تعبیر خواب لباس مرده | دیدن لباس مرده در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب لباس مرده ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب لباس مرده
تعبیر خواب لباس مرده

تعبیر خواب لباس مرده

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است.
اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشکل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است.
اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.
اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا.
اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد.
اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.
اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد.
اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود.
اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند.
اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود.
اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد.
اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید.
اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند.
اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست .
اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد.
اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد.
اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست.
اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است.
اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.
اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید.
اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب مرده | دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب زخم | دیدن زخم در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب خون | دیدن خون در خواب نشانه چیست ؟

۶۸ دیدگاه

 1. سلام
  خواب دیدم دوست مادرم ک حدود ۱۵ سال پیش فوت کرده با دخترش اومد خونم می خواست بره مهمونی لباسش بد بود من بهش گفتم این بلوز ک گیپور بود و رنگش مشکی بپوش خیلی سریع ازم گرفت و پوشید اون لباسی ک بهش دادم روی یقش ی گل سینه داشت وقتی پوشید اون اصلا مشخص نبود حتی دست زدم ببینم هست یا نه بود ولی مشخص نبود ممنون از لطفتون

 2. باسلام من درخواب دیدم خواستگار قبلیم ک نزدیک ب دوسال فوت شده اومده خونه ی من و همسرم واول پیراهن زمستانیشو درآورد کمی خانه رو گشت و بعد درخواست کرد تا برایش پیراهنشو بپوشانم

  1. با سلام کاربر گرامی گمان میرود این خواب به خود شما باز میگردد و ربطی به خاستگار قدیمی شما ندارد بلکه دیدن این فرد نمادی از خواسته های گذشته و از دست رفته شما است که شما تلاش میکنید آنها را به فراموشی بسپارید.

 3. سلام پدر من دوماهی میشه فوت کردن خواب دیدم اومده خونه نشسته من رفتم پیشش نشستم نگاهش میکردم گریه میکردم میگفتم دلم تنگ شده پدرم نصیحت کردن گفتن خودتون اذیت نکنید استراحت کنید و بعدکتش رو برداشت گفت انقد اینو نتکونید برام و بعد عصاشو گرفت گفت خداحافظ
  ممنون میشم بگید منظورحرفش چی بوده

 4. سلام من خواب دیدم در کوچه ای تاریک وایسادم و در خونه خالم بودم بعد یه دزدی با چاقو میاد جلو و من میرم داخل خونه ولی نمیتونم در رو ببندم چون اون طرف که چاقو داشت اومده و دستشو اورده تو خونه میخواد بیاد داخل و من همش جیغ میزنم طلب کمک میکنم ولی هیچکی نبود صدامو نمیشنیدن تو طبقه بالاتر بودن خانواده، تا اینکه یهو پدرم اومد ولی تا پدرم اومد طرف چاقوش رو به ی چیز دیگه تبدیل کرد و گفت دخترت الکی ترسید من کاریش نداشتم درحالی که صددرجه تغییر کرد حتی قیافش هم تغییر کرد و با پدرم وایسادن به صحبت کردن و هرچی میگفتم این دزده قیافش تغییر داده پدرم گوش نمیکرد منم رفتم خونه خالم دیدم کلی مهمون نشستن داشتم گلگی میکردم از دوتا پسرخاله هام که چرا نیومدن کمکم کنن چون حس میکردم که اونا صدای منو میشنیدن که کمک میخواستم و اونا هم پشیمون شده بودن و گفتن نه ما نشنیدیم صداتو و من خیلی حالم بد بود تا اینکه یهو دیدم عمم که زنده هستن اومد جلوم بغلم کرد ولی خیلی حیلی حیلی خیلی قدش کوتاه شده بود و منو گرفت بوس کرد و بعد از اون دیدم عموم که فوت کردن اومدن داخل درحالی که خیلی خیلی خیلی ناراحت بودن و لباس ژولیده داشتن، میشه بگین تعبیر این خوابم چیه

  1. با سلام کاربر گرامی انسان‌هایی که در خواب مشاهده می‌کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند اینها نشاندهنده ترسی که از پیگیری یک هدف یا برنامه خاص در زندگی خود مشاهده می کنید مثل پیگیری یک رابطه که در آن احساس امنیت ندارید یا پیگیری یک شغل که مطابق خواست و میل قلبی شما نیست این خواب از شما می خواهد تا با شهامت خود برنامه های فعلی را مورد بازبینی قرار داده و به پیگیری اهدافی بپردازید که با نیازها و ارزش های قلبی شما همخوانی دارد.

 5. با سلام کاربر گرامی خداوند این فرد را رحمت کند گمان میرود طبق این خواب پسر عمه شما در دنیا فرد با ایمانی بوده است و هدیه کردن این لباس انشاالله نشان از این است که این فرد حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورد.

 6. سلام خواب دیدم پدرم که ۲سال پیش به رحمت خدا رفته اومده خونمون من و خانمم حمومش دادیم و لباس تنش کردیم.

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند به نظر می‌آید طبق خوابتان به تازگی شما و همسرتان به نیت پدرتان در کار خیری شرکت کرده اید و این کار را هدیه به روح ایشان کرده اید که انشاءالله به اذن خداوند این کار خیر شما و همسرتان راهگشایی برای پدرتان در دنیایی برزخ بوده است.

   1. سلام وقتتون بخیر
    من مادربزرگم ۱۰روزه مردن
    و عمم خواب دیدن مادربزرگمم اول توی تاریکی بودن بعد توی یه ساختمون بودن و هرچی طبقه بالاتر میرفته لباساشون کم میشده تا یه پیرهن حلقه ایشده و پدربزرگمم که فوت شدن اونجا بودن و یک کت زمستونی داشتن تعبیرش چیه؟

    1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند به نظر می‌آید پدر بزرگ شما در دنیا فرد خوبی بوده اند و شاید مادر بزرگ تان بعد از فوت شان به آهستگی پاک شده و درجات برزخ را طی کرده اند تا انشاالله همجوار با پدر بزرگتان قرار گیرند….خداوند هردوی آنها را رحمت کند و جایگاهشان را بهشت قرار دهد.

 7. با عرض سلام خدمت شما یه خوابی دیدم که اگه زود تر تعبیرش کنید ممنون میشم
  نزدیک ۱۰ روزی هست مادر بزرگم فوت شده و من دیشب خواب دیدم اون یکی مادر بزرگم به خوابم اومده که اونم حدود ۳ سالی هست به رحمت الهی رفته (در ضمن جفت مادر بزرگم خواهر بودن) عده زیادی تو یه مجلسی بودیم و مجلس شکل فاتحه و این چیزا نبود اما اون مادر بزرگم که ۳ سالی هست فوت شده گوشه خانه با لباس مشکی داشتم میدمش و کسیم حضور اونو حس نمی‌کرد انگار آخرشم بلند شد خیلیم سرحال بود راه رفت و به شکل کاملا روح از زیر در رفت بیرون و من در تعجب بودم که چه شد

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند هردوی ایشان را رحمت کند در ابتدا بهدر است خیراتی برای ایشان بفرستید گمان میرود این خواب نشان از رفتن غم و اندوه و غصه انشاالله از میان شما وخانوادتان می باشد.

 8. سلام خاب دیدم مادر شوهرم که سالها پیش فوت کرده اومده خونمون که خونه پدری من بود واز حمام در اومد با لباسهای خیس آب که همه مسیر رفت وامدش خیس آب شده بود من ناراحت شدم که چرا همه جاروخیس کردین ولی خودش میگفت چیزی نیست خشک میشه منم تند تند داشتم حوله ها رو جمع میکردم بندازم توی ماشین لباسشویی بعد سال تحویل بود وفقط همین کارم باقی مونده بود ممنون از تعبیرتون

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند بهتر است برایشان خیراتی بفرستید و اما گمان می‌رود خوابتان انشاءالله نشان از پاک شدن ایشان از گناه در برزخ می باشد.

 9. با سلام .مامانم خواب دیده بابام که دو سال هست فوت کرده شلوار مامانم را پوشیده و رفته .تعبیرش چی میتونه باشه

  1. با سلام کاربر گرامی خداون. پدرتان را رحمت کند گمان میرود بعد از فوت پدرتان مادر شما هنوز نتوانسته اند این واقعیت را بپذیرند و هنوز ناراحت هستند و شاید پیغام این خواب برای مادرتان هم نشان از حالات روحی ایشان بوده و اینکه کمتر خود را ناراحت کرده و بهتر است رفتن پدرتان را بپذیرند.

   1. سلام ،من پدرم رو یکساله از دست دادم، دیشب خواب دیدم ،جایی دراز کشیده که آب هست ومن باهاش روبوسی کردم واز دیدنش ،خیلی خوشحال شدم،بعد پیراهنش که آنطرفتر بود دیدند وپرسیدن این چیه برداشتم گفتم لباس شماست که مامان شسته کمی نمداره وچروک بود ،گفتم میبرم بزارم تو کمد،لطفا بفرمایید تعبیر خوابم چیه؟

 10. سلام دایی من ۴۰ روزه فوت شده چند روز پیش دخترش خواب دیده که داییم ناراحته و بهش میگه لباسای من خیلی تنگه. میشه بگید منظورش از تنگی لباس چی بپده و تعبیر این خواب چیه؟ممنونم

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند بهتر است تحقیق کنید ببینید ایشان حق الناس و یا حق اللهی بر گردنشان باقی نمانده باشد و اگر باقی مانده است در صدد بر طرف کردن آن باشید.

 11. ببخشید یادم‌رفت بگم پدرم دوسال اخیر به شدت بیمار و لاغر بود و اصلا توانایی راه رفتن و تکلم واضح نداشت.درصورتی که توی خواب سالم و سرپا و به هیبت قبل از بیماری بود.
  توی خواب من آگاه بودم پدرم فوت شده. فضای خونه همون فضایی بود که در زندگی فعلی هست حتی اعلامیه و عکس پدر روی دیوار بود.اما هیچکدوم ما متعجب نبودیم .

  1. با سلام کاربر عزیز همان طور که در تعبیر خوابتان گفتم خوابتان انشاءالله نشان از شرایط خوب پدرتان در دنیای برزخ می باشد.

 12. سلام.لطفا تعبیر خوابمو بگید.
  خواب دیدم پدرم که۵۴روز پیش فوت کرده با راننده ی جوان،خوش چهره و خندانی برگشته خونه و قراره مادرمو ببره مشهد.
  توی خواب عکس العمل خاصی نسبت به اینکه پدرم مرده یا زنده ست نداشتم.برام خیلی عادی بود برگشتش.
  زمانی که به لباس های پدرم نگاه کردم متوجه شدم به خاطر ایام محرم لباس مشکی پوشیده که آستین سمت چپ و پشت لباس پاره ست و زیر اون پیراهن سفیدی به تن داشت.
  من به داخل منزل برگشتم تاپیراهن مشکی برادرم رو برای پدرم ببرم.وقتی سوار ماشین شدم اثری از پارگی لباس ندیدم و اتفاقالباس خیلی نو و مشکی براقی بود . خیلی تعجب کردم و نیازی ندیدم پیراهن برادرم رو بهش بدم.چهره پدرم بشاش و آروم بود و مادرم در کنارش توی ماشین نشسته بود.من هم کنار پدرم نشستم و من رو کمی جلوتر پیاده کردن و بامادرم رفتن.
  نگرانم

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند پدرتان را رحمت کند گمان میرود ایشان در زمان حیاتشان فرد با ایمانی بوده اند و خوابتان نیز انشاالله نشان از احوالات نیکوی ایشان در آن دنیا و به فضل خداوند انشاءالله عاقبت بخیری مادرتان باشد.

 13. سلام خاله من یه سالو نیمه فوت شده ومادرم بشدت عذادارشه دیشب خواب دیده که خالم اومده لباسشو از تنش پاره کرده و باهاشم حرف نزده میشه تعبیرشو بهم بگید؟؟؟

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند. ایشان را رحمت کند بهتر است برای ایشان خیراتی بفرستید و اما در تعبیر خوابی که مادرتان دیده اند به نظر می آیند خاله شما از اینکه مادرتان هنوز عزاداری را از خود دور نکرده اند ناراحت می باشند درست است که شرایط روحی ایشان مناسب نیست و رفتن عزیزان سخت است اما بهتر است ایشان برای شادی روح خواهرشان هم که شده است سعی کنند خود را با این شرایط وفق بدهند و به تقدیر الهی راضی گردند.

 14. سلام، ببخشید شوهر خاله من الان نزدیک به ۵۰ روزه که فوت کردند، دیشب مادرم خواب دیدن که خاله ام شلوار ایشان را به مادرم دادند و گفتند این شلوار خوب و تمیز است به هر کی میخواهین بدین بپوشه، و وقتی مادرم شلوار رو گرفته خونی بوده.
  میشه لطف کنید تعبیرش را بگید.

  1. با سلام کاربر گرامی گمان میرود مادرتان به تازگی دست به انجام کاری زده اند و یا انجام کاری را بر عهده گرفته اند که شاید کمی از انجام دادن این کار و شروع آن دلچرکین هستند و یا برای تصمیم گیری در مورد مساله ای راجع به کار تردید و دودلی دارند بهتر است برای انجام این کار و یا شغل و یا موقعیتی که در آن قرار گرفته اند با شخص دانا و کاردانی مشورت کنند.

 15. سلام، من پدرم یک سال و خرده ای هست که فوت کرده پدر بزرگم خوابشو دیده توی خواب به پدربزرگم گفته که به مامانم بگه که لباساشو براش بفرسته. از لباسای بابام همشون رو دادیم رفته فقط یه دست کت و شلوار با یه شلوار جین هست که نگهش داشته مامانم
  تعبیرش چیه؟

   1. با سلام کاربر گرامی گمان میرود این قسمت از خوابشان می‌تواند به خاطر بوجود آمدن حس بی ارزش بودن یا نادیده گرفته شدن ایشان باشد.

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند به نظر می آید طبق خوابی که پدر بزرگتان دیده اند ایشان به شدت نیازمند اعمال و خیرات از طرف نزدیکان خود می باشند گمان میرود شما و اطرافیانتان آنگونه که باید ایشان را یاد نمی کنید بهتر است اگر امکان دارد بر سر مزارشان رفته و فاتحه و خیرات بیشتری برایشان هدیه بفرستید.

  2. سلام این که مرده را خواب می‌بینند که می‌گوید لباس های مرا بیرون بدهید من در عذاب هستم و این جا لباس ندارم یا این که من گرسنه هستم با این که برایش خیرات داده می‌شود به چه معناست ؟

  1. با سلام کاربر گرامی تعبیر خواب لباس نمادی از خود عمومی فرد است و اینکه چگونه خود را می‌پذیرد. در واقع این خواب حاکی از عملی است که جلوی دیگران می‌گذارید. لباس‌ ها، نشانه شرایط و وضعیت شما در زندگی هستند. به نظر می آید که شما نیاز دارید روشن فکر‌تر باشید. شما ممکن است حس کنید که کمی افسرده هستید. شاید درگیر بحرانی در زندگی خود شده اید زمان آن رسیده که پیش روید و نگرشتان را تغییر کنید. شما نیاز دارید که احساسات درونی تان را چنگ زنید (یعنی بیشتر به احساسات درونی تان توجه کنید) به نظر می آید که شما از نمایش احساسات خود ویا دیگر عادت های تان و ایده های خود در جمع خجالت می کشید و دلتان می خواهد که آنها را پنهان کنید.

 16. خواب دیدم شب شده ..من و دختر عموم و چن نفر دیگ ک اصلا نمیشناسمشون ب شب رفتیم زیر درخت زالزالک میبینم لباس های بابام زیر درختن ..بعد اون چن نفر ک نمیشناسمشون دارن زالزالک سبز ک نارس هستن میخورن ب منم تعارف میکنن ک بخورم اما نخوردم..چن باره ک دارم این خوابو میبینم ..بابام فوت شده

  1. با سلام کاربر گرامی به نظر می آید شما به تازگی در صدد انجام فعالیت مالی و یا انجام کاری به جهت سوددهی بیشتری برای شغلتان هستید بهتر است قبل از انجام فعالیت‌های مالی خود زمانی را برای بررسی ضمانت‌های مالی و تدارکات آن و دقت در مسیر رسیدن به هدف تان بگذارید.

 17. مادرم حدود شش ماه پیش از ین ما رفتند. هفته گذشته خواهرشون خوابشونو دیدن که به شانه راست دراز کشیده و ناگهان لباسشو دراورده و گفتن خیلی گرممه. ممکنه تعبیر کنید این خواب را؟

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند بهتر است در ابتدا خیراتی برای ایشان بفرستید و اما گمان می رود طبق این خواب شاید مسائل و یا مشکلات مالی ( شاید در مورد تقسیم اموال و یا ارث باشد ) بعد از رفتن مادرتان پیش آمده که بهتر است بررسی کرده و آنها را حل نمایید.

 18. با سلام
  اگه ممکنه زود پاسخ بدید واقعا دچار تردیدم
  بنده دیروز میونه ی پدرم و ی زن فاسد رو بهم زدم
  و بعد از دعوا های بسیار تموم شد
  حال پدرم زنگ زدند و گفتند ک با بنده بودند در خواب در حالی که شلوار عده ای مرده را در می اوردیم
  تعبیرش چیست؟؟؟؟؟؟؟

  1. با سلام کاربر گرامی خواب پدرتان می‌تواند به احساس ایشان در زندگی بیداری، به خاطر تمام شدن این دوره‌ خاص از زندگی شان اشاره داشته باشد. و چون تمام شدن این دوره به شکلی نگران کننده و اضطراب آور ظاهر شده است نشان دهنده‌ی این معناست که هم اکنون، آمادگی مواجهه با این تغییرات جدید را در خود مشاهده نمی‌کنند. ایشان احساس می کنند که شخصیت و آبرویشان تحت الشعاع این اتفاق قرار گرفته است و استرس و اضطراب فراوانی به ایشان وارد شده و هنوز هم ادامه دارد و خوابی هم که دیده اند بیشتر به خاطر قرار گرفتن در این شرایط روحی می باشد . پدرتان در این زمان، در حال درک این موضوع هستند که زندگی قابل پیش بینی نیست، اما تمام شدن یک دوره، به معنای افول و نابودی زندگی نیست.

 19. سلام پدر شوهرم رو دیروز به خاک سپردیم و قرار بود امروز صبح زود بریم سر مزارش قبل از بیدار شدن توی خواب دیدم رفتیم سر مزارش و همه دارن گریه میکنن ولی خودم دارم یک لباس تنش میکنم اون هم خیلی خوشحال بود و صورتش نورانی و براق بود و داشت به حرفهای من می‌خندید همون موقع بیدار شدیم برای رفتن سر مزارش لطفا تعبیرش و به من بگید.

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید خوابتان بیانگر حال نیکوی ایشان در دنیای آخرت می باشد.

 20. با سلام‌دیدن آقایی که ۷ روزه فوت شده توو خواب نشونه چیه؟تو خواب دیده شده ۲سبد لباس کثیف این اقا که فوت شده اورده گذاشته پشت در منزل خودشون و رفته.خودش رو توو خواب ندیدن ولی حس شده توو خواب که خودشون لباسهارو اوردن و رفتن.(با توجه به اینکه ایشون ۲تا فرزند دارن که هم بچه ها و هم همسرشون فوت ایشون رو نمیتونن باور کنن و خیلی ناراحت هستن)ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

  1. با سلام خداوند ایشان را رحمت کند بهتر است خیراتی برایشان بفرستید گمان میرود انشاالله خوابی که برای این فرد دیده شده نشان از راحت شدن از این دنیای مادی و ازاد شدنشان از لباس چرک دنیا است و شاید پیغام این خواب برای اطرافیانشان هم نشان از حالات ایشان بوده و اینکه کمتر خود را ناراحت کرده و رفتن ایشان را بپذیرند.

 21. سلام من خواب دیدم پدرم که حدود شش ماه پیش فوت کرده اند،خیلی کوتاه شده اند به او گفتم لطفا من را بغل کند ولی او امتناع کرد.وقتی به او نزدیک تر شدم او کوتاه تر هم شد به حدی برای حرف زدن با او نشستم.او به من گفت که از او بپرسم آیا او کت و شلوار تنش است؟ وقتی از او پرسیدم گفت:نه من دامن پایم است و چادر هم سرم.(در حالی که من او را با کت وشلوار می دیدم)سپس خواستم او را ببوسم ولی او دوباره امتناع کرد ولی من سر او را بوسیدم و او گریست.وقتی سرش را بوسیدم حس کردم که کچل است در حالی من او را با مو می دیدم.در اواخر صحبت هایمان عمویم هم به خوابم آمد از وقتی عمویم آمد صدای پدرم قطع شد و من با لب خوانی حرف های او را می فهمیدم.
  بسیار ممنونتان میشوم خوابم را تعبیر کنید.

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند در ابتدا باید بگویم بهتر است خیراتی برای پدرتان بفرستید افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت و افکار شماست…. از دست دادن و یا ریزش موها در خواب بیشتر فقدان توانایی و قدرت را در زندگی واقعی شما نشان می‌دهد . شما بر احساسات خود مسلط نیستید و دیگر این که کچلی سمبلی از فروتنی، خلوص و فداکاری شخصی شما است کاربر گرامی خداوند پدر شما را رحمت کند به نظر می آید طبق خوابی که شما دیده اید اندوه شما در این قضیه بسیار زیاد است خداوند به شما صبر عنایت کند و پدرتان را نیز غرق رحمت خود کند این اندوه باعث فقدان توانایئهای شما شده است از خداوند متعال کمک بخواهید و بهتر است به مشاوری برای کم تر شدن اندوهتان مراجعه کنید.

 22. سلام من خواب دیدم که عمم با خانوادش اومده و شوهرشم که مرده اومده اما فقط من میتونستم ببینم شوهر عممو و هی بهش خیره میشدم همه میگفتن چرا به ی گوشه خیره شدی و من تو سکوت زیاددددد باز این کار رو میکردم تا اینکه رفتن نشستن و من تو فرش خونه مورچه های بزرگی رو میدیدم و رفتم ب خواهرم گفتم اا ابجی بازم مورچه هر وقت این مورچه ها میان میتونم روح این بنده خدارو ببینم . در ضمن لباس مرده خیلی تمیز بود

  1. با سلام کاربر گرامی انسان هایی که در خواب مشاهده می‌کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و انگیزه‌های خودمان هستند دیدن مورچه در خواب بیان کننده نارضایتی و ناراحتی شما از زندگی روزانه‌تان است. تصورید می‌کنید که توسط دیگران فراموش شده و در اصل برای آن‌ها دیگر اهمیتی ندارید. اذیت شدن با مشکلات ریز و پیش پا افتاده می‌توانند خود را به صورت مورچه در خواب نشان دهند. این گونه رویا‌ها استعاره‌ای از حس بی قراری و کم صبری شماست.

 23. سلام خسته نباشید .من خواب دیدم که خواهرشوهرم دلدرد داره و استین لباسش پاره ست .بنده خدا حدودا چهل روز پیش فوت کرده

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند در ابتدا بهتر است برای ایشان خیرات و صدقات بیشتری بفرستید و اما گمان میرود طبق خوابی که دیده اید شاید ایشان در حال حاضر و در دنیای برزخ از موضوعی رنج می برند بهتر است بررسی نمایید که اگر از ایشان نماز و روزهء قضا وجود دارد یا دینی از دیگران به گردن ایشان است ادا نمایید.

 24. باسلام من مادرم تازه فوت شده خواب دیدم برادرم به من میگه لباسهای مادرم مونده بوی بدی میده،ولی من رفتم لباسهارو برداشتم بشورم دیدم همه تمیزند ،

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند مادرتان را رحمت کند در ابتدا بهتر است خیرات و صدقات ببشتری برای ایشان بفرستید و اما در مورد خوابتان به نظر می آید طبق خوابی که دیده اید به تازگی حرفی و یا صحبتی از مادر شما مطرح شده است و یا عملکردی از ایشان گفته شده است که شاید به نظرتان این صحبت و یا عملکرد گفته شده در مورد ایشان درست نبوده و شما به صحت اینکه این صحبت در مورد مادرتان درست نبوده پی برده اید.

 25. سلام. خواب دیدم مادربزرگم که مرده بدون اینکه با من حرفی در خواب بزنه من و به سمت کمد لباس پدربزرگم برد. درش رو که قفل بود باز کرد. یک دست کامل لباس خیلی مرتب کت و سلوار و پیراهم آویزان بود. من یادم افتاد که پدر بزرگم فوت کرده. به نشیمن خونشون رفتم. برادم هم اونجا بود و روی زمین نشسته بود. با هم به شدت برای فوت پدربزرگم گریه کردیم. با وجودیکه سالهاست فوت شده ولی انگار تازه فهمده بودیم و خیلی گریه کردیم. ممنون میشم بهم بگین این خواب چه تعیبیری داره. با تشکر

  1. با سلام کاربر گرامی خواب‌تان یعنی مرگ‌شان هنوز در ذهن‌تان تازه است. هنوز می‌کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. دلتان برای هردو نفرشان تنگ شده است و نتوانسته اید با این فقدان کنار بیایید شاید شما به تازگی در حال کنار آمدن با مرگ پدربزرگتان بوده اید اما دوباره با فوت مادربزرگتان تمام این فقدان و ناراحتی در ذهن شما تازه شده است و خوابی که دیده اید نشان دهنده حالات روحی شما در بیداری است.

   1. ممنون از پاسختون. ولی هر دو این عزیزان سالهاست فوت کردن. کادربزرگم حدود ۲۰ سال و پدربزرگم ۱۹ سال.

    1. با سلام کاربر گرامی خواهش میکنم …واما در مورد تعبیر خوابتان :خوابی که برایتان تعبیر شد طبق صحبت های خودتان تعبیر شده اگر شما گفته بودید هر دو نفر مدت زمان زیادی است از دنیا رفته اند تعبیر کامل تری برایتان ارائه میشد و اما حال بر طبق صحبتتان دیدن پدربزرگ/مادربزرگ‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی در شما دارد و نیاز دارید بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم خانواده تان تکیه کنید. اینکه گریه می‌کنید، یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و یا بزودی رها میشوید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است.گمان میرود شرایط و موقعیتی در زندگی شما و برادرتان پیش آمده که در حال حاضر شبیه به موقعیتی در زندگی پدر بزرگتان است ..ذهنتان با دیدن این خواب به شما پیغام میدهد چگونه از اندیشه و نحوه برخورد پدربزرگتان با این شرایط که شبیه شما بوده است استفاده کنید.

 26. خواب دیدم در حیاط خانه مادربزرگم که تازه فوت شده هستم و دارم دستشویی بزرگ میکنم مادربزرگم آمد و به چشم من نگاه میکرد و بعدش میگفت که ناراحت هست و میگوید مرده و نمیتواند لباس گرم بپوشد.در خواب از لباسی که من پوشیده بودم و بافتنی قهوه ای رنگی بود میخواست و میگفت که حالا که مرده چطور میتواند لباس گرم بپوشد،آن هم از مدل لباس من و خیلی ناراحت بود من بقلش کردم و دلداریش دادم و بُردمش داخل و گریه میکردم او مثل بچه در بقلم بود و هر دو میدانستیم که او مرده۱۰ نشانه و تعبیر دیدن لباس مرده در خواب

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند به نظر می آید طبق خوابی که دیده ایشان به شدت نیازمند اعمال و خیرات از طرف نزدیکان خود می باشند گمان میرود شما و اطرافیانتان آنگونه که باید ایشان را یاد نمی کنید بهتر است اگر امکان دارد بر سر مزارشان رفته و فاتحه و خیرات بیشتری برایشان هدیه بفرستید.

 27. سلام من خواب دیدم که پدرم که به تازگی فوت شده، تو خواب زنده هستن و لباس های نو و خوبی تنشونه و قراره بریم گردش با خانواده عموم از سمتی هم دیدم یک پیراهن و شلوارشونو دیدم که زیر خاک نرم و قرمز رنگی دفن شده و بعد من درشون اوردم..تعبیرش چیه ینی

  1. با سلام کاربر گرامی خداوند ایشان را رحمت کند اینکه خواب دیده اید ایشان زنده هستند نشان از احوال نیکوی ایشان در برزخ و آن دنیا است انشاءالله واما در قسمت دوم خوابتان به نظر می آید که پدر شما رفتار و یا تفکر نیکو و صلاحی داشته اند که گمان میرود شما هم قصد ادامه این تفکر ویا رفتار نیکوی پدرتان را دارید.

 28. عالی تعبیر شده?من در خواب پدرم و دیدم که فوت کردند دیدم که زنده شدن ولی تو خواب من فکر نمیکنم که مرده اند.دیدم از موسسه دیباگران که من قبلا اونجا میرفتم صدام کردند و شلوار سرمه ای که مال پدرم بود بهم دادن.کسی میدونه تعبیرش چی میشه؟

  1. با سلام کاربر گرامی در ابتدا باید بگویم بهتر است خیراتی برای پدر خود بفرستید و اما اگر در خواب ببینید که مرده زنده شده است تعبیرش این است که وضع و حال آن مرده در آن دنیا و برزخش نیکو است در ضمن اکثر رویاهایی که در آن مردگانزنده می شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات ، احساس گناه ، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آنها داشته ایم. اینکه در خواب شلوار پدرتان را به شما داده اند نمادی از این است که گمان می رود افکار و اهدافی از پدر شما باقی مانده که شما باید آنها را به نتیجه و سرمنزل مقصود برسانید یا از آنها پیروی کنید.

   1. من خواب دیدم که مادر بزرگم با لباس های سبز و جانماز سبز وتسبیحی سبز در خانه خودش نماز می خواند و بعد تسبیح او خراب شد و از من خواست آن را درست کنم

    1. با سلام کاربر گرامی به نظر می آید طبق خوابتان مادربزرگ شما فردی با اخلاص و با معنویت بوده و در راه اطاعت خدا تلاش میکند اما شاید گمان میرود شما به تازگی راههای ارتباطی تان با خداوند کمتر شده و از نظر معنوی فعالیت کمی داشته اید و گمان میرود شما به تازگی برای مادربزرگتان کاری و یا مشکلی را برطرف خواهید کرد که همین امر باعث برگشت شما به سوی معنویت خواهد شد انشاالله.

   2. مادر بزرگم ۱سال فوت کرده تقریبا بیشتر شبا خوابشو میبینم و توی خوابم نمیدونم که فوت کرده خودشم بهم میگه کی گفته من مردم من زنده هستم …
    ولی دیشب خواب دیدم ….خونش توی خوابم مثل یک عمارت بود ولی وقتی زنده بودن خونشون کوچیک بود .. خواب دیدم تو اون خونه ی بزرگ در حیاط خلوتش لباس های مادربزرگم اویزون هست و باد میخوره به لباس ها …منم لباس سفیدشو بغل کردم میدونستم مرده رفتم سمت لباساش لباس سفیدشو بغل کردم و در حد زار زدن گریه میکردم صدام همه جارو برداشته بود دختری اونجا بود جوون بود نمیشناختمش ولی انگار بعد مادر بزرگم اومده بود از اون خونه نگه داری کنه و اونجا زندگی کنه دختره خیلی جوون بود ولی خیلییی شبیه مادر بزرگم بود بهش میگفتم راستشو بگو تو مادر بزرگمی میگفت نه یه لحظه سرمو اوردم بالا نصف صورتش شبی مادر بزرگم شد بعد عوض شد جوون شد ولی میگفت من مادر بزرگت نیستم من از خواب پریدم خیلی وحشت زدم حتی الانم نمیدونم چرا تعبیرش چیه

    1. با سلام کاربر گرامی خوابتان انشاالله خیر است و جای نگرانی نیست. خداوند ایشان را رحمت کند خوابتان از نظر سنتی انشاالله نشان از احوال نیکوی ایشان در آن دنیا است و اما تعبیر خوابتان از نظر روانشناسی بیانگر این است که شما دلتان برای ایشان تنگ شده است و هنوز فقدان رفتن ایشان در شما کم نشده و دیدن خوابتان راهی است که شما برگزیدید تا با این فقدان کنار آیید. شما از خواب به عنوان شانس آخری استفاده می کنید تا برای آخرین بار با ایشان خداحافظی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا