی ، از مراحل هفت گانه عرفان

فنر : مرتجع فلزی

فوت : مرگ ، درگذشت

فوج: دسته و گروه

فوق : بالای چیزی

فهد : یوزپلنگ

فهم : درک و دریافت ، شعور

فیس : افاده

فیش : برگه و قبض

فیل : مهره ی شطرنج ، حیوان هندوستان، از سوره های قرآن

فین : قتلگاه امیرکبیر ، حمام کاشان

قاب : استخوان پاشنه ، چارچوب عکس

قاچ : شکاف و ترک ، برش خربزه

قار : برف آذری

قاع : هامون ، کویر

قاف : کوه افسانه ای ، کوه سیمرغ

قال : سروصدا

قبا : لباس مردانه قدیمی ، مسجدی در مدینه

قبح : زشتی و بدی

قبر : گور

قبض : سند و رسید

قبل : پیش از این

قبه : گنبد ، سقف مدور

قتل : کشتن ، آدمکشی

قحط : نایاب

قدح : کاسه بزرگ ، پیاله

قدر : ارزش و بزرگی ، شب نزول قرآن ، از سوره های مکی

قدس : اورشلیم

قدک : جامع کرباسی

قدم : گام

قدی : آینه تمام قد

قرا : سیاه ، روستاهای بزرگ ، جمع قاری

قرب : نزدیک شدن ، خویشی

قرد : میمون ، بوزینه

قرص : محکم و استوار

قرض : وام

قرق : شکارگاه مخصوص شاه ، خلوت کردن

قرن : صد سال

قره : سیاه ترکی

قزل : سرخ ترکی

قسط : عدل و داد

قسم : سوگند

قسی : سنگدل ، سخت دل

قشر : لایه و پوسته ، گروه و طبقه

قشم : از جزایر ایران

قشو : برس تمیز کردن اسب

قصد : آهنگ و نیت

قصر : کوشک ، کاخ

قصص : حکایت ها ، داستان ها ، از سوره های مکی

قصه : داستان ، حکایت

قضا : سرنوشت ، بجا آوردن و ادا کردن ، نمازی که بعد از وقت خوانده شود

قطب : محور

قطر : خطی در دایره ، کشوری در همسایگی امارات

قطع : بریدن و جداکردن

قعر : ته و بن

قفا : پس گردن ، پشت گردن

قفل : کلیدان

قلب : دل ، عضو مرکزی دستگاه گردش خون ، تلمبه بدن

قلت : کمی و اندکی

قلع : از بین بردن ، عنصر شیمیایی فلزی

قلق : خوی مخصوص ، شیوه رفتار

قلک : بانک کودکان

قلل : قله ها

قلم : خامه و کلک ، آلت نوشتن ، سوره شصت و هشتم قرآن

قله : سرکوه

قمر : ماه ، سوره پنجاه و چهارم قرآن

قمل : شپش

قمه : سلاح سرد

قند : همنشین چای

قوا : جمع قوه : مجموعه نیروهای نظامی

قوت : نیرو و زور

قوچ : گوسفند نر شاخدار

قور : اسلحه ، سلاح

قوز : خمیدگی غیرطبیعی ستون فقرات ، انحنای کمر

قوس : از صورفلکی ، کمان

قوش : از پرندگان شکاری

قول : عهد و پیمان

قوم : گروه مردم ، خاندان

قوه : توان

قوی : نیرومند و توانا

قهر : خشم و غضب ، ترک معاشرت با کسی

قید : بند و ریسمان

قیر : از مشتقات نفت ، ماده آسفالت

قیس : نام مجنون

قیم : سرپرست ، متولی وقف

کاپ : جام قهرمانی ، جام ورزشی

کات : اصطلاحی در فیلم برداری ، برنج شوشتری ، برش سینمایی ، ضربه اریب به توپ فوتبال

کاج : از درختان همیشه سبز ، درخت کریسمس

کاخ : قصر ، کوشک

کار : شغل و حرفه ، سرمایه پایدار

کاز : خانه ای که از چوب و نی و علف سازند

کاس : پیاله و جام ،کبود چشم

کاش : کلمه آرزو

کاف : از حروف الفبا

کال : میوه نارس

کام : دهان ، مراد و آرزو

کان : معدن

کاو : آینه مقعر ، عدسی مقعر

کاه : مظهر سبکی

کبا : خاکروبه

کبد : بزرگترین غده بدن

کبر : غرور ، خودبینی

کبک : پرنده مقلد ، پرنده خرامنده ، ایالتی در کانادا

کپر : کلبه علفی در کشت زار ،  اتاقی از نی

کپه : تیغ سلمانی ، شاخ حجامت

کپی : میمون ، رونوشت

کتر : کوهان بلند

کتف : شانه و دوش

کتک : خوردنی ناگوار ، تنبیه بدنی

کتل : اسب یدک ، تپه بلند

کتم : پنهان داشتن

کته : نوعی پخت برنج

کته : نوعی پخت برنج

کجا : پرسش از مکان ، از ادات پرسش

کجی : خمیدگی

کچل : تاس

کحل : سرمه

کدر : تیره و تار

کدو : یار بادمجان ، میوه تنبل ، تنبل جالیز

کذب : دروغ

کرا : اجرت

کرب : غم و اندوه

کرپ : پارچه ای لطیف ، اطلس

کرت : جزیره یونان ، مزرعه کوچک ، قطعه زمین زارعی ، تاج خروس

کرج : مرکز استان البرز

کرچ : حالت مرغ روی تخم

کرخ : بی حس ، سست و بی حال

کرد : از اقوام ایرانی

کرس : زادگاه ناپلئون، جزیره در جنوب فرانسه

کرش : ریسمان مویی ، فریب و خدعه

کرک : سمانه ، مرغ خانگی ، پشم نرم ، بلدرچین

کرم : نخودی رنگ ، جود و بخشش

کرن : اسب زرد ، رنگی میان زرد و بور

کرو :  دندانی که میان آن تهی باشد ، زورق و قایق کوچک

کره : از لبنیات صبحانه ، بچه اسب ، شبه جزیره ای در شرق چین ، برخی از آب می گیرند

کری : کرایه و اجاره ، ناشنوایی

کژی : ناراستی

کسا : از احادیث نبوی ، لباس ، مجد و بزرگی

کسب : به دست آوردن

کسر : شکستن

کسل : بی حال ، ناخوش

کسی : یک شخص

کشت : زراعت

کشش : جاذبه

کشف : پیدا کردن

کشو : بخش متحرک میز

کشی : نوعی آب نبات

کظم : فرو بردن خشم

کعب : استخوان پاشنه پا ،  بند استخوان

کفر : الحاد

کفن : لباس آخرت

کفو : شبیه ، شبیه و نظیر

کفه : بخشی از ترازو

کفی : بخش بارگیر تریلر

کلب : سگ

کلت : نوعی اسلحه کمری

کلر : از گازها ، گاز گندزدا

کلس : آهک

کلک : نی میان خالی ، خدعه ، نیرنگ ، نوعی قایق

کلم : از اجزای ترشی ، سبزی پیچیده

کلن : شهری در آلمان ، باشگاه فوتبال آلمانی

کله : سر

کلی : قهرمان مشهور بوکس

کما : حالت بیهوشی ، فیلمی از آرش معیریان ، آلبومی از حمیدعسکری

کمپ : اردوگاه ، لشکرگاه

کمد : گنجه لباس ، گنجه و قفسه

کمر : وسط و میان ، بخشی از بدن

کمک : مدد ، یاری

کنا : ماهی

کنت : لقب اروپایی

کنج : گوشه و زاویه

کنخ : کشک

کند : فاقد سرعت لازم ، کم سرعت

کنس : خسیس

کنش : فعل و عمل

کنف : گیاه الیافی ، گیاه پارچه ای

کنه : حشره چسبنده ، نماد چسبندگی

کوب : صدمه

کوچ : مهاجرت  ، مربی ورزشی ، ترک دیار

کوخ : آلونک

کود : تقویتی گیاه ، غذای زمین

کور : روشندل ، نابینا

کوژ : منحنی و محدب

کوس : طبل بزرگ

کوک : بخیه لباس  ، خوراک ساز

کول : دوش وکتف

کون : هستی ، جهان و گیتی

کوه : مظهر پایداری ، جبل

کوی : محله و برزن

کهر : اسب قهوه ای رنگ

کهف : سوره هجدهم قرآن کریم ،غار و پناهگاه

کهن : پارینه  ، دیرینه ، قدیمی

کیا : مرزبان  ، پادشاه

کیپ : تنگاتنگ

کیت : مدار ساده الکتریکی

کید : مکر و حیله

کیش : جزیره شطرنجی ، جزیره گردشگری ، مذهب و آیین ، از جزایر جنوبی

کیف : از وسایل مدرسه ، عیش و لذت

کیک : شیرینی تولد

کیل : پیمانه

کیم : نوعی بستنی

کین : دشمنی

گات : سرود اوستایی ، قدیمی ترین بخش اوستا

گار : ایستگاه قطار ، از پسوندها

گاز : پارچه لطیف زخم بندی ، از حالتهای ماده ، به دندان گرفتن

گاف : از حروف الفبا

گال : بیماری پوستی

گام : قدم

گان : از پسوندها

گاو : حیوان مفید ، فیلمی از مهرجویی

گاه : زمان و وقت ، پسوند زمان

گبر : سنگ مخصوص ساختن دیگ ،آتش پرست ، خفتان ، نوعی زره

گبه : شاخ حجامت

گبی : صحرای بزرگ در آسیا ، صحرای مغولستان

گتر : رو کفشی

گدا : سائل ، متکدی

گذر : راه و معبر ، عبور از جایی

گرا : بنده ،  غلام

گرد : غبار نرم

گرز : سلاح رستم ، چماق رزم

گرگ : جانور درنده

گرم : پرحرارت ، واحد وزنی ، مقابل سرد

گرو : رهن

گره : یک شانزدهم زرع ، معادل یک مایل دریایی ، واحدی برای سرعت کشتی ها

گزش : عمل گزیدن

گزل : خوشگل ترکی

گسل : ایجاد شکستگی و اختلاف ارتفاع در لایه های زمین

گشت : از افعال ربطی

گلر : دروازه بان

گلف : ورزش اروپایی

گلو : حلق

گله : رمه چارپایان ، شکایت

گلی : گل آلود

گنج : دفینه ، خزینه سیم و زر

گنگ : رودی در هند ، رود مقدس هندوها ، لال و بی زبان

گنه : جرم و بزه

گوا : از ایالتهای هندوستان

گود : ژرف  ، عمیق ، محلی در زورخانه

گور : قبر

گوش : عضو حس سامعه ، عضو شنوایی ، عضوشنیدن

گول : فریب

گون : گیان کتیرا ، از پسوندها

گوی : توپ چوگان

گیج : سرگشته ، حواس پرت ، پریشان حواس ، حیران

گیز : درخت صنوبر

گیس : موی بلندسر

گیل : دلیر ، مجموعه اقوامی که در گیلان سکونت دارند

گین : پسوند آلودگی

گیو : داماد رستم ، از پهلوانان شاهنامه

لئو : نام تولستوی ، واحد پول رومانی ، خورشید

لات : بی سرو پا ، بتی در عصر جاهلیت ، آسمان جل معروف

لاس : ابریشم ناخالص ، سگ ماده

لاش : مردار

لاغ : شوخی و هزل

لاف : خودستایی به دروغ ، گزافه گویی

لاق : شایسته ، سزاوار

لاک : خانه سنگ پشت ، تغارچوبین ، به ناخن می زنند ، رنگ ناخن

لال : زباندار بی زبان

لام : حرف عصایی ، از حروف الفبا ، ورقه نازک آزمایشگاه

لان : گودال  ، مغاک

لاو : عشق فرنگی

لای : گل نرم ، دیوار گلی  ، رسوب قنات

لبخ : ابریشم هندی

لبن : شیر خوراکی

لبو : چغندرپخته

لبه : کناره چیزی

لپه : از حبوبات

لته : تکه پارچه کهنه

لثه : گوشت بیخ دندان

لجن : گل و لای ته حوض

لجه : میانه دریا

لچک : روسری سه گوش

لحد : سنگ قبر

لحم : گوشت

لحن : آهنگ سخن

لخت : برهنه ، عریان ، لباس بر تن ندارد

لخم : گوشت بی استخوان

لدن : ظرف زمان

لذت : خوشی و خرسندی

لرد : لقب اروپایی

لرز : همراه با تب می آید ، تکان و جنبش

لری : از گویشهای محلی ایران

لزج : چسبناک

لزج : چسبناک

لست : قوی و استوار

لطف : مهربانی ، بذل و کرم

لعب : بازی کردن

لعل : یاقوت سرخ ، کنایه از لب معشوق

لعن : نفرین کردن ، دشنام

لغت : واژه ، کلمه

لغز : چیستان ، معما

لفت : شلغم

لفج : لب کلفت

لفظ : زبان و لغت

لقا : روی و چهره ، دیدارکردن

لکا : پای افزار ، کفش ، گل سرخ ، سرزمین

لکه : اثر چربی

لگد : ضربه به پا

لگن : یار آفتابه ، تشت

للـه : مردی که پرستار کودکان است

لما :  گیاه تاجریزی

لمس : دست مالیدن

لنج : قایق موتوری بزرگ

لند : سخن زیر لبی از خشم

لنز : عینک نامرئی ، عدسی دوربین

لنف : آب میان بافتی ، خون سفید

لنگ : پای چلاق ، تن پوش حمامی ، از لوازم حمام

لوا : پرچم ، بیرق

لوپ : ضربه پیچدار در تنیس

لوت : از کویرهای ایران ، محل بی آب و علف

لوث : پلیدی و آلودگی

لوچ : کج چشم ، احول

لوح : صفحه نوشتار

لور : ماست چکیده

لوز : بادام

لوس : ننر ، از خود راضی

لوط : از پیامبران

لوک : کابوی خوش شانس ، شتر قوی بارکش

لوم : ملامت ، سرزنش کردن

لون : رنگ ، فام

لهب : زبانه آتش ، شعله آتش

لهو : مایه سرگرمی ، وقت گذرانی و بازی

لهی : اجازه و رخصت

لیا : زمین دور از آب

لیث : شیر نر

لیر : واحد پول ترکیه

لیز : لغزنده

لیف : برگ درخت خرما ، از لوازم حمام

لیک : مخفف لیکن

لیگ : مسابقات سراسری در ورزش

لیل : شب عرب ، سوره نود ودوم قرآن

لین : نرم

ماب : جای بازگشت

مات : بازنده شطرنج ، تیره و تار ، مدهوش ، مبهوت

ماج : راوی

ماچ : بوسه خودمانی

ماخ : زر ناسره و قلب ، فرومایه ، فیزیکدان نامدار اتریشی

ماد : نام قومی آریایی ، نخستین سلسله ایرانی

مار : خزنده گزنده

ماز : مارپیچ بزرگ ، لابیرنت ، پیچ وخم

ماش : ازحبوبات

ماغ : مرغابی سیاه

ماق : کنج چشم

ماک : آغوز ، شیرحیوان تازه زا

مال : دارایی ،ثروت ، چارپا

مام : مادر وطن ، مادر میهن

مان : اسباب خانه ، از ضمایرملکی

ماه : قمر ، مظهرزیبایی ، عروس آسمان ، سی روز ، چراغ آسمان

مای : جانوری شببیه مار

مبل : صندلی راحتی ، صندلی باشکوه

متا : از اناجیل اربعه

متد : روش فرنگی ، اسلوب ، طریقه

متر : واحد طول

متل : داستان کوتاه ، قصه های کوچک ، مسافرخانه میان راهی ، قصه شعرگونه عامیانه

متن : درون حاشیه

مته : وسیله سوراخ کردن چوب و آهن ، گاهی وقتها بر خشخاش می گذارند

مثل : شبیه ومانند ، داستان و قصه مشهور

مجد : عظمت و بزرگواری

مجموعه سه حرفی ها

مچل : کسی که اورا دست می اندازند

مچی : نوعی ساعت

محب : دوستدار

محق : حق دار ، دارای حق

محک : سنگ عیار ، سنگ زرآزما

محل : جایگاه و مکان ، اعتبار داشتن

محو : نابود شده

مخل : اخلالگر ، برهم زننده نظم

مدت : وقت و زمان معین

مدح : حمد ، ستایش

مدد : یاری و کمک

مدل : نمونه والگو

مدن : شهرها

مرا : جدال و ستیزه ، ضمیرمفعولی

مرج : یار هرج

مرد : همسرزن ، رجل

مرز : سرحد

مرس : الفبای تلگراف ، مخترع تلگراف

مرض : بیماری و درد

مرغ : همسرخروس

مرگ : موت ، پایان زندگی

مرو : شهری در خراسان قدیم

مری : لوله گوارشی

مزد : اجرت ، پاداش کار

مزه : طعم

مژه : موی پلک چشم

مسا : شبانگاه ، آغاز شب

مسخ : اثری از فرانتس کافکا

مسد : سوره صد و یازدهم قرآن

مسن : کهنسال

مسی : ساخته شده از مس

مشا : حکمت ارسطویی

مشت : نمونه خروار ، اتحاد انگشتان

مشق : تکلیف مدرسه

مشک : ماده معطر ، ظرف سقا

مشی : راه و روش

مصب : محل ورود رود به دریا ، پیوندگاه رود و دریا

مصر : کشور فراعنه ، سرزمین نیل

مصف : میدان جنگ

مضر : زیان آور

مطب : دفترکار پزشک

معز : عزیز کننده ، عزت دهنده

مفت : رایگان

مفر : راه  فرار

مقر : قرارگاه

مکث : درنگ

مکر : حیله ، فریب

مکس : فیلمی از سامان مقدم

مکش : عمل مکیدن ، فعل نهی از کشیدن

مکه : زادگاه پیامبراسلام ، شهر کعبه ، مهمترین شهر عربستان

مکی : اهل مکه

مگا : پیشوندی برابر یک میلیون

مگر : حرف شرط

مگس : از حشرات موذی

مگو : نهی از گفتن

مگی : اثری از استیفن گرین

ملا : آموزگار مکتب ، درس خوانده

ملت : مردم یک کشور

ملح : نمک عرب

ملس : از مزه ها ، ترش و شیرین

ملک : پادشاه ، سوره شصت و هفتم قرآن ، زمین غیربایر

ملل : فرهنگسرایی در بوستان قیطریه

مله : خاکستر گرم

ملی : مردمی ، تیم منتخب ورزشی هر کشور

ممد : یاری کننده

ممر : محل عبور ، گذرگاه

مند : پسوند دارندگی ، پسوند حرفه ساز

منش : خوی و طبیعت ، شیوه رفتارشخص

منع : بازداشتن

منگ : گیج

منم : خودستایی ، تکیه کلام لاف زن

منو : لیست غذا

منی : قربانگاه حج ، سرزمینی پهناور بین مکه و مشعر

موت : مرگ ، نیستی و فنا

موج : خیزابه ، حرکت آب دریا

مور : مورچه ، دانه کش بی آزار

موز : از میوه های گرمسیری ، میوه مجلسی

موش : ناقل طاعون ، جونده خانگی ، غذای گربه

موق : مورچه پردار

مول : درنگ و تاخیر

موم : شمع ، تفاله عسل

موی : زینت روی

مهب : جای وزش باد

مهد : گهواره

مهر : ماه شروع مدارس ، خورشید ، محبت ، کابین و صداق

مهل : آهسته کار کردن

مهم : با اهمیت

میت : نماز بدون وضو

کلمات سه حرفی در راهنمای حل جدول

میخ : مسمار

میر : سید و آقا

میز : یارصندلی

میش : گوسفند ماده

میغ : ابر و مه غلیظ

میگ : از هواپیماهای جنگی روسی

میل : اشتیاق ، رغبت ، اشتها و خواستن ، وسیله ای در ورزش باستانی

مین : سلاح کاشتنی

ناب : خالص و بی غش ، سره

نار : آتش عرب ، آذر ، آتش قرآنی ، آتش دوزخ

ناز : کرشمه

ناس : آخرین سوره قرآن ، مردم قرآنی ، سوره مردم

ناف : بن بست بدن ، راه تغذیه جنین

ناک : پسوند آلودگی

نال : نی میان تهی ، نی تو خالی

نام : اسم ، نیکویش ماندنی است

نان : برکت سفره ، غذای غالب ، محصول خبازی ، قوت لایموت ، خبز ، برخی به نرخ روز می خورند

ناو : کشتی جنگی

نای : لوله تنفسی ، زندان مسعود سعد

نبش : زاویه خارجی ، شکافتن

نبض : ضربان قلب ، تپش رگ

نبی : پیامبر

نثر : کلام غیرمنظوم

نجد : سرزمین بلند

نجس : ناپاک و پلید

نجف : از شهرهای مذهبی عراق

نجم : ستاره ، از سوره های سجده دار ، اختر ، کوکب

نحر : کشتن شتر

نحس : بدشگون و بدیمن

نحل : زنبورعسل ، از سوره های قرآن کریم

نحو : روش و شیوه ، علم درست خواندن و درست نوشتن کلمات عربی

نخل : درخت خرما

نخی : پارچه پنبه ای

ندا : آواز دادن

ندب : گریستن برمرده

ندم : پشیمانی ، ندامت

نرخ : بها ، قیمت

نرد : بازی تخته

نرس : پرستار

نرم : ملایم و لطیف

نرو : بدجنس و ناسازگار

نزد : درحضور کسی

نزع  : جان کندن

نزل : فزونی برکت ، رزق و روزی

نزه : پاک

نژد : اندوهگین

نسا : زنان عرب ، سوره بانوان

نسب : خویشاوندی

نسج : بافت

نسخ : باطل کردن ، خط قرآنی ، نوعی رسم الخط

نسر : کرکس

نسق : نظم دادن ، مرتب کردن ، روش و قاعده

نسک : عدس

نسل : دودمان ، ذریه و فرزند

نسی : فراموشی

نشا : قلمه گیاه ، قلمه زدن

نشت : ترشح کردن و تراویدن

نشر : پراکندن

نصب : گماشتن و برپاکردن

نصر : یاری و مدد ، از سوره های مدنی

نضج : رسیدن شدن میوه

نطع : صفحه شطرنج

نطق : سخن و گفتار

نظر : نگرش ، نگاه

نظم : نوشته دارای وزن و قافیه

نعت : وصف کردن

نعش : جنازه و جسد

نعل : کفش اسب ، پاافزار ستور

نعم : بله عرب

نغز : عجیب و بدیع ، خوب و نیکو

نفت : طلای سیاه

نفخ : آماس شکم

نفر : شخص ، واحد شمارش نخل ، واحدشمارش شتر

نفس : دم و بازدم

نفع : سود و منفعت ، فایده

نفی : دورکردن ، رد کردن

نقب : تونل ودهلیز ، راه باریک زیرزمین

نقد : مقابل نسیه ، پول موجود

نقش : نگار

نقص : کمبود

نقض : شکستن ، شکستن عهدوپیمان

نقل : سوغات ارومیه ، پاشیدنی بر سر عروس و داماد ، ترجمان و برگردان

نقی : پاک وبرگزیده ، لقب امام دهم شیعیان

نکا : شهرنیروگاه شمال ، شهری در استان مازندران

نکس : سرنگون کردن ، وارونه

نکو : خوب و پسندیده

نگر : امر به نگریستن ، نگاه کن

نگه : مخفف نگاه

نلک : آلوی کوهی

نلم : خوب وخوش ، نرم ونیکو

نما : ظاهر ساختمان

نمد : پارچه مالیدنی ، موکت وطنی

نمس : موش خرما ، راسو

نمط : طریقه و روش

نمک : مظهر شوری ، چاشنی پرمصرف ، ملح ، چاشنی شور

نمل : مورچه ، سوره ای که دو بسم الله دارد

نمو : رشد و رویش ، بالندگی ، کاپیتان زیردریایی نوتلوس

ننر : لوس و بیمزه ، از خودراضی

ننگ : عیب و عار ، شرمساری

ننو : مهد ، گهواره

ننه : مادر درلفظ عامیانه

نوا : سرو سامان ، آهنگ ، دستگاهی در موسیقی ایرانی

نوچ : چسبناک

نوح : پیامبر کشتی نشین ، از پیامبران اولوالعزم

نود : از برنامه های ورزشی سیما ، چون صد آید آن هم پیش ماست

نور : سوره روشنایی ، از سوره های مدنی

نوس : قوس وقزح ، رنگین کمان

نوش : عسل وانگبین ، شهد

نوع : گونه

نوک : منقار پرنده

نوم : خواب عرب

نون : حرف خوردنی

نوه : فرزند زاده ، نسل دوم

نها : شیشه وآبگینه

نهب : غارتگری ، غارت وچپاول

نهج : راه روشن

نهر : جوی

نهس : گزیدن مار

نهل : تشنه شدن ، تشنگی

نهی : بازداشتن

نیا : جد بزرگ ، پدربزرگ

نیت : اراده و عزم ، ازواجبات در وقت احرام حج

نیر : نور دهنده

نیس : شهر توریستی فرانسه ، باشگاه فوتبال فرانسوی

نیش : دندان مار ، سلاح زنبور

نیک : خوب

نیل : رودمصر ، رودفراعنه ، رسیدن به مقصود ، طولانی ترین رود آفریقا

نیم : نصف

نیو : مرد جوان ، دلیر و شجاع

وات : ژول در ثانیه ، مخترع اسکاتلندی ماشین بخار

واج : حرف یا نشانه صوتی

وار : پسوند شایستگی

واق : پرنده ای از نوع مرغابی

واک : واج یا نشانه صوتی

وال : نوعی حریر نازک ، نهنگ

وام : گرفتنی ازبانک ، قرض و دین ، بدهی بانکی

وان : دریاچه حمام ، از شهرهای ترکیه ، دریاچه ترکیه

واو : حرف عطف

وای : افسوس ، دریغ

وبا : بیماری مهلک ، بیماری مسری

وبر : پشم شتر

وتد : میخ

وتر : نمازیک رکعتی ، زردپی ، خطی در دایره ، زه کمان

وتو : حق ناحق سازمان ملل

وجب : واحد طول سنتی ، اندازه دستی

وجد : ذوق و شوق ، شور وشادمانی

وجه : پول نقد ، روی و چهره

وچر : دستور حاکم شرع

وحی : الهام خداوندی ، پیغام خدا به پیغمبر

ودا : کتاب هندوان

ودج : رگ گردن

ودص : آغاز کردن سخن

ورا : سوی دیگر ، پشت سر

ورد : دعای زیرلب ، گل سرخ

ورز : کشت ، کشت و زرع

ورس : سروکوهی ، مهار شتر

ورع : پرهیزگاری

ورق : برگه کاغذ

ورک : استخوان ران

ورل : سوسمار استرالیایی

ورم : آماس

وزش : جریان باد

وزغ : قورباغه

وزن : ثقل ، سنگینی

وسد : مرجان

وسط : میان

وسع : توانایی مالی ، فراخی ، قدرت مالی ، توانگری

وسن : آلوده

وشم : بلدرچین ، کرک

وصف : ستودن

وصل : پیوند

وصی : کسی که وصیت کند ، جانشین

وضع : حالت و چگونگی

وضو : دست نماز

وطن : میهن ، شهرزادگاه

وعظ : پند ، اندرز ، سخنرانی پندآمیز

وغد : بادنجان

وفا : سریالی از محمدحسین لطیفی ، مقابل جفا ، تعهد به پیمان

وفق : سازگارشدن

وفی : وفادار

وقت : هنگام ، زمان ، درمثل طلاست

وقر : مرد بردبار ، سنگینی و متانت

وکر : آشیانه مرغ

وکع : گزیدن مار

ولا : دوستی

ولت : واحد پتانسیل ، واحد اختلاف سطح الکتریکی

ولد : فرزند

ولز : ناحیه ای در شمال بریتانیا ، خالق مرد نامرئی

ولع : حرص ، طمع ، آزمندی

ولو : پخش شده ، پراکنده

ولی : سرپرست ، اما

ونج : گنجشک

ونک : میدانی در شمال تهران

ونگ : گریه بچه شیرخوار ، گریه توام با داد وفریاد

وول : حرکت کرم گونه

وون : واحد پول کره جنوبی

وهب : بخشش

وهم : گمان واهی ، تصورغلط ، پندار وخیال

وهن : سستی کردن در کار

وید : چاره ، علاج

ویر : هوش ، فهم ، ادراک

ویس : یار رامین ، از عشاق افسانه ای

ویل : چاهی در جهنم

ویم : کاهگل

وین : پایتخت کشور اتریش

هاج : حیران ، سرگشته ، متحیر

هار : سگ گزنده

هاک : خمیازه ، دهاندره

هاگ : گرده قارچ ، دانه نهانزایان

هال : تالار بزرگ ، بخشی از خانه ، راهرو

هان : سلسله ای در چین ، کلمه تنبیه ، آگاه باش

های : جواب هوی

هبه : بخشش

هتک : پرده دری

هتل : مسافرخانه مدرن ، مهمانخانه

هجا : واحدی در گفتار ، هجی کردن حروف

هجر : دوری از کسی ، فراق و جدایی

هجو : نکوهش ، بدگویی شعری ، مذمت به شعر

هجی : بخش کردن کلمات

هچل : مخمصه ، دچار دردسر شدن

هدر : بی ثمر ، بی فایده

هدف : فیلمی با بازی هرتیک روشن ، نشانه تیر ، مقصود ، آماج

هدم : ویران کردن

هدی : گوسفند قربانی

هرا : بانگ جانور درنده ، آواز مهیب

هرت : بدون قانون ، شهربی قانون

هرج : آشفتگی ، آشوب

هرد : زرد چوبه ، زعفران

هرز : بی فایده ، بیهوده و یاوه

هرس : آرایش درختان

هرم : حجم فرعونی ، از اجرام هندسی ، حرارت

هزج : آواز و ترنم

هزل : مزاح

هست : وجود دارد

هشت : از اعداد تک رقمی

هضم : تحلیل غذا

هفت : عدد مقدس ، از اعداد ترتیبی

هکر : مهاجم اینترنتی

هگل : فیلسوف آلمانی

هلا : کلمه تنبیه و ندا ، از اصوات ، به هوش باش

هلن : اثری از امیل لودویک ، دختر ژوپیتر

هلو : از میوه های تابستانی

هما : پرنده سعادت ، ازنامهای زنانه

همت : از بزرگراههای تهران ، اراده قوی ، پشتکار قوی ، عزم جزم

همو : مخفف هم او

همه : تمام و کل

هنا  : عطا دادن

هند : خطایی در فوتبال ، کشور عجایب ، همسر ملعون ابوسفیان ، سرزمین هفتاد و دوملت ، نزدیکترین اقیانوس به ایران

هنر : نزد ایرانیان است و بس ، برتر از گوهر ، پیشه و صنعت ، از رشته های دانشگاهی

هنگ : واحدی در ارتش

هنی : گوارا

هوا : سیال تنفسی ، میل و هوس

هود: هواکش بالای اجاق گاز ، از پیامبران

هور: خورشید

هوز : دومین گروه حروف ابجد

هوس : آلبومی از مسعود خادم ، خواهش نفس ، عشق ناپخته ، آرزومندی

هوش : زیرکی ، قوه حافظه ، فهم و شعور ، بجابودن حواس

هوک : ضربه بوکس ، دانشمند انگلیسی

هول : ترس ناگهانی

هوم : گیاه مقدس زرتشتیان  ، گیاه سمی

هون : قوم وحشی تاریخ

هوو : کابوس کد بانوی خانه ، وسنی ، فیلمی از داوودنژاد ، رقیب زن ، دوزن با یک شوهر

هوی : جواب های

هیچ : فیلمی از کاهانی

هید : خرمن بر باد ده ، چوب مخصوص بوجاری

هیس : کلمه سکوت ، فرمان سکوت ، خاموش

هین : سیلاب

یاب : امر به یافتن

یاد : فکر و ذهن ، خاطر و حافظه

یار : دوست

یاس : گل نومیدی ، از گلها

یاک : گاو میش تبتی

یال : موی گردن شیر ، همراه کوپال ، موی گردن اسب

یام : اسب چاپار

یان : هذیان

یتن : کودکی که از پا متولد شود

یتی : غول برفها

یخی : نوعی بستنی

یدک : اسب زین کرده ، زاپاس ، وسیله روز مبادا ، وسیله احتیاطی

یده : نوعی از جادوگری

یدی : دستی

یرا : چین و چروک ، چروک پوست

یرت : چراگاه ایلات ، خانه ترکی

یزد : استان کویری ، شهر بادگیرها ، شهر پشمک ، مرواریدکویر

یزک : مقدمه لشکر

یسر : درخت تسبیح

یشت : بخشی از اوستا

یشم : از گونه های عقیق ، سنگ سبز قیمتی

یقه : گریبان

یکه : تنها وتک

یلک : نیم تنه بلند زنانه ، نوعی کلاه و تاج پادشاهان

یلو : زرد انگلیسی

یله : رها و آزاد

یمن : کشور خجسته ، سرزمین سبا ، برکت و نیکبختی ، کشورعربی

ینا : شهر صنعتی آلمان

ینی : تازه آذری

یوز : صد ترکی ، از درندگان جنگل

یوش : زادگاه نیما

یوغ : بندگی

یوک : سیخ تنور ، بالشتک نان پزی

یول : راه آذری

یوم : روز عرب

یون : نمد زین ، ذره باردار

یهو : ناگهان خودمانی

ییل : سال ترکی

۰ ۰ آرا
امتیازدهی به مقاله

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا